Nieuwe woningwet verhoogt kosten woningcorporaties

10 november 2017

Het toezicht op woningbouwcorporaties is aangescherpt, wat tot een stortvloed aan nieuwe regels heeft geleid.

Afgelopen donderdag verscheen een onderzoek van Sira Consulting in opdracht van corporatiekoepel Aedes. Hieruit blijkt dat woningcorporaties zo’n 90 miljoen aan administratiekosten kwijt zijn. Sinds de invoering van de nieuwe woningwet in 2015 zijn de kosten voor corporaties drie keer zo hoog geworden en veel meer dan oorspronkelijk geschat.
De reden voor het invoeren van de nieuwe woningwet is naar aanleiding van een aantal pijnlijke affaires in de sector. Corporaties moeten zich houden aan hun kerntaak om huurwoningen beschikbaar te houden voor mensen met een kleine beurs. Daarnaast dienen er prestatieafspraken gemaakt te worden met gemeenten en huurdersorganisaties. De administratiekosten die dit oplevert, komt voor een kleine corporatie al snel neer op 120 euro per woning.

Stortvloed aan regels

Corporaties moeten op detailniveau gegevens aanleveren bij de nieuwe Autoriteit woningcorporaties (Aw), Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) of het ministerie van Binnenlandse zaken (BZK). Van iedere individuele woning moet worden doorgegeven welk bedrag de komende vijf jaar gaat worden uitgegeven aan onderhoud. Wanneer ze dat niet kunnen aangeven, krijgen ze geen goedkeuring van de accountant. Daarnaast zijn er zes verschillende manieren waarop corporaties hun woningen moeten waarderen. Vooral de nieuwe marktwaardering kost veel geld, dat grotendeels naar externe taxateurs en accountants gaat.

De hoge regeldruk en de bijkomende kosten, gaan ten koste van het bouwen en verduurzamen van woningen. Waar de focus van bestuurders en corporatiemedewerkers voornamelijk naar buiten gericht zou moeten zijn, is deze momenteel naar binnen gericht. De onderzoekers doet een zestiental voorstellen die de kosten voor een groot deel naar beneden kunnen brengen.

Bron: Het Financieele Dagblad