Cursus

Deze module staat in het teken van Inspectie Rapporten Vastgoed Onderhoud (IRVO), onderhoudscontracten en storingsanalyses.

Cursus 6 mei 2020

Naast de het burgerlijk recht komen de rechten, plichten en bevoegdheden aan bod wat betreft het aangaan, nakomen en ontbinden van overeenkomsten aan bod.

Cursus Hogeschool Utrecht 26 mei 2020

Tijdens deze middag zullen nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied besproken worden alsook nieuwe wet- en regelgeving. Om je registratie VVE-ok-beheerder te behouden is het voor VvErtimago vereist om minimaal eens per 2 jaar aan een dergelijke dag deel te nemen.

Cursus 3 maart 2020

Inleiding Eigenaar-bewoner of verhuurder Vereniging van eigenaren Kadaster Bestuur Vergaderingen Besluiten Kamer van Koophandel Verzekeringen Aansprakelijkheid

Cursus Utrecht 30 september 2020

De manier waarop een vergunning voor een bouwproject wordt aangevraagd, heeft grote gevolgen voor de doorlooptijd van en de kans op verlening van de gewenste omgevingsvergunning. Een terugkerend probleem is hoe groot de risico’s zijn om te bouwen op grond van een niet onherroepelijke omgevingsvergunning. Eerst nadat de vergunning onherroepelijk is, kunt u zonder risico’s […]

Cursus 4 november 2020

De onlangs aangenomen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen houdt een historische wijziging van het bouwrecht in. In deze module wordt deze wet uitgelegd en hoe de bouwsector zich op alle veranderingen dient voor te bereiden. Deze bouwwet raakt de gehele bouwkolom. De module behandelt de verzwaringen in de aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht van aannemers. Ook wordt […]

Cursus Utrecht 15 april 2020

Of het nu gaat om de inkoop van meerjarige adviesdiensten of om de realisatie van een nieuw zwembad; veel organisaties zijn aanbestedingsplichtig. Wat is een aanbesteding, welke fases dient u te doorlopen en hoe weet u of u überhaupt moet aanbesteden? Dit soort vragen komen aan bod in deze module. Onderwerpen: Introductie in aanbestedingsrecht Wel […]

Cursus

Kansen van samenwerking op en met bedrijventerreinen. In de ‘Masterclass Bedrijventerreinen in één dag’ deelt Huub Schoenaker met zijn Masterclass-collega’s, René van Holsteijn en Gert Jan Mugge met u de actuele inzichten in de ontwikkelingen op bedrijventerreinen in Nederland, de kansen die de organisatie van samenwerking op bedrijventerreinen bieden en ontvangt u praktische informatie en […]

Cursus

Op 1 januari 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Het is van belang zo goed mogelijk voorbereid te zijn op het moment dat de wet daadwerkelijk in werking treedt Omgevingswet, wat moet elke projectleider van infra- en bouwprojecten weten? Masterclass programma ‘Omgevingswet voor projectleiders’ 09.15 | inloop 09.30 | Opening en uitleg van de […]

Cursus Utrecht 11 maart 2020

In deze module leert u de aspecten die een cruciale rol spelen in het realiseren van toegankelijkheid.

Losse modules

Losse module Rotterdam, Amsterdam & Utrecht 22 januari 2020
course-icon

Het streven is om de initiële investering en de vervolguitgaven van de huisvesting over een veel langere periode terug te verdienen.

Toon module informatie Meer informatie
Bij de Financiële Aspecten van het vastgoedbeheer wordt ernaar gestreven de initiële investering en de vervolguitgaven van de huisvesting over een langere periode terug te verdienen. Bij waardegestuurde vastgoedontwikkeling worden investeringen altijd bezien en beoordeeld in relatie tot de (exploitatie-) kosten en de opbrengsten op langere termijn.In de Cursus Vastgoedbeheer is kwaliteit gedefinieerd als een optelsom van twee typen waarden. De beleveniswaarde heeft betrekking op de beleving van de gebruiker, de bezoeker en de omwonenden van de huisvesting. De financiële waarde verwijst naar de opbrengsten van huisvesting tegenover de gemaakte kosten.

Lesdelen

 • Financiële exploitatie

Leerdoelen

 • Begrijpen hoe met een goede initiële investering, vervolguitgaven beperkt kunnen worden;
 • De investeringen bezien vanuit de relatie tot de exploitatiekosten en opbrengsten op de langere termijn.
Losse module Rotterdam, Amsterdam & Utrecht 4 maart 2020
course-icon

U krijgt handvatten aangereikt om juridische conflicten in geval van huur en verhuur te voorkomen.

Toon module informatie Meer informatie
De praktijkdag horende bij deze module gaat over huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte) ‘Voor wiens rekening komt het glazenwassen tegenwoordig?’ of ‘Hoe pak ik die hennepkweker aan?’ De medewerker vastgoedbeheer heet soms opzichter of huismeester, maar hij kan ook een woonconsulent zijn. En dan hebben we nog lang niet met alle vastgoedbeheerders kennis gemaakt. Binnen het vastgoedbeheer komt een diversiteit aan vragen aan de orde. Uit al die vragen blijkt dat medewerkers vastgoedbeheer praktisch bezig zijn met huurders, woningen en huurcontracten. In deze module beantwoorden we vragen over huurrecht met betrekking tot de verhuurde ruimte. U krijgt handvatten aangereikt om juridische conflicten in geval van huur en verhuur te voorkomen.

Leerdoelen

 • Het onderhandelingsproces bij verkoop en verhuur kennen en begrijpen;
 • Kennisnemen van de juridische status van een beheerder;
 • De wijze van contractvorming en de valkuilen die daarbij een rol spelen;
 • De belangrijkste onderwerpen bij huur en verhuur kunnen begrijpen;
 • De mogelijkheden van huurverhoging leren kennen;
 • De voetangels en -klemmen bij huurbeëindiging.
Losse module Rotterdam, Amsterdam & Utrecht 1 april 2020
course-icon

Innovaties kunnen op veel verschillende manieren en onderdelen worden bedacht en ingevoerd. De verschillende onderdelen kunnen onderverdeeld worden in incrementele -en radicale innovaties.

Toon module informatie Meer informatie
In deze module wordt ingegaan op innovatie binnen het vastgoedbeheer. Met innovatie wordt bedoeld, de geslaagde invoering van nieuwe en nuttige ideeën. Deze definitie bevat drie hoofdelementen die van belang zijn om van een innovatie te kunnen spreken, namelijk:
 • Een nieuw idee of concept;
 • Het is nuttig en heeft een toegevoegde waarde;
 • Het is met succes ingevoerd; hetgeen een innovatie onderscheidt van een idee.
Leerdoelen
 • Het belang begrijpen van een innovatief werkmilieu;
 • Weten hoe men bijdraagt aan een vruchtbaar innovatieklimaat;
 • Leren ideeën te genereren die van toegevoegde waarde zijn voor uw organisatie.
Losse module Rotterdam, Utrecht of Amsterdam 3 juni 2020
course-icon

Integraal vastgoedbeheer houdt rekening met huisvestingskwaliteit en gebruikerstevredenheid, technisch beheer, financiële aspecten, innovatiemogelijkheden en juridische aspecten.

Toon module informatie Meer informatie
In deze module leert de cursist hoe hij of zij integraal het vastgoedbeheer inricht. Integraal vastgoedbeheer houdt rekening met huisvestingskwaliteit en gebruikerstevredenheid, technisch beheer, financiële aspecten, innovatiemogelijkheden en juridische aspecten en verliest daarbij niet de risico's uit het oog. Hierbij staan drie belangrijke aspecten voor goed vastgoedbeheer centraal: effectiviteit, efficiëntie en transparantie. Snelle toegang tot betrouwbare en transparante informatie zorgt ervoor dat u sneller en beter kunt sturen.

Leerdoelen

 • De aard van vastgoed kennen en begrijpen;
 • De verschillende actoren in de vastgoedwereld kennen;
 • Kennis hebben van de levenscyclus, het verval en het bloeimodel van vastgoed;
 • Het leren kennen van factoren die de huisvestingskwaliteit beïnvloeden;
 • Inzicht verkrijgen in de noodzaak om vastgoed proactief te beheren;
 • Begrijpen wat risicomanagement precies inhoudt;
 • Kennis hebben van de verschillende risicomanagement methodieken die toegepast worden in de praktijk;
 • Begrip van de rode draad voor de implementatie van risicomanagement en deze kunnen onderscheiden.
Losse module Rotterdam, Utrecht & Amsterdam 23 september 2020
course-icon

Het succes van het vastgoedbedrijf zit in de uitvoering, niet in het maken van plannen. Verhoogde klanttevredenheid en huisvestingskwaliteit levert altijd voordeel op.

Toon module informatie Meer informatie
In deze module staan de onderwerpen Klanttevredenheid en Huisvestingskwaliteit centraal.

Klanttevredenheid

Verhoogde klanttevredenheid functioneert als olie in een motor en levert altijd voordeel op voor het vastgoedbedrijf. Het voordeel ontstaat wanneer het vastgoedbedrijf adequaat weet in te spelen op klantwensen met als resultaat een aangenamere beleving van de huisvesting. Gevolg: minder klachten en langere verhuur. Het succes van het vastgoedbedrijf zit in de regel in de uitvoering, niet alleen in het maken van plannen.

Huisvestingskwaliteit

Inzicht in de werking van fysieke omgevingskenmerken kan helpen bij het ontwerpen van een omgeving die een positief effect heeft op de gebruikers. De effecten worden gemeten in termen van klinisch- of medisch-georiënteerde parameters, zoals bloeddruk, hartslag of fysiologische stress of in termen van psychologische parameters zoals gemoedstoestand, gedragsproblematiek, subjectieve gezondheid, tevredenheid en het welzijn van de diverse gebruikers. Daarnaast kan er ook worden gekeken naar de arbeidstevredenheid, het ziekteverzuim, het personeelsverloop en steeds vaker ook de kostenbesparingen die te behalen zijn. Vastgoed heeft steeds meer een marketingfunctie. Het ontwerp en de uitstraling van een gebouw vertellen veel over de aandacht en waardering van een bedrijf voor haar klanten en personeel.

Lesdelen

 • Klanttevredenheid
 • Huisvestingskwaliteit en gedrag

Leerdoelen

 • Factoren inzake huisvestingskwaliteit leren kennen;
 • De invloed en inrichting van een gezonde woon- en werkomgeving begrijpen;
 • Het belang van klanttevredenheid kennen en weten hoe je dit bereikt;
 • De kwaliteit en klanttevredenheid van huisvesting kunnen bepalen.
Losse module Rotterdam, Utrecht, Amsterdam 4 november 2020
course-icon

Een belangrijk onderdeel van goed vastgoedbeheer is het voortdurend in technisch goede staat houden van het vastgoed, zodat het aan de beoogde bestemming kan blijven voldoen.

Toon module informatie Meer informatie
Een belangrijk onderdeel van goed vastgoedbeheer is het voortdurend bewaken van de technische staat van het vastgoed. In de module Technisch Vastgoedbeheer benadrukken we de urgentie van de beoogde bestemming en hoe hieraan voldaan kan worden.In deze module wordt de tactische (meerjaren-) planning van huisvestingsmiddelen - de meerjarenbeheerplannen - nader toegelicht. Er staan meerdere wegen open om de kloof tussen de feitelijke en gewenste situatie te overbruggen. Op basis van welke uitgangspunten wordt het beheerplan opgesteld? Om zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen werken worden steeds beslissingen genomen over de inhoud, beschikbare tijd en kosten. Verder wordt er ingegaan op het inventariseren en inspecteren van huisvesting, het Programma van Eisen voor Instandhouding van gebouwen (PvE-I) en het begroten van kosten en opbrengsten.

Leerdoelen Technisch Beheer

 • Het onderhoudsproces van vastgoed kennen en begrijpen;
 • De eigenschappen, voor- en nadelen van de verschillende contractvormen kennen;
 • De technische conditie van vastgoed kunnen bepalen;
 • Kennisnemen van de methodieken NEN 2767 en RVB BOEI®;
 • Meerjaren Onderhouds Plannen (MJOP) leren opstellen en toepassen;
 • Keuzes maken voor onderhoudswerkzaamheden op basis van afwegingsmotieven.
Losse module Digitaal 1 januari 2030
course-icon

Het examen voor de cursus Vastgoedbeheer

Toon module informatie Meer informatie
In het examen worden alle onderwerpen die behandeld zijn in de modulen van de cursus Vastgoedbeheer getoetst. U kunt dit examen alleen doen indien u de Cursus Vastgoedbeheer heeft gevolgd bij Vastgoed Business School.
Losse module Utrecht 10 september 2020
course-icon

Een belangrijke doelstelling van vastgoed is dat het toegevoegde waarde creëert voor de (eind)gebruikers en voor alle deelnemers in de keten van het bouw- en beheerproces.

Toon module informatie Meer informatie
Aansluiten bij de waan van de dag of meegaan in de trends van de nabije toekomst is onvoldoende voor een adequate en waardevaste huisvesting, waarbij het gaat om gebruikswaarde, belevingswaarde, marktwaarde en toekomstwaarde. Vastgoed is immers in essentie niet flexibel en wijzigingen aan het vastgoed zijn vrijwel altijd tijdrovend en kostbaar. Voor een blijvende aansluiting van de mogelijkheden die de huisvestingssituatie biedt op de wensen en verwachtingen is een goede strategie nodig, welke voldoende ver in de toekomst kijkt.

Doel:

Cursisten informeren over waardecreatie met vastgoed in relatie tot strategie.

Eindtermen:

 • De cursist weet welke actuele trends van invloed zijn op de vraag naar vastgoed
 • De cursist kent de relatie tussen vastgoedkwaliteit, kosten en waardecreatie
 • De cursist heeft basiskennis over de vastgoedmarkt

Toets:

Opgave: Stel een omgevingsanalyse op voor de gekozen casus

Samenhang met het beroepenveld:

Cursisten krijgen inzicht in de aspecten die de waarde van vastgoed bepalen en daarmee het realiteitsgehalte van aannames met betrekking tot opbrengsten weten te beoordelen. 
Losse module Utrecht 5 maart 2020
course-icon

In de module Conceptontwikkeling wordt gewerkt vanuit een filosofie waarin het samenbrengen van de functionele behoeften en de vormgeving centraal staat. Vanuit deze relatie wordt gewerkt aan sterke concepten voor een succesvolle ontwikkeling.

Toon module informatie Meer informatie
Een visie geeft de opdrachtgever mogelijkheden tot het ontwikkelen van concepten. Conceptontwikkeling betekent dat het ontwerp begint bij de eindgebruiker en niet bij het maken van een ontwerp. Het conceptueel denken zit in het juiste waarnemen: kijken, luisteren, voelen en verbinding maken met mensen. Het krijgt een steeds belangrijkere positie binnen de vastgoedontwikkeling, omdat het beter aansluit bij consumentgericht ontwikkelen en innovatief denken. Dat is waar de markt om vraagt. Het succes van een concept draait om de synergie tussen functies, diensten en branding van een product.

Doel

Cursisten informeren over conceptontwikkeling en laten oefenen in het tot stand brengen van krachtige vastgoedconcepten

Eindtermen

 • De cursist kent de noodzaak van conceptontwikkeling
 • De cursist is geïnformeerd over de potentie van innovaties
 • De cursist weet een concept te ontwikkelen

Toets

Opgave: Ontwikkel een concept dat jouw casus tot een beter project maakt.

Samenhang met het beroepenveld

De cursist is in staat duidelijk onderscheidende keuze-opties te formuleren, waarmee de basis voor een goed besluit wordt gelegd.
Losse module Utrecht 14 januari 2021
course-icon

Projectmanagement is de verantwoordelijkheid neerleggen waar deze thuishoort en van elke werknemer of onderaannemer kwaliteit eisen. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen.

Toon module informatie Meer informatie
Als projectmanagementmethode wordt voor deze cursus Prince2 gehanteerd. Aan de hand van deze methode wordt inzichtelijk hoe een project gestructureerd kan worden en op welke wijze helderheid ontstaat over het besluitvormingsproces. De opleiding biedt de methode aan op het niveau van Prince2Foundation. Indien gewenst kan de cursist tegen meerprijs het examen doen waarmee het formele Prince2foundation-certificaat kan worden behaald.

Doel

Cursisten bijbrengen van de basisprincipes van projectmanagement volgens de Prince2 projectmanagementmethode.

Eindtermen

De cursist heeft voldoende kennis om het examen voor Prince2Foundation met succes te doorlopen.

Samenhang met het beroepenveld

De cursist is aantoonbaar gekwalificeerd projectmanagement gestructureerd aan te pakken.
Losse module Utrecht 6 februari 2020
course-icon

Nadrukkelijk wordt aandacht gegeven aan Bouw Informatie Management Systemen (BIM), het Programma van Eisen (PvE) en een Programma van Wensen (PvW).

Toon module informatie Meer informatie
Heldere communicatie is cruciaal voor het succesvol realiseren van vastgoed. Vanaf de eerste gedachte, vanuit een wens of behoefte van de gebruikers, tot de oplevering van een gebouw(complex) gebeurt er veel. Veel ambities zoals deze worden gesteld aan het begin van een ontwikkelingsproject, verwateren in de loop van het proces. Het Programma van Wensen sluit beter aan bij een dynamisch, op ontwikkeling gericht ontwerpproces dan het PvE. Met het PvW is de opdrachtgever in staat een project aan te sturen op kwaliteit, budget en moment van beschikbaarheid van het vastgoed.

Doel

Cursisten informeren over de functie en opzet van verschillende sturingsinstrumenten.

Eindtermen

 • De cursist is in staat een ambitiedocument op te stellen voor een concrete casus
 • De cursist is in staat de aangereikte sturingsinstrumenten in te zetten om de ambitie en de kwaliteit te bewaken gedurende het ontwerp- en bouwproces

Toets

Opgave: Stel een ambitiedocument op en vertaal dit naar enkele specificaties voor een prestatiegericht Programma van Eisen.

Samenhang met het beroepenveld

De cursist is in staat professioneel opdrachtgeverschap te ondersteunen met goede sturingsinstrumenten zoals het ambitiedocument en programma van eisen.
Losse module Utrecht 4 juni 2020
course-icon

De eindkwaliteit van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de aansluiting tussen de gevraagde en de geleverde prestaties, waarbij communicatie een belangrijke rol speelt.

Toon module informatie Meer informatie
De eindkwaliteit van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de aansluiting tussen de gevraagde en de geleverde prestaties. Om dit voor elkaar te krijgen, is vakkennis alleen niet voldoende. U dient ook goed te kunnen communiceren. Gespreksvoering is hier een onderdeel van. Om dit op een effectieve manier te doen is het nodig om het doel, de strategie en de aanpak van het gesprek helder voor ogen te hebben. Ook kunt u verbinding leggen met de verschillende disciplines in het bouwproces.

Doel

 • Theoretisch kader rondom communicatie verkennen.
 • Het thema duidelijkheid verkennen. Wat is het, wat is het niet en het eigen gedrag daarbij. Wat kan de cursist zelf anders doen om meer duidelijkheid te geven en te krijgen. Welke aannames en associaties maakt de cursist en hoe kan hij/zij hier bewuster mee omgaan.
 • Feedback. De cursisten zullen elkaar veel feedback geven waarbij de regels voor het geven en nemen van feedback zullen worden verkend en gevolgd.

Eindtermen

 • De cursist kan observeren wanneer interventies nodig zijn.
 • De cursist kan dergelijke interventies met overtuiging doen, gebruik makend van diverse communicatiestijlen.
 • De cursist is daarbij bewust van zijn eigen houding en wat dat bij de ander kan oproepen.
 • De cursist heeft nieuwe inzichten over zichzelf verworven.

Toets

 • Oefenen tijdens de lesavond
 • Huiswerkopdracht: keuzemenu (werkvormen) gekoppeld aan de eigen leervraag. (Te denken valt aan: feedback vragen, interview afnemen, video opname, brief uit de toekomst).

Samenhang met het beroepenveld

De cursist is in staat in de persoonlijke communicatie overtuigend te communiceren met belanghebbenden en beslissers
Losse module Utrecht 14 mei 2020
course-icon

De haalbaarheid van vastgoedconcepten in bestaand vastgoed is afhankelijk van de markt en de kosten van transformatie.

Toon module informatie Meer informatie
Onafhankelijk van de kwaliteit is een gebouw een drager van herinneringen. Een gebouw dat een tweede leven aangaat krijgt in samenhang met zijn omgeving een emotionele gelaagdheid die onbetaalbaar is. Een groot deel van de ontwikkelingsopgave van de toekomst ligt in de transformatie van bestaand vastgoed, dat geschikt kan worden gemaakt voor de vraag in de actuele markt. Voor opdrachtgevers (zeker diegenen die vastgoed in eigendom hebben) is het cruciaal het bestaande vastgoed op waarde te kunnen schatten.

Doel

Cursisten informeren over de specifieke uitdagingen die herontwikkeling met zich meebrengt en inzicht te krijgen in de herontwikkelingspotentie van een concrete casus.

Eindtermen

 • De cursist kan van een concreet gebouw de intrinsieke waarde inzichtelijk maken
 • De cursist kan een globale haalbaarheidsstudie opstellen voor de herontwikkeling van een concreet gebouw

Toets

Opgave: Onderzoek de herontwikkelingspotentie van het gebouw van jouw casus

Samenhang met het beroepenveld

De cursist is in staat de herontwikkelingspotentie in kaart te brengen. Ook worden aan nieuwbouwprojecten steeds meer eisen gesteld aan de herontwikkelingspotentie en functioneel adaptatievermogen.
Losse module Utrecht 2 april 2020
course-icon

De cursist leert methoden om snel te inventariseren in hoeverre het ontwerp of gebouw(complex) voldoet aan gestelde wet- en regelgeving.

Toon module informatie Meer informatie
Elk ontwikkelingstraject kent meerdere belanghebbenden. Deze belangen worden vanuit de overheid beschermd in het publiek recht en worden behartigd vanuit onderlinge afspraken in het privaatrecht. Deze module heeft tot doel om de voor vastgoedontwikkeling relevante juridische aspecten in beeld te brengen. Voor verschillende belangengroepen wordt in beeld gebracht wat deze aspecten zijn en welke invloed zij hebben op het vastgoedontwikkelingsproces. Ook wordt gekeken naar het samenspel tussen publiek en privaat zoals in PPS-modellen.

Doel

Cursisten wegwijs maken in relevante wet en regelgeving van privaat- en publiekrecht.

Eindtermen

 • De cursist is in staat een bestemmingsplan te interpreteren en kent de wijze en termijnen om hierin wijzigingen door te voeren
 • De cursist weet welke vergunningen van toepassing zijn
 • De cursist onderkent de juridische implicaties en de kwaliteit van contractdocumenten zoals de aannemings-,  huur- en koopovereenkomst inclusief toepasselijke algemene voorwaarden en is in staat deze documenten te analyseren

Toets

Opgave: Onderzoek de privaat- en publiekrechtelijke aspecten die voor de casus van groot belang zijn en doe een voorstel hoe hier mee om te gaan

Samenhang met het beroepenveld

De cursist is in staat juridische uitdagingen op creatieve oplossingsgerichte wijze te benaderen.
Losse module Utrecht 4 maart 2020
course-icon

Stevig management is de verantwoordelijkheid van de projectleider. Goede sturing is nodig om grip op de kwaliteit en de kosten te houden. Krijg inzicht in de persoonlijke eigenschappen van zowel uzelf als anderen en leer hoe deze ingezet kunnen worden om projecten effectief te leiden.

Toon module informatie Meer informatie
Krijg inzicht in persoonlijke eigenschappen van zowel uzelf als anderen en hoe deze effectief ingezet worden om projecten te leiden.

Inhoud

Wat houdt de rol van projectleider in? Welke eisen worden aan leidinggeven gesteld en wat is een project?Aan bod komen:
 • De eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen R. Covey;
 • Het DISC-profiel en de eigen sterkten en zwakten in de samenwerking met anderen;
 • Projectleiden is invloed uitoefenen, goed timen en het professioneel aansturen van een team. De roos van Leary geeft hierbij helder inzicht;

Relevantie

Zelfs wanneer alles op papier goed is afgesproken, kan de werkelijkheid een ander beloop kennen. Gevolg is dat er tijdens het proces veel faalkosten kunnen ontstaan. Hier valt veel te winnen. Goede sturing is nodig om grip op de kwaliteit en de kosten te houden. Stevig management is de verantwoordelijkheid van de projectleider.
Losse module Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Zwolle of Eindhoven 13 februari 2020
course-icon

In deze module leert u op basis van de vergaarde inspectiegegevens een optimale Conditieafhankelijke MJOP op te stellen aan de hand o.a. knelpuntenanalyse en een risicomatrix.

Toon module informatie Meer informatie
Conditieafhankelijk een MeerJarenOnderhoudsPlanning opstellen

Planvorming op basis van NEN 2767

 • Evaluatie van de opgave
 • MJOP opstellen op basis van de inspectieresultaten een maatregelen
 • Conditieafhankelijk MJOP opstellen aan de hand van o.a. knelpuntanalyse, systeemanalyse, LCA, risicomatrix.
 • Aandacht voor het opstellen van meerdere scenario’s.
Losse module Utrecht 12 februari 2020
course-icon

Lean is een managementfilosofie die zeer toepasbaar is als projectleider. Tijdens deze module is leert de cursist de voordelen en de bijbehorende benodigde inspanningen om Lean management in hun organisatie te implementeren.

Toon module informatie Meer informatie
Het doel van deze module is de cursist te informeren over de mogelijke voordelen en de bijbehorende inspanningen om lean management in hun bedrijf te implementeren.Lean is een managementfilosofie die zeer toepasbaar is als projectleider. Tijdens deze module is er aandacht voor:
 • Wat is lean management en hoe is het ontstaan?
 • Is lean management toepasbaar in jouw werk?
 • Wat zijn de randvoorwaarden om het te kunnen implementeren?
 • Wat zijn aantoonbare resultaten van lean management in de praktijk?
Door middel van een simulatie van een productieomgeving wordt tijdens deze module duidelijk welke effecten de toepassing van lean-principes heeft op zowel de doorlooptijd als de productie. Daarna wordt interactief, aan de hand van beelden van praktijksituaties, bepaald welke lean principes toepasbaar zijn in de eigen praktijk. Welke aanpassingen hiervoor noodzakelijk zijn en welke resultaten na implementatie verwacht kunnen worden.
Losse module Utrecht 29 januari 2020
course-icon

Hoe zorgt een projectleider voor een succesvol team? Een team dat elkaar weet te versterken in de samenwerking. En wat gebeurt er met een team als het even tegen zit? Communicatie en Conflicthantering biedt handvatten om projecten op de “zachte” kant te managen.

Toon module informatie Meer informatie
Als projectleider dient u goed te kunnen communicerenProjectmanagement heeft de afgelopen decennia een vlucht genomen qua professionalisering. De projectomgeving is complexer geworden. Multidisciplinaire teams werken samen aan projecten daarbij aangestuurd door een projectleider of projectmanager.Niet alleen de belangrijke aspecten Tijd, Kwaliteit en Geld dienen bewaakt te worden. Maar ook de Organisatiedoelstellingen, de rol van de projectorganisatie daarin en de momenten van en de wijze waarop het verspreiden van informatie met de belanghebbenden rondom het project.Doorlooptijden van projecten staan veelal onder druk. Iedere projectmedewerker zal hier in meer of mindere mate mee geconfronteerd worden. Het vraagt toewijding om als projectmedewerker constant je volledige aandacht te hebben op de resultaten waar verantwoordelijkheid voor gegeven is.De projectorganisatie is een dynamisch gegeven. En iedere medewerker heeft zijn persoonlijkheid, maar ook zijn voorkeursstijlen voor communicatie en voor de manier waarop informatie wordt verwerkt. Bij iedere wisseling van projectmedewerkers of projectleider zal de projectorganisatie zich weer opnieuw moeten stabiliseren. Dat lukt niet altijd.Aan de projectleider de taak om deze multidisciplinaire teams aan te sturen waarbij niet teruggevallen kan worden op hiërarchische structuren. Hoe zorgt een projectleider voor een succesvol team? Een team dat elkaar weet te versterken in de samenwerking. En wat gebeurt er met een team als het even tegen zit?Communicatie en Conflicthantering biedt handvatten om projecten op de “zachte” kant te managen. Het vraagt inzicht in de eigen rol en eigen motivering om zo ook inzicht te verkrijgen in de rol en motivatie van de andere projectdeelnemers.

Doel

 • Theoretisch kader rondom communicatie verkennen
 • Het thema samenwerken verkennen. Wat verstaan we daaronder en waarom werk je graag met bepaalde mensen wel samen en met andere niet? Wat is er nodig om te kunnen samenwerken?
 • Communicatie en conflicthantering in verbinding met het eigen DISC-profiel

Eindtermen

 • De cursist voert gesprekken met een helder doel voor ogen en met een duidelijke structuur
 • De cursist geeft gericht vorm en inhoud aan zijn communicatie
 • De cursist weet conflicten om te zetten in kansen
Losse module Utrecht 17 juni 2020
course-icon

Ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen, die ook tijdens deze module worden verkend. Ook wordt er aandacht geschonken aan de regionale verschillen.

Toon module informatie Meer informatie
Ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen die eerst worden verkend. Aangezien de economische ontwikkelingen per regio of zelf per stad sterk kunnen verschillen wordt eerst aandacht geschonken aan regionale economische ontwikkelingen. Vervolgens wordt stilgestaan bij de algemene kenmerken van de vastgoedmarkt en wordt ook gekeken naar de afzonderlijke deelmarkten.De uitdaging is niet zozeer om de complete vastgoedvoorraad in Nederland te kennen, maar om het te hanteren en te kunnen plaatsen. Daartoe is getracht om een beknopt begrippenkader te formuleren, dat voldoende handvatten biedt om het in principe voor elk vastgoedobject te kunnen gebruiken. Beoogd wordt om de cursist in staat te stellen relevante informatie te herkennen, te beoordelen en om te zetten naar de eigen bedrijfsvoering.

Doel

Het doel van deze module is het aanreiken van een (economisch) begrippenkader rond vastgoed voor het oplossen van vraagstukken.

Inhoud

 • De werking van de vastgoedmarkt
 • De levenscyclus van vastgoedobjecten
 • De afzonderlijke vastgoedmarkten
 • Trends in de vastgoedmarkt
Losse module Utrecht 10 maart 2020
course-icon

Een VvE is een rechtspersoon, dat betekent dat een VvE als organisatie opereert als een juridische eenheid. Waaruit bestaat een Vereniging van Eigenaars?

Toon module informatie Meer informatie
Een VvE is een rechtspersoon, dat betekent dat een VvE als organisatie opereert als een juridische eenheid. Om meer inzicht te krijgen in de VvE als juridische entiteit, wordt in deze module ingegaan op de vraag ‘Waaruit bestaat een Vereniging van Eigenaars?’.In deze module komen allereerst de bevoegdheden en aansprakelijkheden van de VvE als organisatie ter sprake. Vervolgens wordt ingegaan op de structuur van de vereniging. Er wordt aandacht besteed aan de functies en organen binnen een VvE, diens bevoegdheden en aansprakelijkheden en de rolverdeling. Het tweede deel van de module is gericht op de verplichtingen omtrent het activeren en in beheer nemen van een VvE.

Doel

Het doel van deze module is om cursisten inzicht te geven in de structuur van een VvE en de verplichtingen omtrent het activeren en in beheer nemen van een VvE.

Inhoud

 • Verenigingsstructuur;
 • Rolverdeling en besluitvorming;
 • Bevoegdheden en aansprakelijkheden;
 • Het in beheer nemen van een VvE;
 • Het opstarten en/of activeren van een VvE.
Losse module Utrecht 7 april 2020
course-icon

In deze module draait het om het complete technisch beheer voor de Vereniging van Eigenaars (VvE).

Toon module informatie Meer informatie

Naast het administratief en financieel beheer heeft een VvE te maken met technisch beheer.

Klachtenonderhoud, contractonderhoud en planmatig onderhoud behoren tot het technisch beheer van een VvE. Contractonderhoud is een belangrijk aspect voor een VvE aangezien hiermee niet alleen contracten maar ook garanties en (teken)bevoegdheden gepaard gaan. Er wordt op een integrale wijze ingegaan op het aangaan van verplichtingen, de consequenties hiervan en welke aspecten hierbij belangrijk zijn om valkuilen te vermijden. Voor een VvE is planmatig onderhoud een belangrijk aspect aangezien het hierbij gaat om de instandhouding van het gebouw als geheel. Er wordt ingegaan op het uitvoeren en beoordelen van conditiemetingen en het opstellen van een meerjaren onderhoudsbegroting. Tevens bevat deze module belangrijke informatie omtrent aanbestedingen, werkomschrijvingen met betrekking tot het jaarplan onderhoud, het houden van toezicht tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en aandachtspunten bij de oplevering.

Doel

Het doel van deze module is om cursisten bewust te maken van het belang van het op professionele en integrale wijze aanpakken van het technisch beheer.

Inhoud

 • Het beheren van meldingen en klachten
 • Het aangaan van verplichtingen
 • Het werken met contracten en garanties
 • Het uitvoeren en beoordelen van een conditiemeting
 • Het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan
 • Het werken met aanbestedingen en werkomschrijvingen
Losse module Utrecht 14 april 2020
course-icon

Het organiseren en houden van een vergadering van eigenaars wordt gekenmerkt door een grote hoeveelheid aan regels. Communicatie is een belangrijk aspect bij het bijeenroepen van de vergadering, het nemen van geldige besluiten en het omgaan met geschillen.

Toon module informatie Meer informatie
Communicatie is en blijft voor organisaties een belangrijk aspect, zo ook voor een VvE. In deze module staat de communicatie binnen een VvE centraal, waarbij met name de focus ligt op de vergadering van eigenaars.De vergadering van eigenaars heeft de hoogste macht binnen een VvE. Het organiseren en houden van een vergadering van eigenaars wordt gekenmerkt door een grote hoeveelheid aan regels. Met name voor een VvE-beheerder is het een vereiste om te weten wat ieders rechten en plichten zijn tijdens de vergadering van eigenaars en met welke factoren rekening gehouden dient te worden. Iedere VvE heeft onder andere te maken met verplichtingen wat betreft het bijeenroepen van een vergadering, de stemverhoudingen op basis van een verdeelsleutel, het bespreken van verplichte jaarstukken en het nemen van geldige besluiten. Er wordt besproken waar deze verplichtingen zijn vastgelegd, wat ze inhouden en hoe men als professioneel beheerder hiermee om dient te gaan. Tevens wordt besproken hoe men om dient te gaan met geschillen. Tot slot wordt ingegaan op het belang van notulen en het bijhouden van presentielijsten en een eigenaarslijst.

Doel

Het doel is om cursisten bij te brengen welke communicatieve vaardigheden essentieel zijn om een VvE op professionele wijze te kunnen beheren.

Inhoud

 • Bijeenroepen van de vergadering van eigenaars
 • Het nemen van besluiten
 • Stemverhoudingen
 • Omgaan met geschillen
Losse module Utrecht 31 maart 2020
course-icon

De belangrijkste veiligheidsaspecten waar een VvE rekening mee dient te houden, zijn dakveiligheid en brandveiligheid. Het doel is om cursisten handvatten te bieden hoe zij om dienen te gaan met veiligheid binnen een VvE.

Toon module informatie Meer informatie
Als VvE-beheerder is veiligheid een belangrijk aandachtspunt aangezien rekening gehouden dient te worden met de veiligheid van de bewoners. In deze module ligt de nadruk op het belang van het ondernemen van actie op het gebied van veiligheid.De belangrijkste veiligheidsaspecten waar een VvE rekening mee dient te houden, zijn dakveiligheid en brandveiligheid. Er wordt ingegaan op het belang van aandacht voor veiligheid en er wordt besproken op welke wijze de belangrijkste veiligheidsaspecten beheerst kunnen worden.

Doel

Het doel van deze module is om cursisten handvatten te bieden hoe zij om dienen te gaan met veiligheid binnen een VvE.

Inhoud

 • Dakveiligheid;
 • Brandveiligheid.
Losse module Utrecht 31 maart 2020
course-icon

Een VvE is volgens de wet verplicht om zich te verzekeren ten behoeve van de gezamenlijke appartementseigenaars. De verplichtingen, aandachtspunten bij het afsluiten van verzekeringen en risico's van onderverzekering komen aan bod.

Toon module informatie Meer informatie
Een VvE heeft te maken met verzekeringen vanwege het gemeenschappelijk bezit. In deze module wordt besproken welke verplichtingen een VvE heeft op dit gebied.Een VvE is volgens de wet verplicht om zich te verzekeren ten behoeve van de gezamenlijke appartementseigenaars. Tegen welke gevaren het gebouw moet worden verzekerd dient vastgelegd te worden in de reglementen. Er wordt in deze module ingegaan op de verplichtingen wat betreft het verzekeren van het gebouw. Tevens worden adviezen gegeven wat betreft de niet-verplichte verzekeringen en wordt ingegaan op de risico’s en gevolgen van onderverzekering en de wijze waarop gevaren voorkomen kunnen worden.

Doel

Het doel is om inzicht te geven in de vereiste en geadviseerde verzekeringen voor een VvE.

Inhoud

 • Verplichte verzekeringen: welke en waarom;
 • Aandachtspunten bij het afsluiten van verzekeringen;
 • Risico's en gevolgen van onderverzekering;
 • Geadviseerde verzekeringen.
Losse module Utrecht 12 mei 2020
course-icon

Waar dient u nog meer op te letten bij het op professionele wijze beheren van een VvE? De onderwerpen die in deze module worden behandeld hebben betrekking op energie, duurzaamheid, subsidies en de welstandscommissie.

Toon module informatie Meer informatie
In de laatste module van deze cursus wordt ingegaan op de overige aandachtspunten die van belang zijn bij het op professionele wijze beheren van een VvE.De onderwerpen die in deze module worden behandeld hebben betrekking op energie, duurzaamheid, subsidies en de welstandscommissie. Wat betreft energie wordt ingegaan op het belang van een energieprestatieadvies. Duurzaamheid heeft in deze cursus betrekking op het onderhouden van een gebouw op duurzame wijze. Er wordt uitgelegd hoe een VvE op verantwoorde wijze onderhoud kan uitvoeren en kan investeren zonder de technische staat van het gebouw, de financiële capaciteit van de VvE en de wensen van de eigenaars uit het oog te verliezen. Het onderwerp subsidies heeft te maken met mogelijke subsidies op investeringen. Er wordt behandeld wanneer een VvE in aanmerking komt en welke procedures gevolgd dienen te worden. Tot slot wordt ingegaan op de functie van een welstandscommissie binnen een VvE.

Doel

Het doel van deze module is om de niet eerder benoemde, doch belangrijke aandachtspunten te behandelen die van belang zijn bij het op professionele wijze beheren van een VvE.

Inhoud

 • Energie (EPA)
 • Duurzaam onderhouden
 • Subsidies
 • Welstandscommissie
Losse module Utrecht 26 mei 2020
course-icon

Het examen voor de cursus Professioneel VvE-Beheer.

Toon module informatie Meer informatie
In het examen worden alle onderwerpen die behandeld zijn in de modulen getoetst. Het is ook mogelijk om enkel aan het examen deel te nemen, zonder de modulen gevolgd te hebben. Wanneer u het examen met een voldoende afrondt, ontvangt u van ons een diploma waarmee u aantoont volledig op de hoogte te zijn op het gebied van Professioneel VvE-Beheer.
Losse module Utrecht 27 mei 2020
course-icon

Met behulp van de inleiding in het burgerlijk recht weet u wanneer u moet opletten, kunt u eerste hulp bij juridische ongelukken toepassen en leert u in te schatten wanneer u experts moet inschakelen.

Toon module informatie Meer informatie
Als vastgoedbeheerder of vastgoedmanager hebt u dagelijks met recht te maken. Of u nu op weg naar uw werk nog even snel een broodje koopt, onderhandelt met een nieuwe huurder over de laatste punten en komma’s van het contract of een onderhoudsbedrijf aanspreekt op gebrekkig werk: het recht is van belang. Vooral met het burgerlijk recht (ook wel civiel recht of privaatrecht genoemd) hebt u veel te maken. In deze module maakt u kennis met deze regels.

Doel

Met behulp van deze inleiding in het burgerlijk recht weet u wanneer u moet opletten, kunt u eerste hulp bij juridische ongelukken toepassen en leert u in te schatten wanneer u hulptroepen (juridische of andere experts) moet inschakelen.

Inhoud

 • De totstandkoming van overeenkomsten
 • Verzuim en ingebrekestelling
 • Opschortingsrechten
 • Vastlegging van afspraken
 • (Gemengde) overeenkomsten
 • Vertegenwoordiging
 • Rechten van een schuldeiser
 • Zekerheden
 • Klachtplicht
Losse module Utrecht 16 september 2020
course-icon

Deze module geeft u inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen.

Toon module informatie Meer informatie
In deze module staat het omgevingsrecht centraal. Binnen het omgevingsrecht wordt gefocust op ruimtelijke ordening. Nadat de Wet ruimtelijke ordening in 2008 grondig is herzien, leidde de Crisis- en herstelwet tot aanpassingen. Daarbij kwam – in 2010 - de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Binnenkort volgt grondige herziening van het stelsel via de Omgevingswet. Er wordt ingegaan op de hoofdlijnen van het ruimtelijk ordeningsrecht en de regeling in de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast komt de rol van de Wabo binnen de ruimtelijke ordening ter sprake. Tot slot wordt een overzicht gegeven van het gemeentelijk ruimtelijke ordening instrumentarium, waarbij onder andere wordt ingegaan op vergunningen en plannen.

Doel

Deze module geeft u inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen met continu een doorkijk naar hoe het geregeld wordt in de Omgevingswet.

Inhoud

 • Uitvoering ruimtelijke ordening
 • Planologische maatregelen bij locatieontwikkeling
 • Vergunningverlening bij locatieontwikkeling
 • Bestemmingsplan(procedures)
 • Omgevingsplan
 • Omgevingswet
Losse module Utrecht 29 januari 2020
course-icon

Bij bouwrecht gaat het om privaatrecht met betrekking tot de civiele bouw. Er wordt ingegaan op de van toepassing zijnde regels en veel voorkomende standaardovereenkomsten.

Toon module informatie Meer informatie
Bij bouwrecht gaat het om publiek- en privaatrecht met betrekking tot de civiele bouw. In deze module wordt uitsluitend het privaatrechtelijke onderdeel behandeld. In deze module worden ingegaan op de van toepassing zijnde regels en veel voorkomende standaardovereenkomsten. De van toepassing zijnde jurisprudentie komt tevens ter sprake. Ook wordt ingegaan op kwesties die niet gaan zoals alle betrokkenen hadden verwacht.

Doel

Na de module bent u op de hoogte welke regels van toepassing zijn en kunnen zijn op de diverse verhoudingen. U weet waar de belangen conflicteren en hoe daarmee om te gaan. Tot slot leert u de verschillen tussen de diverse mogelijkheden om een conflict te beslechten alsmede de voor- en nadelen van iedere mogelijkheid.

Inhoud

 • Resultaat- en inspanningsverplichting
 • Aansprakelijkheid
 • Meningsverschillen
 • Geschillenbeslechting
 • Verhouding tussen betrokken partijen
 
Losse module Utrecht 10 juni 2020
course-icon

Rechten, verplichtingen, vereisten en overeenkomsten omtrent het aankopen en verkopen van vastgoed zullen in deze module aan bod komen.

Toon module informatie Meer informatie
In deze module zullen de juridische aspecten uitgebreid worden behandel die komen kijken bij de aankoop en verkoop van vastgoed. Rechten en verplichtingen, vereisten en overeenkomsten zullen in deze module aan bod komen.

Doel

Na het volgen van deze module zal de cursist de juiste juridische kennis hebben van de belangrijkste onderwerpen die aan bod komen tijdens een aan- en verkoopproces.

Inhoud

 • Aanbod van vastgoed
 • Onderhandelen
 • Taxaties
 • Onderzoeksplicht versus informatieplicht
 • Koop- en aannemingsovereenkomst
 • Levering
 • Eigendom
Losse module Utrecht 17 maart 2020
course-icon

De belangrijkste juridische aspecten omtrent het (van rechtswege) ontstaan van een VvE komen in deze module ter sprake. Er wordt onder andere ingegaan op de splitsingsvergunning, de splitsingsakte, het splitsingsreglement, het huishoudelijk reglement en de functie van het modelreglement.

Toon module informatie Meer informatie
In deze module wordt ingegaan op de belangrijkste juridische aspecten omtrent het (van rechtswege) ontstaan het in beheer houden van een VvEVoorafgaand aan de splitsing van een gebouw in appartementsrechten dient in verscheidene gevallen een splitsingsvergunning verleend te worden. De eisen omtrent het aanvragen en verkrijgen van een dergelijke vergunning zullen ter sprake komen. Vervolgens wordt ingegaan op de splitsingsakte, de bijbehorende splitsingstekening en het splitsingsreglement. Het ontstaan, de inhoud en de aandachtspunten van ieder document zullen worden behandeld. Hierbij zal worden ingegaan op de functie en inhoud van het modelreglement. De verschillen tussen een ‘normale’ splitsing en een hoofd- en ondersplitsing worden uitgebreid besproken zodat men in iedere situatie beschikt over de juiste kennis. Tot slot komt het huishoudelijk reglement aan bod. De voor- en nadelen van het vaststellen van een huishoudelijk reglement zullen worden behandeld zodat een onderbouwde keuze gemaakt kan worden.Vanwege het juridische karakter van een VvE speelt wet- en regelgeving een belangrijke rol bij het beheren van een VvE. In deze module wordt ingegaan op de vraag ‘Met welke wet- en regelgeving dient een VvE rekening te houden?’.De functies en organen binnen een VvE hebben te maken met vele verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Er wordt behandeld wie in welke situatie aansprakelijk is en wat de consequenties (kunnen) zijn. Tevens wordt ingegaan op de wetgeving wat betreft het vaststellen van een reservefonds voor groot onderhoud en de zorgplicht voor eigenaars van vastgoed. Bovendien wordt informatie omtrent dwingend recht en regelend recht gedeeld en wordt ingegaan op de regelgeving wat betreft het beleid van de VvE en de geschillen(beslechting). Tot slot komt regelgeving met betrekking tot bouwen, arbeidstijden en keuringen aan bod.

Leerdoelen

 • inzicht krijgen in de documenten die ten grondslag liggen aan het ontstaan van een VvE
 • De basis te bieden wat betreft de geldende wetten en regels voor een VvE

Inhoud

 • Appartementsrecht
 • Splitsingsvergunning, -akte, -reglement en -tekening
 • Functie van het Modelreglement
 • Hoofd- en ondersplitsing
 • Huishoudelijk reglement
 • Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden
 • Verplichtingen reservefonds
 • Zorgplicht van eigenaren
 • Beleid van de VvE
 • Geschillen en geschillenbeslechting
 • Bouwregelgeving
 • Arbowetgeving
 • Verplichte keuringen
Losse module Utrecht 24 maart 2020
course-icon

Om een VvE succesvol te kunnen beheren, zijn, naast juridische en bouwkundige kennis, competenties vereist wat betreft administratief en financieel beheer. Er wordt aandacht besteed aan het organiseren van de administratie, het werken met het VvE webdossier en de noodzakelijke financiële basiskennis.

Toon module informatie Meer informatie
Om een VvE succesvol te kunnen beheren, zijn, naast juridische en bouwkundige kennis, competenties vereist wat betreft administratief en financieel beheer.In deze module staat ten eerste het slim inrichten van de administratie van een VvE centraal. Er wordt stapsgewijs uitgelegd hoe men de administratie het best kan organiseren. Hierbij komt tevens het werken met het VvE webdossier aan bod, een systeem dat zowel voor de beheerder als de eigenaars vele voordelen biedt op het gebied van administratie en communicatie. Ten tweede zullen de financiële aspecten van een VvE de revue passeren. De noodzakelijke financiële basisbegrippen komen aan bod en de verplichtingen wat betreft de jaarrekening en het reserveringsfonds voor groot onderhoud worden besproken. Tot slot wordt in deze module ingegaan op de berekening omtrent het vaststellen van de periodieke bijdragen, de meerjaren onderhoudsbegroting en de functie van de kascommissie.

Doel

Het doel van deze module is om cursisten inzicht te geven in de juiste wijze van beheren op het gebied van administratie en financiën.

Inhoud

 • Inrichten van de administratie
 • Werken met het webdossier
 • Financieel rekenen
 • Functie van de kascommissie
 • Opstellen en beoordelen van de jaarstukken
 • Berekenen van periodieke bijdragen
Losse module Utrecht 25 maart 2020
course-icon

De belangrijkste onderwerpen en het onderhandelingsproces bij huur- en verhuur van bedrijfsruimte komen aan bod. Het eigen maken van praktijkvaardigheden, zoals het verhogen van rendement, is hierbij een belangrijk speerpunt.

Toon module informatie Meer informatie
Artikel 201 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek definieert de huurovereenkomst als volgt: ‘Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie'. Echter, het huurrecht is in de praktijk veel meer dan enkel de wettekst.Deze module reikt het juridische kader aan waarbinnen het onderhoud, beheer, de verhuur en het huurrecht van het vastgoed wordt uitgevoerd. De cursus start met een algemene introductie in het huurrecht en zal specifiek voortborduren op het huurrecht met betrekking tot bedrijfsruimte.

Doel

Het doel van deze module is om de belangrijkste onderwerpen en het onderhandelingsproces bij huur- en verhuur te overzien en te begrijpen. Het eigen maken van praktijkvaardigheden, zoals het verhogen van rendement, is hierbij een belangrijk speerpunt.

Inhoud

 • Huurrecht en huurcontract
 • Gebouweisen, huur en verhuur
 • (Ver)huurconstructies en financiën
Losse module Utrecht 12 februari 2020
course-icon

De belangrijkste onderwerpen en het onderhandelingsproces bij huur- en verhuur van woonruimte komen aan bod. Het eigen maken van praktijkvaardigheden, zoals het verhogen van rendement, is hierbij een belangrijk speerpunt.

Toon module informatie Meer informatie
Artikel 201 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek definieert de huurovereenkomst als volgt: ‘Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie'. Echter, het huurrecht is in de praktijk veel meer dan enkel de wettekst.Deze module reikt het juridische kader aan waarbinnen het onderhoud, beheer, de verhuur en het huurrecht van het vastgoed wordt uitgevoerd. De cursus start met een algemene introductie in het huurrecht en zal specifiek voortborduren op het huurrecht met betrekking tot woonruimte.

Doel

Het doel van deze module is om de belangrijkste onderwerpen en het onderhandelingsproces bij huur- en verhuur te overzien en te begrijpen. Het eigen maken van praktijkvaardigheden, zoals het verhogen van rendement, is hierbij een belangrijk speerpunt.

Inhoud

 • Huurrecht
 • Huurovereenkomsten
 • Onderhoud, bouw en verbouw
 • Actualiteiten
Losse module Utrecht 1 april 2020
course-icon

Aan de hand van de PRINCE2-methode wordt inzichtelijk hoe een project gestructureerd kan worden en op welke wijze helderheid ontstaat over het besluitvormingsproces. Goede sturing is nodig om grip op de kwaliteit van het project te houden.

Toon module informatie Meer informatie
Cursisten leren de basisprincipes van projectmanagement volgens de PRINCE2TM projectmanagementmethode.

Inhoud

Aan de hand van PRINCE2 wordt inzichtelijk hoe een project gestructureerd kan worden en op welke wijze helderheid ontstaat over het besluitvormingsproces. PRINCE2TM wordt veel gebruikt in zowel de private als publieke sector. Zeker in de vastgoedsector is een gemeenschappelijk begrippenkader in de werking van projectmanagement ongelofelijk handig. Goede sturing is nodig om grip op de kwaliteit te houden en daarmee de verantwoordelijkheid als opdrachtgever in te vullen.Optimaal gebruik van PRINCE2TM betekent niet alleen maar een opleiding volgen in de methodiek, maar ook keuzes maken in het gebruik van deze projectmanagementmethode. Het gebruik van PRINCE2TM in organisaties betekent een (ingrijpende) verandering in processen, besluitvormingsprocessen en werkwijzen.

Relevantie

Zelfs wanneer alles op papier goed is afgesproken, kan de werkelijkheid een heel andere loop hebben. Projectmanagement houdt in dat de verantwoordelijkheid neergelegd wordt waar deze thuishoort en vraagt van elke werknemer of onderaannemer werken op niveau en het leveren van kwaliteit. Daarbij is het nodig om met audits het ontwerp-, bouw- en exploitatieproces te controleren op de geleverde kwaliteit. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen.De cursist heeft voldoende kennis om het examen voor het PRINCE2TM Foundation-certificaat met succes te doorlopen. Het PRINCE2-examen is niet inbegrepen bij deze cursus en wordt door een derde partij afgenomen.
Losse module Utrecht 1 oktober 2020
course-icon

Inzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen.

Toon module informatie Meer informatie
Hoe optimaliseer je rendement? Inzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als  opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen. Vanuit de kennis van de kosten en de opbrengsten kan worden geanalyseerd wat de haalbaarheid is van verschillende scenario’s.

Doel

Cursisten wegwijs maken met de financiële aspecten van vastgoedontwikkeling.

Eindtermen

 • De cursist kent de kosten en opbrengsten van projectontwikkeling en kan deze voor een concrete casus in beeld brengen
 • De cursist is in staat een haalbaarheidsanalyse met twee scenario’s op te stellen op basis van een concrete casus
 • De cursist kan inzichtelijk maken wat de relatie is tussen investeringskosten en exploitatiekosten voor een concrete casus

Toets

Opgave: Bouw een rekenmodel op voor jouw casus en toon voor één optie aan in hoeverre deze haalbaar is

Samenhang met het beroepenveld

De cursist is in staat de financiële berekening van een vastgoedproject te maken op een zodanige wijze dat middels een gevoeligheidsanalyse door wijziging van parameters zoals inflatie, rentestanden e.d. scenario’s kunnen worden gemaakt.
Losse module Utrecht 23 januari 2020
course-icon

Het doel van risicobeheersing is niet enkel om deze ongewenste gebeurtenissen te benoemen, maar ze ook te kwantificeren en er vervolgens beheersmaatregelen voor te treffen.

Toon module informatie Meer informatie
Risicomanagement is een onmisbaar gereedschap om projecten op een doeltreffende manier te sturen, te beheersen en dient ten grondslag te liggen aan elk projectplan. Zeker ook in de initiatieffase zal een goede risico-analyse er voor zorgen dat ongewenste gebeurtenissen nog voldoende beïnvloedbaar zijn. In het kader van projectmanagement definiëren we risico’s als gebeurtenissen, die - als ze optreden - een groot nadelig effect hebben op het binnen de vastgestelde randvoorwaarden bereiken van het projectdoel.

Doel

De deelnemers meer inzicht geven in de verschillende aspecten die bij risicomanagement een rol spelen en hier mee om te leren gaan om uiteindelijk de risico’s te beheersen.

Eindtermen

 • De cursist kent de methodiek risicomanagement en weet deze te hanteren
 • De cursist is geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement bij projectontwikkeling

Toets

Opgave: Stel een risicoanalyse waarin voor de top 10 risico’s van het beoogde project zijn gekwantificeerd en beheerst

Samenhang met het beroepenveld

De cursist is in staat de (project)organisatie bewust naar risico’s te laten kijken en deze waar nodig van beheersmaatregelen te voorzien.
Losse module Utrecht 1 april 2020
course-icon

De vraag naar vastgoed (huisvesting) moet centraal staan, niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid tegen de laagste kosten.

Toon module informatie Meer informatie
Het succesvol exploiteren van vastgoed begint met het kiezen van de juiste uitgangssituatie. Hierbij moet de vraag naar vastgoed (huisvesten) centraal staan en niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid tegen de laagste kosten.Het vastgoedmanagementproces kent verschillende aspecten en niveaus en daarbij verandert de omgeving voortdurend. Dit betekent constant meten en bijsturen wat kan worden gedaan door problemen volgens het stramien van de managementcyclus te evalueren. Besturingsproducten zijn nodig voor de regelkringen voor beleidsvorming en voor de dagelijkse beheersing van het proces. Succesvol vastgoedmanagement kan enkel duurzaam zijn wanneer vastgoedvraagstukken op een integrale en systematische wijze worden aangepakt. Om dit te bereiken is actuele informatie nodig om met alle betrokkenen snel en gericht te kunnen communiceren.

Doelen

 • Kennis en inzicht verkrijgen in de bedrijfsvoering van zijn of haar organisatie
 • Het vastgoedmanagementmodel en de verschillende besturingsproducten leren begrijpen
 • Inzicht krijgen in de voordelen van goed kennismanagement
 • Leren hoe je vastgoedwaarde creëert door het vergoten van vermogens

Inhoud

 • Introductie in de vastgoedmanagementwereld
 • Vastgoedmanagementmodel
 • Rollen van de vastgoedmanager
 • Waardecreatie
Losse module Utrecht 20 mei 2020
course-icon

Hoe pas je besturingsproducten toe om de effectiviteit en efficiëntie van de management control cyclus te optimaliseren? Er wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de Strategy Map en Balanced Scorecard als een integraal managementbesturingssysteem.

Toon module informatie Meer informatie
Hoe pas je besturingsproducten toe om de effectiviteit en efficiëntie van de management control cyclus te optimaliseren? In deze module wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de Strategy Map en Balanced Scorecard als een integraal managementbesturingssysteem, om grip te houden op de bedrijfsvoering en voor het ontwikkelen van plannen.

Doel

Verkrijgen van inzicht in de diverse managementbesturingssystemen en de Strategy Map en Balanced Scorecard in het bijzonder.

Inhoud

 • Theorie Performance Management, Strategy Map en Balanced Scorecard als management instrumenten voor strategische sturing;
 • Integratie van Performance & Risk Management, link tussen strategische en operationele sturing;
 • Implementatieproces Strategy Map & Balanced Scorecard;
Losse module Utrecht 13 februari 2020
course-icon

Kennis van financiële aspecten verlaagt de risico’s en stuurt de aanpak. Tijdens deze module leer u vastgoedplannen toetsen op haalbaarheid.

Toon module informatie Meer informatie
Enige kennis van financiële aspecten is een vereiste voor iedere vastgoedmanager. In deze module komen de belangrijkste financiële aspecten van vastgoedmanagement langs. We gaan in op het essentiële maar subtiele verschil tussen inkomsten en uitgaven enerzijds en opbrengsten en kosten anderzijds. Daarna bespreken we de geëigende financiële instrumenten die op elk niveau van het vastgoedmanagement kunnen worden ingezet: de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht. Tot slot bespreken we methoden om het financiële vermogen van de organisatie optimaal in te zetten. Aan bod komen de financiële consequenties van vastgoed in eigendom, huur en sale & leaseback evenals de financiering van vastgoed. Behandeld worden o.a. instrumenten ter beoordeling van financiële prestaties, rendementsberekeningen en begrotingstechnieken.

Doel

De cursist zal kunnen rekenen aan vraagstukken op het gebied van vastgoedmanagement.

Inhoud

 • Vastgoedplannen toetsen op haalbaarheid;
 • Van uitgavenplanning naar verlies en winstrekening, balans en kengetallen;
 • Financieel tactisch vastgoedplan;
 • Financiering, verhouding eigen vermogen versus vreemd vermogen.
Losse module Utrecht 30 september 2020
course-icon

Big data is de afgelopen jaren als een bom in vele sectoren binnengekomen en ook de vastgoedsector blijft niet achter. Hoe is big data te gebruiken om vastgoed slimmer te managen? 'Big Data' is een van de belangrijkste ontwikkelingen van het laatste decennium.

Toon module informatie Meer informatie
Big Data is een van de belangrijkste ontwikkelingen van het laatste decennium. Van een afgebakend begrip kan niet gesproken worden, vandaar dat we in dit geval praten over het omgaan met grote hoeveelheden data, gemeten of gecreëerd door calculaties. De hoeveelheid beschikbare data is enorm toegenomen, maar wat we hier allemaal mee kunnen doen, zijn we pas net aan het ontdekken.In de module ‘Smart Vastgoedmanagement, Big Data & IoT (Internet of Things) wordt ingegaan op data die relevant is voor de vastgoedwereld. Men krijgt inzicht in hoe big data en IoT te gebruiken is om de gebouwde omgeving ‘slimmer’ en energie-efficiënter te maken en hoe een vastgoedportfolio makkelijker en grondiger te kunnen managen en op een hoger niveau te brengen.Relevantie In een veranderende wereld is de enige constante zo langzamerhand ‘verandering’. Big data is hier een belangrijk onderdeel van. Onder druk van een sterker wordende concurrentie, privatisering en deregulering is het noodzakelijk dat organisaties de veranderende technologische middelen kennen en omarmen.

Doel

Het doel van de module is om cursisten te wijzen op de steeds vernieuwende technologische mogelijk­heden. Hierin staat big data als onderwerp centraal vanwege de impact die het heeft en zal krijgen op de vastgoedwereld.

Inhoud

 • Wat zijn Big Data en IoT? Hoe kunnen ze ingezet worden voor Smart Vastgoedmanagement?
 • De toekomst van Big Data, Internet of Things en de vastgoedmarkt
Losse module Utrecht 28 oktober 2020
course-icon

Zonder overzicht over de vastgoedportefeuille is beslissen, handelen uit het ongerijmde. Omdat verkeerde beslissingen zich bij vastgoed niet eenvoudig laten herstellen, is een systematisch benadering van de kwaliteit van de portefeuille noodzakelijk.

Toon module informatie Meer informatie
Op strategisch niveau moeten de huidige, gewenste en toekomstige vraag naar vastgoed (kwantitatief en kwalitatief) worden gedefinieerd. Als resultaat kan een strategie worden uitgezet om vanuit de huidige situatie een nieuwe vastgoedportfolio samen te stellen. Deze module zal de nadruk leggen op de kwaliteit in relatie tot de kosten en opbrengsten. Het gaat dan met name over de wijze waarop de portefeuille in beeld kan worden gebracht. Aan de hand van de portfolio-analyse kan per vastgoedobject worden aangegeven welke vastgoedobjecten in exploitatie te houden, te verkopen, te herontwikkelen of af te stoten. Tevens kan worden aangegeven wat voor soort vastgoed aan de portfolio toegevoegd kan worden om een evenwichtige vastgoedportfolio op te bouwen en te behouden.Daarnaast wordt ingegaan op het nut van heldere doelstellingen en hoe deze op te stellen en te realiseren. Tot slot wordt richting gegeven voor het opstellen van een strategisch plan voor een vastgoedbedrijf vanuit missie, visie en ambities. Onderwerpen die aan bod komen hebben betrekking op het uitvoeren van een bedrijfsanalyses, portefeuilleanalyse en SWOT-analyse als instrument om voortdurend de bedrijfsvoering te monitoren.

Doel

Het doel van deze module is om vanuit de strategie van een organisatie en de marktanalyse een vastgoedstrategie te formuleren die het mogelijk maakt per object een globale aanpak te formuleren.

Inhoud

 • Wat is strategie?
 • Wat is portfolio management?
 • Scenarioplanning
 • Risicomanagement
Losse module Utrecht 22 januari 2020
course-icon

De aanpak van het vastgoed op tactisch niveau. Om de exploitatie en het beheer van het vastgoed goed aan te kunnen sturen, is een ’Vastgoedkader' nodig waarin de gewenste toestand van het vastgoed is beschreven. Aandacht wordt besteed aan het bepalen van kritische succesfactoren om te komen tot een rendabele verantwoorde exploitatie van het vastgoed.

Toon module informatie Meer informatie
In de module Smart building exploitatiemanagement wordt ingegaan op de aanpak van het vastgoed op tactisch niveau en wat proptech en Internet of Things (IoT) hierin kunnen betekenen. Het vertrekpunt is het moment dat vastgoed in exploitatie wordt genomen. Het gaat om het rendabel exploiteren van vastgoed. Aan de orde komen de vraagstukken verhuurbaarheid, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en onderhoud.Tevens wordt aandacht besteed aan het bepalen van kritische succesfactoren om tot een rendabel en verantwoord exploitatiemanagement van het vastgoed te komen. Het doel is te komen tot een maximaal rendement waarvoor goede verhuurbaarheid van het vastgoed nodig is. Om de exploitatie en het beheer van het vastgoed goed aan te kunnen sturen is een ’Vastgoedkader' nodig waarin de gewenste toestand van het vastgoed is beschreven. Het verschil tussen de feitelijke en de gewenste toestand van het vastgoed zal overbrugd moeten worden, hiervoor kunnen verschillende instrumenten ingezet worden: Conditiemeting (NEN 2767), RgdBOEIi®, BREEAM, GPR, Greencalc, EPA-labels, etc. Aan de hand van de uitgevoerde metingen kunnen plannen opgesteld worden.

Doel

De cursist wordt uitgedaagd om de vastgoedexploitatie te verbeteren.

Inhoud

 • Integrale vastgoedexploitatie met behulp van proptech
 • Denken vanuit de klant
 • Technisch gebouwbeheer
 • Functionele huisvesting
 • Vastgoedexploitatie financieel
Losse module Utrecht 11 maart 2020
course-icon

Om zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten.

Toon module informatie Meer informatie
In elke vastgoedportefeuille komen objecten of complexen naar voren met grote problemen of functionele tekorten. Een deel zal kunnen worden afgestoten, maar een deel zal bij voorkeur worden gemodificeerd. Dit bijvoorbeeld omdat de locatie wenselijk is in de portefeuille of omdat de gebruikers nog niet ontevreden zijn. Om zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten. Een business case dient dus om de investeringsbeslissing te onderbouwen. Inzichtelijk wordt gemaakt welke mechanismen werkzaam zijn. Hoe hangt de verhoging van de kwaliteit samen met verbetering van bijvoorbeeld energieverbruik, beleving, leefbaarheid en waardeontwikkeling? De kern is een integrale kosten-batenanalyse.De opsteller van de business case zal een realistisch beeld schetsen van de waarde van de beoogde verbetering, alsook de complexiteit, looptijd en risico’s van het betreffende project. De business case wekt verwachtingen op en vormt de basis voor het toekennen van budgetten. In toenemende mate vraagt het management tegenwoordig aan de projectmanager of externe (leverancier c.q. adviseur) om met een sluitende en innovatieve business case te komen.

Doel

De cursist heeft inzicht in belang van het opstellen van een Business Case vóór de start van een project en weet waaruit deze dient te bestaan.

Inhoud

 • Doel van de Business Case
 • Marktonderzoek
 • Rekenen aan de Business Case
Losse module Utrecht 3 maart 2020
course-icon

Het onderhoudsproces en het doel van een integrale rapportage wordt toegelicht. Daarnaast komt het belang van onderhoud voor de veiligheid en gezondheid van huurders en/of gebruikers en voor de duurzame waarde van het vastgoed aan bod.

Toon module informatie Meer informatie
Om het kader waarin de verschillende inspecties plaatsvinden te begrijpen wordt in de eerste module van de opleiding het onderhoudsproces toegelicht. In het licht van het onderhoudsproces wordt het doel van een integrale rapportage uiteengezet. Daarnaast komt het belang van onderhoud voor de veiligheid en gezondheid van huurders en/of gebruikers en voor de duurzame waarde van het vastgoed aan bod. De aandacht gaat daarbij uit naar de wijze waarop afwegingen in het onderhoudsproces kunnen worden gemaakt, alsmede de instrumenten die het afwegingsproces ondersteunen.
Leerdoelen
 • Het belang kennen van vastgoedonderhoud
 • Creëren van de basis voor het effectief en efficiënt uitvoeren van het onderhoud
 • Conditiemeting conform NEN 2767
Losse module 6 oktober 2020
course-icon

Het samenbrengen van de inspectieresultaten in een adequate rapportage is van essentieel belang voor de voortgang van het onderhoudsproces.

Toon module informatie Meer informatie
Het samenbrengen van de inspectieresultaten in een adequate rapportage is van essentieel belang voor de voortgang van het onderhoudsproces. Het rapport (of een presentatie) moet een integraal beeld van de onderhoudsstaat van het gebouw weergeven op basis waarvan maatregelen getroffen kunnen worden. Voor het schriftelijk rapporteren, het opstellen van een integraal rapport, wordt in de module ‘Communicatie’ aandacht besteed aan de ontwikkeling van een rapportage. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan mondelinge communicatie. Een valkuil voor technici is een puur technische benadering, waardoor de communicatie met niet-technici verstoord raakt. Vastgoedinspecteurs en –adviseurs dienen de bevindingen op een doeltreffende manier aan toehoorders (o.a. opdrachtgevers) over te brengen.
Leerdoel
Inzicht krijgen in de persoonlijke communicatiestijl, het persoonlijke gedrag en de valkuilen in de sociale interactie met de projectomgeving
Losse module 19 mei 2020
course-icon

In de bestaande bouw is veel energie te besparen, waardoor zowel de druk op het milieu als de exploitatiekosten van een gebouw worden gereduceerd

Toon module informatie Meer informatie
De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het totale energiegebruik in Nederland. In de bestaande bouw is veel energie te besparen, waardoor zowel de druk op het milieu als de exploitatiekosten van een gebouw worden gereduceerd. Aan de hand van hoorcolleges en een opdracht zal de cursist ervaring opdoen met de besluitvorming voor wat betreft energieprestatie van gebouwen.
Leerdoel
Creëren van inzicht in energieprestaties van gebouwen en de beschikbare maatregelen om te komen tot energiebesparing.
Losse module 23 juni 2020
course-icon

De overheid benadrukt de verantwoordelijkheid van een vastgoedeigenaar voor de naleving van de wet- en regelgeving omtrent veiligheid en gezondheid in en om gebouwen

Toon module informatie Meer informatie
Naar aanleiding van verschillende calamiteiten gedurende de afgelopen jaren (o.a. het instorten van daken en balkons, legionella besmettingen, de cellenbrand op Schiphol, de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam) benadrukt de overheid de verantwoordelijkheid van een vastgoedeigenaar voor de naleving van de wet- en regelgeving omtrent veiligheid en gezondheid in en om gebouwen. Vanuit de Woningwet (art. 1a) heeft de vastgoedeigenaar een zorgplicht voor wat betreft de veiligheid en gezondheid in en om het gebouw.
Leerdoel
In staat stellen van cursisten om een risicoanalyse voor wat betreft de arbeidsomstandigheden met in ogenschouw de van toepassing zijnde wet- en regelgeving om van daaruit in staat te zijn verantwoordelijkheid te nemen.
Losse module 24 maart 2020
course-icon

Inzicht in het ontstaan en ontwikkelen van brand, alsmede het nemen van verantwoordelijkheden kan materiële en immateriële schade voorkomen of beperken.

Toon module informatie Meer informatie
In de praktijk hebben veel calamiteiten met zeer ernstige gevolgen hebben betrekking op brand. Om deze reden heeft brandveiligheid een centrale plaats binnen de RgdBOEI methodiek. Inzicht in het ontstaan en ontwikkelen van brand, alsmede het nemen van verantwoordelijkheden kan materiële en immateriële schade voorkomen of beperken. Gedurende de module ‘Brandveiligheid’ verkrijgt de cursist inzicht in de benodigde kennis om de brandveiligheid van een gebouw te inspecteren. De module verschaft de cursist kennis over brandveiligheid en reikt een methodiek aan om de brandveiligheid van bestaande gebouwen effectief in kaart te brengen.
Leerdoel
 • Creëren van inzicht in brand en brandveiligheidsaspecten van gebouwen
 • In staat stellen van cursisten voor het uitvoeren van een brandscan
Losse module 24 november 2020
course-icon

In deze module wordt de conditiemeting conform NEN2767 gehanteerd voor respectievelijk bouwkundige-, werktuigbouwkundige, installatietechnische elementen en transportmiddelen.

Toon module informatie Meer informatie
Om tot een objectief oordeel te komen over de onderhoudsstaat van een gebouw is het noodzakelijk om een eenduidige inspectiemethodiek te hanteren. In deze module wordt de conditiemeting conform NEN2767 gehanteerd voor respectievelijk bouwkundige-, werktuigbouwkundige, installatietechnische elementen en transportmiddelen.
Leerdoel
Ontwikkelen van de vaardigheid om de inspecties (bouwkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en transport) uit te voeren en te rapporteren teneinde de basis te leggen voor het MeerjarenOnderhoudsPlan.
Losse module
course-icon

Deze module staat in het teken van Inspectie Rapporten Vastgoed Onderhoud (IRVO), onderhoudscontracten en storingsanalyses.

Toon module informatie Meer informatie
Deze module staat in het teken van Inspectie Rapporten Vastgoed Onderhoud (IRVO), onderhoudscontracten en storingsanalyses. Deze documenten vormen de basis voor de ontwikkeling van een MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP). De vastgoedadviseur is verantwoordelijk voor de integrale rapportage.

Valideren

Na een inventarisatie van de beschikbare informatie en de consistentie van de informatie stelt een vastgoedadviseur vast welke inspecties uitgevoerd dienen te worden. Aan de hand van de ‘validatie’ ontwikkelt de vastgoedadviseur een inspectieplan. De uitvoering van het inspectieplan zal moeten resulteren in aanvullende informatie en een representatief beeld van de huidige onderhoudsstaat van het gebouw.

Afwegingsmodel

Een instrument om tot onderbouwde keuzes is te komen is het afwegingsmodel. Het afwegingsmodel heeft onder andere betrekking op de beschikbare financiële middelen, overlast als gevolg van onderhoudswerkzaamheden en bouwlogistiek. Het afwegingsmodel resultaat uiteindelijk in een volledige opsomming van maatregelen die zijn vastgelegd in een MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP).

Scenario

Een MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP) is niet de enige waarheid. In de praktijk is er altijd sprake van varianten die mogelijk meer passen bij de wensen van de opdrachtgever. In het kader van scenario’s valt onder andere te denken aan een duurzaamheidsscenario ten opzichte van een traditionele onderhoudsbegroting.

Leerdoel

Ontwikkelen van de vaardigheid om een optimaal MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP) op te stellen.
Losse module 6 mei 2020
course-icon

Naast de het burgerlijk recht komen de rechten, plichten en bevoegdheden aan bod wat betreft het aangaan, nakomen en ontbinden van overeenkomsten aan bod.

Toon module informatie Meer informatie
Of u nu op weg naar uw werk nog even snel een broodje koopt, onderhandelt met een nieuwe huurder over de laatste punten en komma’s van het contract of een onderhoudsbedrijf aanspreekt op gebrekkig werk: het recht is van belang. De uitdaging van deze module is om de basis van het burgerlijk recht te kennen om vanuit daar te kunnen handelen. De cursist weet in welke situaties het van belang is om aandacht te besteden aan het recht, en kan inschatten wanneer hulptroepen (juridische of andere experts) ingeschakeld moeten worden.Naast het burgerlijk recht komen de rechten, plichten en bevoegdheden aan bod wat betreft het aangaan, nakomen en ontbinden van overeenkomsten aan bod. De vastgoedmanager komt daarnaast veelal in contact met het juridisch kader waarbinnen het onderhoud, beheer, de verhuur en het huurrecht van het vastgoed wordt uitgevoerd.

Doelen:

 • De juridische basis om het burgerlijk recht toe te passen in praktijksituaties;
 • Situaties te beoordelen zodat zij kunnen inschatten wanneer experts ingeschakeld moeten worden.
Losse module Hogeschool Utrecht 26 mei 2020
course-icon

Toon module informatie Meer informatie
Tijdens deze middag zullen nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied besproken worden alsook nieuwe wet- en regelgeving. Om je registratie VVE-ok-beheerder te behouden is het voor VvErtimago vereist om minimaal eens per 2 jaar aan een dergelijke dag deel te nemen.
Losse module 3 maart 2020
course-icon

Toon module informatie Meer informatie
 1. Inleiding
 2. Eigenaar-bewoner of verhuurder
 3. Vereniging van eigenaren
 4. Kadaster
 5. Bestuur
 6. Vergaderingen
 7. Besluiten
 8. Kamer van Koophandel
 9. Verzekeringen
 10. Aansprakelijkheid
Losse module Utrecht 30 september 2020
course-icon

Toon module informatie Meer informatie
De manier waarop een vergunning voor een bouwproject wordt aangevraagd, heeft grote gevolgen voor de doorlooptijd van en de kans op verlening van de gewenste omgevingsvergunning. Een terugkerend probleem is hoe groot de risico’s zijn om te bouwen op grond van een niet onherroepelijke omgevingsvergunning. Eerst nadat de vergunning onherroepelijk is, kunt u zonder risico’s bouwen. Dat kan echter vele jaren duren. Ook is belangrijk om te weten hoe groot het risico is op handhaving als een bouwwerk (in aanbouw) niet aan de bouwregelgeving voldoet.

Onderwerpen

 • de slimme mogelijkheden bij de vergunningaanvraag
 • tussentijdse wijzigingen van het bouwplan
 • bouwen in afwijking van de omgevingsvergunning
 • verschillende soorten omgevingsvergunningen
 • het realiseren van voldoende parkeerplaatsen
 • redelijke eisen van welstand
 • de rol van het Bouwbesluit 2012
 • vergunningvrij bouwen
 • de voordelen van de onverplichte vergunningaanvraag
 • de nadelen van de tijdelijke omgevingsvergunning
 • gebruiksmelding en omgevingsvergunning brandveilig gebruik
 • bouwen op grond van een niet onherroepelijke omgevingsvergunning
 • handhavingsrisico’s tijdens de bouw
 • handhaving na gereedmelding
 • de impliciete vrijstelling en afwijking van het Bouwbesluit 2012
 • stikstof

Leerdoelen

De cursist leert de belangrijkste praktische mogelijkheden en slimmigheden bij de vergunningaanvraag. Ook weet hij de kans op de verkrijging van de omgevingsvergunning te vergroten en de kans op procedures te verkleinen. Ook krijgt de cursist handvatten om te voorkomen dat de gemeente handhaaft.

Werkvormen

De behandeling in de lessen is zo praktisch mogelijk. Na de inhoudelijke behandeling per onderwerp gaan de cursisten ter plekke aan de slag met praktische opdrachten. Ook van tevoren gemaakt huiswerk wordt behandeld en er wordt ruimte gereserveerd voor vragen uit de praktijk.
Losse module 4 november 2020
course-icon

Toon module informatie Meer informatie
De onlangs aangenomen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen houdt een historische wijziging van het bouwrecht in. In deze module wordt deze wet uitgelegd en hoe de bouwsector zich op alle veranderingen dient voor te bereiden. Deze bouwwet raakt de gehele bouwkolom. De module behandelt de verzwaringen in de aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht van aannemers. Ook wordt ingegaan op de veranderingen in vergunningverlening en handhaving. Een private kwaliteitsborger controleert het gerealiseerde bouwwerk. Als het bouwwerk niet aan alle bouwtechnische eisen voldoet, mag het niet in gebruik worden genomen.

Onderwerpen

 • de verzwaring van de aansprakelijkheid van de aannemer
 • de gevolgen van zijn zwaardere waarschuwingsplicht
 • het belang van interne kwaliteitssystemen
 • het consumentendossier
 • de nieuwe wijze van vergunningverlening
 • de risicobeoordeling bij de vergunningaanvraag
 • extra controles tijdens de bouw
 • de gevolgen voor de handhaving
 • het dossier bevoegd gezag en gereedmelding
 • bouwen onder de Omgevingswet

Leerdoelen

De cursist leert hoe zijn bedrijf zich het beste kan voorbereiden op de grote wijzigingen in de regelgeving. Bijzondere aandacht is er voor de nieuwe wijze om aan te tonen dat het gerealiseerde bouwwerk voldoet. Na de cursus weet hij dat een goede interne kwaliteitscontrole zorgt voor minder bemoeienis van buitenaf en lagere kosten.

Werkvormen

De behandeling in de lessen is zo praktisch mogelijk. Na de inhoudelijke behandeling per onderwerp gaan de cursisten ter plekke aan de slag met praktische opdrachten. Ook van tevoren gemaakt huiswerk wordt behandeld en er wordt ruimte gereserveerd voor vragen uit de praktijk.
Losse module Utrecht 15 april 2020
course-icon

Toon module informatie Meer informatie
Of het nu gaat om de inkoop van meerjarige adviesdiensten of om de realisatie van een nieuw zwembad; veel organisaties zijn aanbestedingsplichtig. Wat is een aanbesteding, welke fases dient u te doorlopen en hoe weet u of u überhaupt moet aanbesteden? Dit soort vragen komen aan bod in deze module.

Onderwerpen:

 • Introductie in aanbestedingsrecht
 • Wel of niet aanbesteden?

Fases:

 • Bekendmaking
 • Uitnodiging tot inschrijving
 • Inschrijving
 • Uitsluitingsgronden
 • Geschiktheidseisen
 • Gunningscriteria
 • Aanbesteding en opdracht

Leerdoelen

Na deze module weet u hoe u kunt nagaan of uw organisatie aanbestedingsplichtig is en zo ja; voor welke opdrachten. Ook kunt u slim omgaan met de aanbestedingsregels en bent u bekend met de diverse fases van een aanbesteding.

Werkvormen

De behandeling in de lessen is zo praktisch mogelijk. Na de inhoudelijke behandeling per onderwerp gaan de cursisten ter plekke aan de slag met praktische opdrachten. Ook van tevoren gemaakt huiswerk wordt behandeld en er wordt ruimte gereserveerd voor vragen uit de praktijk.
Losse module
course-icon

Toon module informatie Meer informatie

Kansen van samenwerking op en met bedrijventerreinen.

In de ‘Masterclass Bedrijventerreinen in één dag’ deelt Huub Schoenaker met zijn Masterclass-collega’s, René van Holsteijn en Gert Jan Mugge met u de actuele inzichten in de ontwikkelingen op bedrijventerreinen in Nederland, de kansen die de organisatie van samenwerking op bedrijventerreinen bieden en ontvangt u praktische informatie en tips over de wijze waarop u dat proces kan initiëren en faciliteren.Door samenwerking op bedrijventerreinen te bevorderen kunnen ongekende bronnen voor besparing, innovaties en verduurzaming worden ontsloten en benut. Maar wie is er verantwoordelijk voor een dergelijk proces, hoe kan een daarop gericht initiatief met de beste kansen op succes worden opgepakt. En waarom is de inbreng vanuit provincie en gemeente daarvoor essentieel. En vooral: wat vraagt een dergelijk initiatief van de betrokkenen en in het kader van deze Masterclass, in het bijzonder van de betrokken ambtenaren.Gedurende deze dag krijg je inzicht in actuele ontwikkelingen op bedrijventerreinen in Nederland, waar dergelijke initiatieven al vele jaren geleden zijn ingezet, maar ook op bedrijventerreinen, waar een dergelijk proces recent is opgestart. Je krijgt de ‘fundamentals’ aangereikt in wat je minimaal moet weten om vanuit je functie als vertegenwoordiger van gemeente en provincie een dergelijk proces op te -helpen- starten, maar ook wat er nodig is om een dergelijk proces te onderhouden én voort te bouwen op opgedane leermomenten, de positieve én de negatieve. En uiteraard is er veel ruimte voor het delen en leren van elkaars ervaringen!

Na het volgen van de masterclass:

Heb je een beeld van:
 • de stand van zaken op het gebied van samenwerking en verduurzaming op de bedrijventerreinen in Nederland
 • de mogelijke thema’s, waarmee bedrijventerreinen in het kader van samenwerking aan de slag kunnen
 • het belang van samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs en de kansen, die dat biedt
 • integrale verduurzaming op een bedrijventerrein: waar hebben we het dan over en hoe is dat meetbaar te maken
Daarnaast heb je een goed beeld van de wijze waarop samenwerking initieel ingericht en/of onderhouden kan worden:
 • Aan de hand van een stappenplan (het betreft een hulpmiddel: immers elk bedrijventerrein is uniek!)
 • Op basis van inzicht in de typische karakteristieken en mogelijkheden van bedrijventerreinen
 • Door het opstellen van het profiel van een bedrijventerrein, met zicht op alle aspecten, die relevant zijn in het kader van de inrichting en het onderhoud van een toekomstbestendig bedrijventerrein (en dus voor monitoring van de voortgang)
 • Functie en belang van een inzet in samenhang van de vertegenwoordigers van:
  • Provincie en gemeente (zoals bijvoorbeeld ook de Omgevingsdienst)
  • De ondernemers,
  • Onderwijs- en kennisinstellingen

Programma:

Ochtend
 • Het belang van toekomstbestendige bedrijventerreinen voor de gemeente Van bedrijventerrein naar toekomstbestendig bedrijventerrein
 • Een “Tour de Horizon” langs bedrijventerreinen in Nederland
  • De stand van zaken op het gebied van samenwerking en verduurzaming op de bedrijventerreinen in Nederland
  • De mogelijke thema’s, waarmee bedrijventerreinen in het kader van samenwerking aan de slag kunnen
  • Het belang van samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs en de kansen, die dat biedt
  • Integrale verduurzaming op een bedrijventerrein: waar hebben we het dan over en hoe is dat meetbaar te maken
 • De praktische aanpak van organisatie van samenwerking op én met bedrijventerreinen
  • Hoe kan een proces worden ingericht voor een bedrijventerrein, waar nauwelijks of nog geen sprake is van (georganiseerde) samenwerking
  • Op welke wijze kunnen bedrijventerreinen worden ondersteund, waar al wel sprake is van samenwerking, maar behoefte is aan een volgende injectie en/of nieuw elan
 • Hoofdlijnen van een gestructureerde aanpak ‘Van FSA naar ASCO’
  • Inventarisatie actuele situatie, vanuit perspectief provinciaal, gemeentelijk en bedrijventerrein(en)
  • Beschrijving en analyse van status van samenwerking en verduurzaming
  • Organisatie van draagvlak
  • Verbeterdoelstellingen korte termijn en verbeterdoelstellingen lange termijn
  • Verantwoordelijkheden bedrijventerrein, gemeente, kennis- en onderwijs
  • Organisatorische inrichting bedrijventerrein gericht op aanpak verbeterdoelstellingen
  • Organisatie van support; provinciaal, regionaal, gemeentelijk, lokaal
Middag
 • Twee praktische voorbeelden:
  • De aanpak van een bedrijventerrein vanaf nul
  • De organisatie van het vervolg, de aanpak van de voortgang op een georganiseerd bedrijventerrein
 • Hoe kan ik mij vanuit mijn functie voorbereiden op het werken met deze vraagstelling
  • Op welke wijze werk ik aan dit thema in afstemming met:
   • mijn collega’s, provincie resp. gemeente
   • de omgevingsdienst
   • de betrokken ondernemers
   • onderwijs- en kennisinstellingen
  • Hoe kan ik vanuit mijn positie ondersteunen om een en ander organisatorisch, administratief en financieel verantwoord te operationaliseren
  • Hoe betrek ik stakeholders bij het proces en krijg ik de juiste mens op de juiste plek
 • Praktijk opgaven Met deelnemers van de masterclass worden ingebrachte praktijkcasussen besproken en wisselen praktijkvragen- en ervaringen uit om tot afgewogen oplossingen en/of mogelijke verbeterprojecten te komen.
Losse module 5 maart 2020
course-icon

Toon module informatie Meer informatie
 1. Beheer
 2. Financiën
 3. Rechten
 4. De rechter
 5. Gemeenschappelijk deel of privé deel
 6. Gebruik van het privé deel
 7. Onderhoud
 8. Uitvoering
 9. Aanschrijving