Opbrengsten en kosten

Hoe optimaliseer je rendement? Inzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als  opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen. Vanuit de kennis van de kosten en de opbrengsten kan worden geanalyseerd wat de haalbaarheid is van verschillende scenario’s.

Doel

Cursisten wegwijs maken met de financiële aspecten van vastgoedontwikkeling.

Eindtermen

  • De cursist kent de kosten en opbrengsten van projectontwikkeling en kan deze voor een concrete casus in beeld brengen
  • De cursist is in staat een haalbaarheidsanalyse met twee scenario’s op te stellen op basis van een concrete casus
  • De cursist kan inzichtelijk maken wat de relatie is tussen investeringskosten en exploitatiekosten voor een concrete casus

Toets

Opgave: Bouw een rekenmodel op voor jouw casus en toon voor één optie aan in hoeverre deze haalbaar is

Samenhang met het beroepenveld

De cursist is in staat de financiële berekening van een vastgoedproject te maken op een zodanige wijze dat middels een gevoeligheidsanalyse door wijziging van parameters zoals inflatie, rentestanden e.d. scenario’s kunnen worden gemaakt.

Lessen