65-plussers moeten in de toekomst langer zelfstandig kunnen wonen

23 januari 2020

Zelfstandige 65-plussers, dat is waar Nederland de komende jaren op moet inzetten. De komende decennia zal het aantal ouderen in Nederland fors toenemen. De groep mensen die in de jaren 50 werd geboren bereikt de pensioengerechtigde leeftijd. Daarnaast is het zo dat mensen door verbeterde medische zorg steeds ouder worden. Maar dit betekent wel dat er voorzieningen nodig zijn om deze groep een veilig en volwaardig leven te bieden. Nu er geen ‘bejaardenhuizen’ meer zijn zoals in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw, moeten er adequate maatregelen worden genomen om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten blijven. Dit adviseert de commissie onder leiding van oud minister Wouter Bos.

Tekort aan personeel in de zorg neemt fors toe

De adviescommissie onder leiding van Bos voorziet dat het tekort aan personeel in de zorg de komende jaren flink zal toenemen. Dat komt omdat het aantal ouderen fors stijgt. Rond 2030 telt Nederland naar verwachting 2 miljoen 75-plussers waaronder ruim 750.000 mensen van 85 jaar en ouder. Die moeten, onder andere met hulp van nieuwe technologie, langer zelfstandig kunnen wonen, omdat er voor zorg in verpleeghuizen simpelweg geen geld en personeel beschikbaar zijn.

65-plussers moeten in de toekomst langer zelfstandig kunnen wonen

Ouderen moeten elkaar gaan bijstaan

De commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen pleit ervoor dat er meer seniorenwoningen komen. En dan vooral in complexen waar de ouderen elkaar kunnen ondersteunen. Wat de één niet meer kan, kan de ander en andersom. Nu zijn er al verschillende kleinschalige woonvormen voor ouderen waar dit goed werkt. Omdat dit soort woonvormen er nu nog veel te weinig zijn blijven ouderen nu vaak te lang in een huis wonen dat ongeschikt is.

Dit leidt tot meer ziekenhuisopnames en maar al te vaak tot een spoedopname in een verpleeghuis als het ineens helemaal mis gaat. De commissie pleit ervoor de verhuurdersheffing die woningcorporaties nu moeten afdragen, af te schaffen zodat dit geld kan worden ingezet voor woonvormen voor zelfstandige 65-plussers.

Scheiding tussen wonen en zorg

De commissie Bos pleit ervoor dat er een duidelijke scheiding komt tussen wonen en zorg. Dat betekent dat een oudere die wordt opgenomen in een verpleeghuis gewoon huur blijft betalen in plaats van de eigen bijdrage zoals nu. Daarnaast betaalt de oudere ook voor kosten die ‘voorspelbaar’ zijn, zoals bijvoorbeeld maaltijdvoorziening. Veel ouderen zijn financieel vermogender dan enkele decennia geleden.

De commissie is van mening dat het niet logisch is dat een oudere bepaalde kosten die jongere generaties ook hebben, niet meer hoeft te betalen. Minister De Jonge, verantwoordelijk voor de zorg, nam het rapport in ontvangst. Wat er met de aanbevelingen gaat gebeuren zal de komende tijd gaan blijken.

Bron: Het Financieele Dagblad