Niveau
Vakgebied
Onderwerp
Beleidsniveau

Alle opleidingen

Ons volledige overzicht van onze vastgoedopleidingen. Gebruik de filteropties aan de linkerkant om tot uw juiste keuze te komen.

Opleiding Vastgoedmanagement

Start- en einddatum 24 - 05 - 2017 18 - 04 - 2018

De cursist zal beter in staat zijn marktgericht vastgoed te exploiteren. Hiervoor is uitgebreide en actuele kennis nodig van de vastgoedmarkt en daarop aansluitend plannen te maken en het beheer in te richten.

Vastgoedmanagementconcept

Het succesvol exploiteren van vastgoed begint met het kiezen van de juiste uitgangssituatie

Besturingsproducten

Hoe pas je besturingsproducten toe om de effectiviteit en efficiëntie van de management control cyclus te optimaliseren?

Financiële aspecten

In deze module passeren de belangrijke financiële aspecten van vastgoedmanagement de revue

Vastgoedmarkt

Ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen die eerst worden verkend.

Big Data & Internet of Things

Big data is de afgelopen jaren als een bom in vele sectoren binnengekomen en ook de vastgoedsector blijft niet achter. Hoe is big data te gebruiken om vastgoedmanagement efficienter en beter te maken?

Vastgoedstrategie

Op strategisch niveau moeten de huidige, gewenste en toekomstige vraag naar vastgoed (kwantitatief en kwalitatief) worden gedefinieerd

Exploitatiemanagement

De aanpak van het vastgoed op tactisch niveau. Het vertrekpunt is het moment dat vastgoed in exploitatie wordt genomen. Het gaat om het rendabel exploiteren van vastgoed. Aan de orde komen de vraagstukken verhuurbaarheid, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en onderhoud.  

Business Case Vastgoedontwikkeling

Om zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten.

Business Case voor Vastgoedontwikkeling

Start- en einddatum 28 - 09 - 2017 28 - 06 - 2018

Projectontwikkeling gaat om het maken van keuzes, het creëren van kansen en om het toepassen van nieuwe inzichten tijdens steeds veranderende marktomstandigheden en wet- en regelgeving.

Kernmodule Business Case

Een heldere Business Case is een voorwaarde voor het starten van een project.

Vastgoedwaarde

Een belangrijke doelstelling van vastgoed is dat het toegevoegde waarde creëert voor de (eind)gebruikers en voor alle deelnemers in de keten van het bouw- en beheerproces. 

Opbrengsten en kosten

Inzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als  opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen.

Risicomanagement

Het doel van risicobeheersing is niet enkel om deze ongewenste gebeurtenissen te benoemen, maar ze ook te kwantificeren en er vervolgens beheersmaatregelen voor te treffen.

Conceptontwikkeling

In de module Conceptontwikkeling wordt gewerkt vanuit een filosofie waarin het samenbrengen van de functionele behoeften en de vormgeving centraal staat. Vanuit deze relatie wordt gewerkt aan sterke concepten voor een succesvolle ontwikkeling.

Projectmanagement Prince2TM

Projectmanagement is de verantwoordelijkheid neerleggen waar deze thuishoort en van elke werknemer of onderaannemer kwaliteit eisen. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen. 

Ontwerp- en bouwproces

Nadrukkelijk wordt aandacht gegeven aan Bouw Informatie Management Systemen (BIM), het Programma van Eisen (PvE) en een Programma van Wensen (PvW). 

Communicatie 

Goede communicatie en presentatie zijn essentieel tijdens projecten.

Herontwikkeling 

De haalbaarheid van vastgoedconcepten in bestaand vastgoed is afhankelijk van de markt en de kosten van transformatie. 

Publiek- en privaatrecht

De cursist leert methoden om snel te inventariseren in hoeverre het ontwerp of gebouw(complex) voldoet aan gestelde wet- en regelgeving.

Cursus Vastgoedbeheer

Start- en einddatum 10 - 05 - 2017 20 - 06 - 2018

Volg onze Cursus Vastgoedbeheer om dynamisch en ondernemend met uw vastgoed om te gaan

Integraal Vastgoedbeheer

Integraal vastgoedbeheer houdt rekening met huisvestingskwaliteit en gebruikerstevredenheid, technisch beheer, financiële aspecten, innovatiemogelijkheden en juridische aspecten.

Klanttevredenheid & Huisvestingskwaliteit

Het succes van het vastgoedbedrijf zit in de uitvoering, niet in het maken van plannen.

Technisch Beheer

Een belangrijk onderdeel van goed vastgoedbeheer is het voortdurend in technisch goede staat houden van het vastgoed, zodat het aan de beoogde bestemming kan blijven voldoen

Financiële Aspecten

Het streven is om de initiële investering en de vervolguitgaven van de huisvesting over een veel langere periode terug te verdienen

Huurrecht

U krijgt handvatten aangereikt om juridische conflicten in geval van huur en verhuur te voorkomen.

Innovatie

Innovaties kunnen op veel verschillende manieren en onderdelen worden bedacht en ingevoerd. De verschillende onderdelen kunnen onderverdeeld worden in incrementele -en radicale innovaties.

Cursus EPA-U adviseur - Utiliteitsbouw

Start- en einddatum 29 - 08 - 2017 07 - 09 - 2017

Bereid u met deze cursus optimaal voor op het Cito EPA-U examen

EPA-U

Cursus EPA-U

Cursus Professioneel VvE-Beheer

Start- en einddatum 03 - 10 - 2017 05 - 12 - 2017

Zeer complete cursus VvE-beheer waarbij de belangrijkste aspecten behandeld worden waar u als VvE-beheerder mee te maken krijgt

De VvE als Juridische Entiteit

Met welke wet- en regelgeving dient een Vereniging van Eigenaren (VvE) rekening te houden?

Technisch beheer

Het complete technisch beheer voor de Vereniging van Eigenaren (VvE)

Communicatie

Hoe haalt u het meeste uit de VvE-vergaderingen?

Administratief en Financieel Beheer

Hoe richt u de administratie van de VvE slim in?

Verzekeringen

Waar dient de VvE voor verzekerd te zijn?

Wet- en regelgeving

Met welke wet- en regelgeving dient een Vereniging van Eigenaren (VvE) rekening te houden?

Splitsing in appartementsrechten

Waar dient de VvE rekening mee te houden bij het splitsen van woningen?

Veiligheid

Als VvE-beheerder dient u ook met de veiligheid van de bewoners rekening te houden

Overige aandachtspunten

Waar dient u nog op te letten als VvE-beheerder?

Examen

Het examen voor de cursus Professioneel VvE-Beheer

Smart Cities, Smart Citizens

Start- en einddatum 25 - 10 - 2017 30 - 05 - 2018

Gebiedsontwikkeling

Het DNA van de omgeving

DNA van de omgeving

Big Data en drijfkrachten in de regio

Drijfkrachten

Het stedelijk concept

Stedelijk concept

Projectleider Vastgoed

Start- en einddatum 05 - 10 - 2017 25 - 01 - 2018

Deze opleiding gaat in op de persoonlijke ontwikkeling van de Projectleider Vastgoed en de skills die deze dient te ontwikkelen

Projectleider

Het vastgoedmanagementproces is een zeer complex proces. Het kent verschillende aspecten en niveaus en ook de omgeving verandert voortdurend. Voor de manager betekent dit constant meten en bijsturen

Projectmanagement - PRINCE2TM

Als projectmanagementmethode is voor deze opleiding gekozen voor PRINCE2TM

Lean Management

Lean Management als managementfilosofie

Lean is een managementfilosofie die zeer toepasbaar is als projectleider. Tijdens deze cursus is er aandacht voor:

 • Wat is lean management en hoe is het ontstaan?
 • Is lean management toepasbaar in jouw werk?
 • Wat zijn de randvoorwaarden om het te kunnen implementeren?
 • Wat zijn aantoonbare resultaten van lean management in de praktijk?
Communicatie & Conficthantering

Als projectleider dient u goed te kunnen communiceren

Communicatie & Conficthantering

Conditiemeting NEN 2767 en MJOP

Start- en einddatum 14 - 06 - 2017 28 - 06 - 2017

Conditiemeting NEN 2767 en MJOP

Theoretisch kader conditiemeting conform NEN-2767

Waarom de conditiemeten volgens de NEN-2767?

Inspecties conform NEN-2767

Inspecties en het vaststellen van maatregelen

Planvorming op basis van NEN-2767 

Conditieafhankelijk een MeerJarenOnderhoudsPlanning opstellen

Juridische Aspecten Vastgoed

Start- en einddatum 17 - 05 - 2017 21 - 02 - 2018

Een integrale systematische benadering voor het aanpakken van juridische vraagstukken.

Inleiding in het recht

Wat u moet weten als niet-jurist

 

Omgevingsrecht

Binnen het omgevingsrecht staat ruimtelijke ordening centraal. Nadat de Wet ruimtelijke ordening in 2008 grondig is herzien en leidde de Crisis- en herstelwet tot aanpassingen. Daarbij  kwam – in 2010 -  de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Binnenkort volgt grondige herziening van het stelsel via de Omgevingswet.

 

Bouwrecht

Publiek- en privaatrecht met betrekking tot de bouw.

Huurrecht Woonruimte

De kern van het huurrecht.

Huurrecht Bedrijfsruimte

De kern van huurrecht met betrekking tot bedrijfsruimte

Aan- en verkoop van vastgoed

Juridische aspecten in het aan- en verkoopproces

Cursus EPA-W adviseur - Woningen

Start- en einddatum 30 - 08 - 2017 13 - 09 - 2017

Bereid u met deze cursus optimaal voor op het Cito EPA-W examen

EPA-W

Cursus EPA-W

Cursus Brandveiligheid Gebouwbeheer

Start- en einddatum 13 - 09 - 2017 27 - 09 - 2017

In de gebouwde omgeving speelt brandveiligheid een belangrijke rol. De staat van het gebouw ten opzichte van het voorkomen, tijdig opmerken en/of verhelpen van brand wordt in de brandveiligheidsscan gemeten. De cursus brandveiligheid biedt een theoretisch kader waarmee uiteindelijk in de praktijk een brandveiligheidsscan kan worden uitgevoerd

Documentatie, vergunningen en certificering

Documentatie, vergunningen en certificering

Brandveiligheidsinstallaties en brandcompartimenten

Brandveiligheidsinstallaties en brandcompartimenten

De brandscan

De Brandscan

Conditiemeting NEN 2767 en MJOP - Praktijkdagen

Start- en einddatum 06 - 06 - 2017 13 - 06 - 2017

2 dagen om de theoretische kennis goed toe te leren passen in de praktijk

Conditiemeting NEN 2767 en MJOP - Praktijkdag Bouwkundig

Conditiemeting NEN 2767 en MJOP - Praktijkdag Bouwkundig

Conditiemeting NEN 2767 en MJOP - Praktijkdag Installaties

Conditiemeting NEN 2767 en MJOP - Praktijkdag Installaties

Losse modulen

Utrecht - Hogeschool Utrecht 18 - 01 - 2018 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen
Utrecht - Hogeschool Utrecht 15 - 11 - 2017 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen

Op strategisch niveau moeten de huidige, gewenste en toekomstige vraag naar vastgoed (kwantitatief en kwalitatief) worden gedefinieerd

+ Module-info

Op basis hiervan kan een strategie worden uitgezet om vanuit de huidige situatie tot een nieuwe samenstelling van de vastgoedportefeuille te komen. Deze module zal de nadruk leggen op de kwaliteit in relatie tot de kosten en opbrengsten. Het gaat dan met name over de wijze waarop de portefeuille in beeld kan worden gebracht.

Het resultaat van de portefeuille-analyse is dat per vastgoedobject aangegeven kan worden welke vastgoedobjecten in exploitatie te houden, te verkopen, te herontwikkelen of af te stoten en wat voor soort vastgoed aan de portefeuille toe te voegen om een evenwichtige vastgoedportefeuille op te bouwen en te behouden.

Daarnaast wordt ingegaan op het nut van heldere doelstellingen en hoe deze op te stellen en te realiseren. Tot slot wordt richting gegeven voor het opstellen van een strategisch plan voor een vastgoedbedrijf vanuit missie, visie en ambities. Onderwerpen die aan bod komen hebben betrekking op het uitvoeren van een bedrijfsanalyses, portefeuille-analyse en SWOT-analyse als instrument om voortdurend de bedrijfsvoering te monitoren.

Relevantie

Zonder overzicht over de vastgoedportefeuille is beslissen handelen uit het ongerijmde. Omdat verkeerde beslissingen zich bij vastgoed niet eenvoudig laten herstellen, is een systematisch benadering van de kwaliteit van de portefeuille noodzakelijk.

Doel

Het doel van deze module is om vanuit de strategie van een organisatie en de marktanalyse een vastgoedstrategie te formuleren die het mogelijk maakt per object een globale aanpak te formuleren.

Inhoud

 • Wat is strategie?
 • Wat is portefeuillemanagement?
 • Scenarioplanning
Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedmanagement  
Onderwerp Portefeuillemanagement  
Beleidsniveau Strategisch  
950,- ex. btw Naar module >>

Een belangrijke doelstelling van vastgoed is dat het toegevoegde waarde creëert voor de (eind)gebruikers en voor alle deelnemers in de keten van het bouw- en beheerproces. 

+ Module-info

Vastgoedwaarde

Aansluiten bij de waan van de dag of meegaan in de trends van de nabije toekomst is onvoldoende voor een adequate en waardevaste huisvesting, waarbij het gaat om gebruikswaarde, belevingswaarde, marktwaarde en toekomstwaarde. Vastgoed is immers in essentie niet flexibel en wijzigingen aan het vastgoed zijn vrijwel altijd tijdrovend en kostbaar. Voor een blijvende aansluiting van de mogelijkheden die de huisvestingssituatie biedt op de wensen en verwachtingen is een goede strategie nodig, welke voldoende ver in de toekomst kijkt.

Doel:

Cursisten informeren over waardecreatie met vastgoed in relatie tot strategie.

Eindtermen:

 • De cursist weet welke actuele trends van invloed zijn op de vraag naar vastgoed
 • De cursist kent de relatie tussen vastgoedkwaliteit, kosten en waardecreatie
 • De cursist heeft basiskennis over de vastgoedmarkt

Toets:

Opgave: Stel een omgevingsanalyse op voor de gekozen casus

Samenhang met het beroepenveld:

Cursisten krijgen inzicht in de aspecten die de waarde van vastgoed bepalen en daarmee het realiteitsgehalte van aannames met betrekking tot opbrengsten weten te beoordelen.

Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedontwikkeling  
Onderwerp Vastgoedmarkt  
Beleidsniveau Strategisch  
795,- ex. btw Naar module >>
Rotterdam - Groothandelsgebouw 06 - 09 - 2017 10.00 - 16.00
Eindhoven - Strijp-S 13 - 09 - 2017 10.00 - 16.00
Zwolle 20 - 09 - 2017 10.00 - 16.00
Utrecht - Tribes CS 27 - 09 - 2017 10.00 - 16.00

Het succes van het vastgoedbedrijf zit in de uitvoering, niet in het maken van plannen.

+ Module-info

Klanttevredenheid

Verhoogde klanttevredenheid functioneert als olie in een motor en levert altijd voordeel op voor het vastgoedbedrijf. Het voordeel ontstaat wanneer het vastgoedbedrijf adequaat weet in te spelen op klantwensen met als resultaat een aangenamere beleving van de huisvesting. Gevolg: minder klachten en langere verhuur. Het succes van het vastgoedbedrijf zit in de regel in de uitvoering, niet alleen in het maken van plannen.

Lesdelen

 • Huisvestingstevredenheid

Huisvestingskwaliteit

Inzicht in de werking van fysieke omgevingskenmerken kan helpen bij het ontwerpen van een omgeving die een positief effect heeft op de gebruikers. De effecten worden gemeten in termen van klinisch- of medisch-georiënteerde parameters, zoals bloeddruk, hartslag of fysiologische stress of in termen van psychologische parameters zoals gemoedstoestand, gedragsproblematiek, subjectieve gezondheid, tevredenheid en het welzijn van de diverse gebruikers. Er kan ook worden gekeken naar de arbeidstevredenheid, het ziekteverzuim, het personeelsverloop en steeds vaker ook de kostenbesparingen die te behalen zijn. Vastgoed heeft steeds meer een marketingfunctie, het ontwerp en de uitstraling van een gebouw vertellen veel over de aandacht en waardering van een bedrijf voor haar klanten en personeel.

Lesdelen

 • Huisvestingskwaliteit en gedrag

Leerdoelen:

 • Factoren inzake huisvestingskwaliteit leren kennen;
 • de invloed en inrichting van een gezonde woon- en werkomgeving begrijpen;
 • de kwaliteit en klanttevredenheid van huisvesting kunnen bepalen.
Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Klanttevredenheid  
Beleidsniveau Tactisch  
595,- ex. btw Naar module >>

De haalbaarheid van vastgoedconcepten in bestaand vastgoed is afhankelijk van de markt en de kosten van transformatie. 

+ Module-info

Herontwikkeling

Onafhankelijk van de kwaliteit is een gebouw een drager van herinneringen. Een gebouw dat een tweede leven aangaat krijgt in samenhang met zijn omgeving een emotionele gelaagdheid die onbetaalbaar is. Een groot deel van de ontwikkelingsopgave van de toekomst ligt in de transformatie van bestaand vastgoed, dat geschikt kan worden gemaakt voor de vraag in de actuele markt. Voor opdrachtgevers (zeker diegenen die vastgoed in eigendom hebben) is het cruciaal het bestaande vastgoed op waarde te kunnen schatten. 

Doel:

Cursisten informeren over de specifieke uitdagingen die herontwikkeling met zich meebrengt en inzicht te krijgen in de herontwikkelingspotentie van een concrete casus.

Eindtermen:

 • De cursist kan van een concreet gebouw de intrinsieke waarde inzichtelijk maken
 • De cursist kan een globale haalbaarheidsstudie opstellen voor de herontwikkeling van een concreet gebouw

Toets:

Opgave: Onderzoek de herontwikkelingspotentie van het gebouw van jouw casus

Samenhang met het beroepenveld:

De cursist is in staat de herontwikkelingspotentie in kaart te brengen. Ook worden aan nieuwbouwprojecten steeds meer eisen gesteld aan de herontwikkelingspotentie en functioneel adaptatievermogen.

 

Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedontwikkeling  
Onderwerp Business Case  
Beleidsniveau Tactisch  
595,- ex. btw Naar module >>
Zeist 29 - 08 - 2017 09.00 - 16.30
Bekijk vervolgdagen

Cursus EPA-U

+ Module-info

Cursus EPA-U

Niveau Mbo+  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Technisch  
Beleidsniveau Operationeel  
Utrecht - Tribes CS 30 - 05 - 2017 10.00 - 12.30

Met welke wet- en regelgeving dient een Vereniging van Eigenaren (VvE) rekening te houden?

+ Module-info

Wet- en regelgeving

 • Aansprakelijkheden
 • Verplichting reservefonds
 • Zorgplicht van eigenaren van vastgoed • Dwingend recht
 • Regelend recht
 • Beleid van de VvE
 • Geschillen en geschillenbeslechting
 • Bouwregelgeving
 • Arbowetgeving
 • Verplichte keuringen
 • Brandveiligheid
Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied VvE-beheer  
Onderwerp Juridisch  
Beleidsniveau Operationeel  
395,- ex. btw Naar module >>

DNA van de omgeving

+ Module-info

Deze module is in ontwikkeling. Download het leerplan rechtsbovenin de pagina om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen over deze opleiding.

Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedontwikkeling  
Onderwerp Vastgoedmarkt  
Beleidsniveau Strategisch  
750,- ex. btw Naar module >>

Inzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als  opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen.

+ Module-info

Opbrengsten en kosten

Hoe optimaliseer je rendement? Inzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als  opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen. Vanuit de kennis van de kosten en de opbrengsten kan worden geanalyseerd wat de haalbaarheid is van verschillende scenario’s.

Doel:

Cursisten wegwijs maken met de financiële aspecten van vastgoedontwikkeling.

Eindtermen

 • De cursist kent de kosten en opbrengsten van projectontwikkeling en kan deze voor een concrete casus in beeld brengen
 • De cursist is in staat een haalbaarheidsanalyse met twee scenario’s op te stellen op basis van een concrete casus
 • De cursist kan inzichtelijk maken wat de relatie is tussen investeringskosten en exploitatiekosten voor een concrete casus

Toets:

Opgave: Bouw een rekenmodel op voor jouw casus en toon voor één optie aan in hoeverre deze haalbaar is

Samenhang met het beroepenveld:

De cursist is in staat de financiële berekening van een vastgoedproject te maken op een zodanige wijze dat middels een gevoeligheidsanalyse door wijziging van parameters zoals inflatie, rentestanden e.d. scenario’s kunnen worden gemaakt. 

 

Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedontwikkeling  
Onderwerp Financieel  
Beleidsniveau Tactisch  
795,- ex. btw Naar module >>
Utrecht - Hogeschool Utrecht 08 - 06 - 2017 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen
Utrecht - Tribes CS 18 - 01 - 2018 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen

Als projectleider dient u goed te kunnen communiceren

Communicatie & Conficthantering

+ Module-info

De projectorganisatie is een dynamisch gegeven. En iedere medewerker heeft zijn persoonlijkheid, maar ook zijn voorkeurstijlen voor communicatie en voor de manier waarop informatie wordt verwerkt. Bij iedere wisseling van projectmedewerkers of projectleider zal de projectorganisatie zich weer opnieuw moeten stabiliseren. Dat lukt niet altijd.

Aan de projectleider de taak om deze multidisciplinaire teams aan te sturen waarbij niet teruggevallen kan worden op hiërarchische structuren. Hoe zorgt een projectleider voor een succesvol team? Een team dat elkaar weet te versterken in de samenwerking. En wat gebeurt er met een team als het even tegen zit?

Communicatie en Conflicthantering biedt handvatten om projecten op de “zachte” kant te managen. Het vraagt inzicht in de eigen rol en eigen motivering om zo ook inzicht te verkrijgen in de rol en motivatie van de andere projectdeelnemers.

Doel:

 • Theoretisch kader rondom communicatie verkennen.
 • Het thema samenwerken verkennen. Wat verstaan we daaronder en waarom werk je graag met bepaalde mensen wel samen en met andere niet? Wat is er nodig om te kunnen samenwerken?
 • Communicatie en conflicthantering in verbinden met het eigen DISC profiel uit module 1.

Eindtermen:

 • De cursist voert gesprekken met een helder doel voor ogen en met een duidelijke structuur;
 • De cursist geeft gericht vorm en inhoud aan zijn communicatie
 • De cursist weet conflicten om te zetten in kansen
Niveau Hbo+  
Vakgebied Persoonlijke ontwikkeling  
Onderwerp Communicatie  
Beleidsniveau Operationeel  
595 ex. btw Naar module >>
Utrecht - Tribes CS 20 - 06 - 2017 10.00 - 16.00

Waar dient u nog op te letten als VvE-beheerder?

+ Module-info

Duurzaamheid en overige aandachtspunten voor de VvE

 • Energie (EPA)
 • Duurzaam onderhouden
 • Subsidies
 • Welstandscommisie
 • Verzekeringen

 

Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied VvE-beheer  
Onderwerp Organisatie  
Beleidsniveau Operationeel  
595,- ex. btw Naar module >>
Utrecht - Hogeschool Utrecht 16 - 11 - 2017 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen
Utrecht - Hogeschool Utrecht 04 - 10 - 2017 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen

Big data is de afgelopen jaren als een bom in vele sectoren binnengekomen en ook de vastgoedsector blijft niet achter. Hoe is big data te gebruiken om vastgoedmanagement efficienter en beter te maken?

+ Module-info

'Big Data' is een van de belangrijkste ontwikkelingen van het laatste decennium. Van een afgebakend begrip kan niet gesproken worden, vandaar dat we in dit geval praten over het omgaan met grote hoeveelheden data, gemeten of gecreëerd door calculaties. De hoeveelheid beschikbare data is enorm toegenomen, maar wat we hiermee kunnen doen is voor veel mensen nog een raadsel.

In de module ‘Vastgoedmarkt, Big Data & Internet of Things’ wordt ingegaan op data die relevant is voor de vastgoedwereld. Men krijgt inzicht in hoe big data te gebruiken is om de gebouwde omgeving ‘slimmer' en energie-efficiënter te maken en het managen van een vastgoedportfolio makkelijker en grondiger te kunnen doen en op een hoger niveau te brengen.

Relevantie

In een veranderende wereld is de enige constante zo langzamerhand 'verandering'. Big data is hier een belangrijk onderdeel van. Onder druk van een sterker wordende concurrentie, privatisering en deregulering is het noodzakelijk dat organisaties de veranderende technologische middelen kennen en omarmen.

Doel

Het doel van de module is om cursisten te wijzen op de steeds vernieuwende technologische mogelijkheden. Hierin staan big data en Internet of Things als onderwerpen centraal vanwege de impact die het heeft en zal krijgen op de vastgoedwereld.

Inhoud

Deelnemers zullen een introductie krijgen in het veranderproces dat dankzij big data zal worden gestart. Aansluitend volgt een introductie in big data, welke mogelijkheden biedt dit en hoe kunnen deze wordt geprojecteerd in de vastgoedmarkt. Welke effecten heeft big data op de vastgoedmarkt als geheel en wat zal dit betekenen voor het werk in de vastgoedsector.

 • Wat is big Data? Internet of Things en hoe verhoudt dat zich tot GIS.

 • Wat kan GIS betekenen in combinatie met Big Data voor de vastgoedmarkt.

 • Toekomst Big Data, Internet of Things, GIS en vastgoedmarkt

Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedmanagement  
Onderwerp Vastgoedmarkt  
Beleidsniveau Strategisch  
950,- ex. btw Naar module >>
Utrecht - Hogeschool Utrecht 28 - 09 - 2017 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen
Utrecht - Hogeschool Utrecht 06 - 09 - 2017 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen

Ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen die eerst worden verkend.

+ Module-info

Aangezien de economische ontwikkelingen per regio of zelf per stad sterk kunnen verschillen wordt eerst aandacht geschonken aan regionale economische ontwikkelingen. Vervolgens wordt stilgestaan bij de algemene kenmerken van de vastgoedmarkt en wordt ook gekeken naar de afzonderlijke deelmarkten.

De uitdaging is niet zozeer om de complete vastgoedvoorraad in Nederland te kennen, maar om het te hanteren en te kunnen plaatsen. Daartoe is getracht om een beknopt begrippenkader te formuleren, dat voldoende handvatten biedt om het in principe voor elk vastgoedobject te kunnen gebruiken. Beoogd wordt om de cursist in staat te stellen relevante informatie te herkennen, te beoordelen en om te zetten naar de eigen bedrijfsvoering.

De cursist verkrijgt inzicht in de werking van de vastgoedmarkt in het algemeen, inzicht in algemene trends en ontwikkelingen in de verschillende segmenten van de vastgoedmarkt en inzicht in de levenscyclus van panden.

Relevantie

Opereren in vastgoed zonder inzicht in de marktontwikkelingen zal negatief effect hebben op het succes van de exploitatie.

Doel

Het doel van deze module is het aanreiken van een (economisch) begrippenkader rond vastgoed voor het oplossen van vraagstukken.

Inhoud

 • De werking van de vastgoedmarkt.
 • De afzonderlijke vastgoedmarkten;
 • Trends in de vastgoedmarkt.
Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedmanagement  
Onderwerp Vastgoedmarkt  
Beleidsniveau Strategisch  
950,- ex. btw Naar module >>

Hoe haalt u het meeste uit de VvE-vergaderingen?

+ Module-info

Communicatie

 • De vergadering
 • Notulen
 • Stemmen
 • Omgaan met geschillen

 

Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied VvE-beheer  
Onderwerp Communicatie  
Beleidsniveau Operationeel  
395,- ex. btw Naar module >>
Utrecht - Tribes CS 28 - 06 - 2017 10.00 - 16.00
Rotterdam - Groothandelsgebouw 12 - 10 - 2017 10.00 - 16.00
Eindhoven - Strijp-S 14 - 11 - 2017 10.00 - 16.00

Conditieafhankelijk een MeerJarenOnderhoudsPlanning opstellen

+ Module-info

Planvorming op basis van NEN-2767

 • Evaluatie van de opgave
 • MJOP opstellen op basis van de inspectieresultaten een maatregelen 
 • Conditieafhankelijk MJOP opstellen aan de hand van o.a. knelpuntanalyse, systeemanalyse, LCA, risicomatrix. 
 • Aandacht voor het opstellen van meerdere scenario’s. 

 

Niveau Mbo+  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Technisch  
Beleidsniveau Operationeel  

Met welke wet- en regelgeving dient een Vereniging van Eigenaren (VvE) rekening te houden?

+ Module-info

De VvE als juridische entiteit

Waaruit bestaat een Vereniging van Eigenaren?

 • Verenigingsstructuur: bestuur en leden
 • Rolverdeling
 • Besluitvorming
 • Bevoegdheden
 • Aansprakelijkheden
 • Het in beheer nemen van een VvE
 • Het opstarten van een VvE
 • Inschrijving in de Kamer van Koophandel
 • Inschrijving bij het kadaster
 • Het overnemen van een VvE
 • Het activeren van een (slapende) VvE

 

Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied VvE-beheer  
Onderwerp Juridisch  
Beleidsniveau Operationeel  
595,- ex. btw Naar module >>

Een heldere Business Case is een voorwaarde voor het starten van een project.

+ Module-info

Kernmodule Business Case

Zeker sinds de financiële crisis is de vraag naar een goede (financiële) onderbouwing van bouwprojecten toegenomen. De vanzelfsprekendheid dat de opbrengsten van bijvoorbeeld woningbouwprojecten een positief beeld laten zien, is verleden tijd. Ook in de zorg wordt financiering op basis van nacalculatie niet meer gedaan. Een heldere Business Case (wat is de beste manier om het probleem op te lossen en de gewenste huisvesting te realiseren?) is een voorwaarde voor het starten van een project. Zeker nu banken dit steeds explicieter vragen, wordt de druk het opstellen van een goede Business Case te beheersen groter.

Doel:

 • Cursisten opleiden tot het opstellen van een goede Business Case

Eindtermen:

 • De cursist kent de minimale ingrediënten van een goede Business Case en weet deze correct in één besluitvormingsdocument te plaatsen
 • De cursist kan helder communiceren over de aanpak van een concrete casus

Samenhang met het beroepenveld:

 • De samenhang met het beroepenveld is in deze module dat de cursisten een duidelijk kader krijgen aangereikt en weten toe te passen dat direct in de praktijk inzetbaar is. 

 

 

Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedontwikkeling  
Onderwerp Vastgoedmarkt  
Beleidsniveau Tactisch  
Utrecht - Hogeschool Utrecht 08 - 06 - 2017 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen

Hoe pas je besturingsproducten toe om de effectiviteit en efficiëntie van de management control cyclus te optimaliseren?

+ Module-info

Er wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de Strategy Map en Balanced Scorecard als een integraal managementbesturingssysteem, om grip te houden op de bedrijfsvoering en voor het ontwikkelen van plannen.

Relevantie    

Zonder informatie weet je niet waar je staat en waar je naar toe gaat. Immers niemand zal het in zijn hoofd halen om geblinddoekt auto te rijden.

Doel

Verkrijgen van inzicht in de diverse managementbesturingssystemen en de Strategy Map en Balanced Scorecard in het bijzonder.

Inhoud

Strategy Map, Balanced Scorecard en nadere besturingsproducten als basis voor een effectieve en efficiënte management control cyclus:

 • Theorie Performance Management, Strategy Map en Balanced Scorecard als management instrumenten voor strategische sturing.
 • Integratie van Performance & Risk Management, link tussen strategische en operationele sturing, operationele besturingsproducten.       
 • Implementatieproces Strategy Map & Balanced Scorecard, implementatiestappen, incl. valkuilen en bespreken eigen rapportages.
 • Bespreken module eindopdracht, lessons learned en samenvatting module.
Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedmanagement  
Onderwerp Organisatie  
Beleidsniveau Beleidsverficatie  
950,- ex. btw Naar module >>
Utrecht - Tribes CS 21 - 06 - 2017 10.00 - 16.00
Rotterdam - Groothandelsgebouw 05 - 10 - 2017 10.00 - 16.00
Eindhoven - Strijp-S 07 - 11 - 2017 10.00 - 16.00

Inspecties en het vaststellen van maatregelen

+ Module-info

Inspecties conform NEN-2767 en vaststellen van maatregelen

 • Evaluatie van de opgave
 • Rekenmethodiek conditiemeting
 • Conditiebepalingen
 • Bouwkundige elementen
 • Relevante installatietechnische elementen
 • Het eenduidig (onder)kennen en scoren van gebreken
 • Bepaling van de conditie van een samenstel van elementen
 • Bepalen van de restlevensduur
 • Risico/prioriteiten
 • Waar hou je als inspecteur nog meer rekening mee?
 • NTA 8027
 • Het vaststellen van maatregelen en de kostenraming
 • Opgave voor dag 3
Niveau Mbo+  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Technisch  
Beleidsniveau Operationeel  

Vergroot het innovatievermogen vanuit het perspectief en belang van de eigen organisatie.

+ Module-info

Innovatie: Waarom en wie

Het toepassen van innovaties biedt geweldige kansen om de relevantie en haalbaarheid van projecten aanmerkelijk te vergroten. 

 • Analyse verandernoodzaak en veranderkrachten, Afweging: imiteren of innoveren
 • De urgentieparadox: prille kansen versus concrete bedreigingen
 • De innovatieconstellatie: spelers en belangen
 • Theoretisch model ‘Zeven eigenschappen van innovatieve organisaties’

Innovatiemanagement

 • De innovatiepiramide (niveaus van innovation maturity) en innovatiestrategie: opties en afwegingen
 • Het managen van de innovatieportfolio (riskmanagement)
 • Open innovatie (Idea Management System, crowd sourcing, cocreatie)
 • De innovatiesnelweg (stagegate-model)

Cocreatie en innovatie:

Het gezamenlijk vanuit meerdere disciplines kijken naar een probleem leidt tot verrassende en vaak succesvolle nieuwe inzichten. Echte innovatie ontstaat namelijk buiten de eigen context in samenwerking met anderen. Dit is de praktijk van open innovatie. Open innovatie vraagt om bewustwording van de mensen in uw netwerk, hun onderlinge relaties en mechanismen om netwerken te gebruiken als motor voor innovatie en continue ontwikkeling. Dat gaat verder dan slim samenwerken in de keten, het gaat namelijk om nieuwe waardecreatie.

Doelen:

 • Aanreiken instrumentarium (inzichten en tools) voor het vergroten van het innovatievermogen vanuit het perspectief en belang van de eigen organisatie. 
 • De cursist bekend maken met de noodzaak tot innoveren en het innovatievermogen van verschillende organisaties. 
 • Het verkennen van de laatste inzichten in relatie tot de eigen praktijk met veel ruimte voor dialoog en concrete toepassing. Hierbij is de eigen praktijkcase leidend.
Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied Vastgoedontwikkeling  
Onderwerp Innovatie  
Beleidsniveau Tactisch  
895,- ex. btw
Rotterdam - Groothandelsgebouw 01 - 11 - 2017 10.00 - 16.00
Eindhoven - Strijp-S 08 - 11 - 2017 10.00 - 16.00
Zwolle 15 - 11 - 2017 10.00 - 16.00
Utrecht - Tribes CS 22 - 11 - 2017 10.00 - 16.00

Een belangrijk onderdeel van goed vastgoedbeheer is het voortdurend in technisch goede staat houden van het vastgoed, zodat het aan de beoogde bestemming kan blijven voldoen

+ Module-info

Technisch Beheer

In deze module wordt de tactische (meerjaren-) planning van huisvestingsmiddelen - de meerjarenbeheerplannen - nader toegelicht. Er staan meerdere wegen open om de kloof tussen de feitelijke en gewenste situatie te overbruggen. Op basis van welke uitgangspunten wordt het beheerplan opgesteld? Om zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen werken, worden steeds beslissingen genomen over de inhoud, beschikbare tijd en kosten. Verder wordt er ingegaan op het inventariseren en inspecteren van huisvesting, het Programma van Eisen voor Instandhouding van gebouwen (PvE-I) en het begroten van kosten en opbrengsten.

Lesdelen

 • Technisch Beheer
 • Onderhoud I & II

Leerdoelen

 • Het onderhoudsproces van vastgoed kennen en begrijpen;
 • de eigenschappen, voor- en nadelen van de verschillende contractvormen kennen;
 • de technische conditie van vastgoed kunnen bepalen;
 • kennisnemen van de methodieken NEN 2767 en RgdBOEI®;
 • MeerJaren OnderhoudsPlannen (MJOP);
 • keuzes maken voor onderhoudswerkzaamheden op basis van afwegingsmotieven.
Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Technisch  
Beleidsniveau Tactisch  
595,- ex. btw Naar module >>

Hoe richt u de administratie van de VvE slim in?

+ Module-info

Administratief beheer:

 • Stapsgewijs inrichten van de administratie
 • Werken met het VvE webdossier
 • Handig communiceren met eigenaren via het VvE webdossier

Met welke financiële aspecten dient de VvE rekening te houden?

 • Financieel rekenen voor niet financieel deskundigen – de noodzakelijke basisbegrippen
 • De jaarrekening - accountant
 • Reserveringsfonds en periodieke bijdrage berekeningen
 • De begroting – meerjaren begroting
 • De kascommissie
Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied VvE-beheer  
Onderwerp Organisatie  
Beleidsniveau Operationeel  
595,- ex. btw Naar module >>

Wat u moet weten als niet-jurist

 

+ Module-info

Als vastgoedbeheerder of vastgoedmanager hebt u dagelijks met recht te maken. Of u nu op weg naar uw werk nog even snel een broodje koopt, onderhandelt met een nieuwe huurder over de laatste punten en komma’s van het contract of een onderhoudsbedrijf aanspreekt op gebrekkig werk: het recht is van belang. Vooral met het burgerlijk recht (ook wel civiel recht of privaatrecht genoemd) hebt u veel te maken. Door deze inleiding in het burgerlijk recht weet u wanneer u moet opletten, kunt u eerste hulp bij juridische ongelukken toepassen en leert u in te schatten wanneer u hulptroepen (juridische of andere experts) moet inschakelen.  

Onderwerpen

 • De totstandkoming van overeenkomsten
 • Verzuim en ingebrekestelling
 • Opschortingsrechten
 • Vastlegging van afspraken
 • Uitleg van overeenkomsten
 • Gemengde overeenkomsten
 • Vertegenwoordiging
 • Rechten van de schuldeiser
 • Zekerheden
 • Klachtplicht

Leerdoelen

Het is onmogelijk om u in een paar weken op te leiden tot jurist. Dat is ook niet de bedoeling. Wel verkent u in deze module onderwerpen in het burgerlijk recht die in de praktijk van de assetmanager aan de orde van de dag (kunnen) zijn. De nadruk ligt op het overeenkomstenrecht.

U verwerft in deze cursus niet alleen kennis over het recht, maar u wordt ook getraind in verschillende elementaire juridische vaardigheden, zoals zorgvuldig lezen en schrijven en casussen oplossen.

Met behulp van deze inleiding in het burgerlijk recht weet u wanneer u moet opletten, kunt u eerste hulp bij juridische ongelukken toepassen en leert u in te schatten wanneer u hulptroepen (juridische of andere experts) moet inschakelen.

Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedmanagement  
Onderwerp Juridisch  
Beleidsniveau Tactisch  
995,- ex. btw Naar module >>
Utrecht - Hogeschool Utrecht 04 - 05 - 2018 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen
Utrecht - Hogeschool Utrecht 28 - 03 - 2018 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen

Het succesvol exploiteren van vastgoed begint met het kiezen van de juiste uitgangssituatie

+ Module-info

Vastgoedmanagementconcept

De vraag naar vastgoed (huisvesten) moet centraal staan, niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid tegen de laagste kosten.

Managementcyclus, besturingsproducten en kennismanagement

Het vastgoedmanagementproces kent verschillende aspecten en niveaus en daarbij verandert de omgeving voortdurend. Dit betekent constant meten en bijsturen. Dit kan door problemen volgens het stramien van de managementcyclus te evalueren. Besturingsproducten zijn nodig voor de regelkringen voor beleidsvorming en voor de dagelijkse beheersing van het proces. Succesvol vastgoedmanagement kan enkel duurzaam zijn wanneer vastgoedvraagstukken op een integrale en systematische wijze worden aangepakt. hiervoor is actuele informatie nodig om met alle betrokkenen snel en gericht te kunnen communiceren.

Relevantie

Vastgoedmanagement is complex en vraagt om inbreng van veel vakdisciplines. Er is daarom een methode nodig om deze effectief met elkaar te laten communiceren.

Doelen:

 • De cursist moet door de theorie te confronteren (en te integreren) met de dagelijkse praktijk, kennis en inzicht verkrijgen in de bedrijfsvoering van zijn of haar organisatie.
 • De cursist leert het vastgoedmanagementmodel begrijpen en leert de verschillende besturingsproducten kennen en krijgt inzicht in de voordelen van goed kennismanagement.
 • Daarnaast leert de cursist hoe zij/hij vastgoedwaarde creëert door het vergoten van vermogens.

Inhoud

 • Introductie in de vastgoedmanagementwereld
 • Vastgoedmanagementmodel
 • Welke rol neem jij aan als vastgoedmanager?
 • Waardecreatie en inleiding Vastgoed, markt en ruimte
Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedmanagement  
Onderwerp Organisatie  
Beleidsniveau Strategisch  
950,- ex. btw Naar module >>

Het doel van risicobeheersing is niet enkel om deze ongewenste gebeurtenissen te benoemen, maar ze ook te kwantificeren en er vervolgens beheersmaatregelen voor te treffen.

+ Module-info

Risicomanagement

Risicomanagement is een onmisbaar gereedschap om projecten op een doeltreffende manier te sturen, te beheersen en dient ten grondslag te liggen aan elk projectplan. Maar zeker ook in initiatieffase zal een goede risico-analyse er voor zorgen dat ongewenste gebeurtenissen nog voldoende beïnvloedbaar zijn. In het kader van projectmanagement definiëren we risico’s als gebeurtenissen, die - als ze optreden - een groot nadelig effect hebben op het binnen de vastgestelde randvoorwaarden bereiken van het projectdoel.

Doel:

De deelnemers meer inzicht geven in de verschillende aspecten die bij risicomanagement een rol spelen en hier mee om te leren gaan om uiteindelijk de risico’s te beheersen. 

Eindtermen:

 • De cursist kent de methodiek risicomanagement en weet deze te hanteren
 • De cursist is geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement bij projectontwikkeling

Toets:

Opgave: Stel een risicoanalyse waarin voor de top 10 risico’s van het beoogde project zijn gekwantificeerd en beheerst

Samenhang met het beroepenveld:

De cursist is in staat de (project)organisatie bewust naar risico’s te laten kijken en deze waar nodig van beheersmaatregelen te voorzien.

 

Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedontwikkeling  
Onderwerp Risico's  
Beleidsniveau Tactisch  
595,- ex. btw Naar module >>
Rotterdam - Groothandelsgebouw 13 - 12 - 2017 10.00 - 16.00
Eindhoven - Strijp-S 17 - 01 - 2018 10.00 - 16.00
Zwolle 31 - 01 - 2018 10.00 - 16.00
Utrecht - Tribes CS 07 - 02 - 2018 10.00 - 16.00

Het streven is om de initiële investering en de vervolguitgaven van de huisvesting over een veel langere periode terug te verdienen

+ Module-info

Financiele aspecten

In de Cursus Vastgoedbeheer is kwaliteit gedefinieerd als een optelsom van twee typen waarden. De beleveniswaarde heeft betrekking op de beleving van de gebruiker, de bezoeker en de omwonenden van de huisvesting. De financiële waarde verwijst naar de opbrengsten van huisvesting tegenover de gemaakte kosten.

Financieel beheer streeft ernaar de initiële investering en de vervolguitgaven van de huisvesting over een langere periode terug te verdienen. Bij waardegestuurde vastgoedontwikkeling worden investeringen altijd bezien en beoordeeld in relatie tot de (exploitatie-) kosten en de opbrengsten op langere termijn.

Lesdelen

 • Financiële exploitatie
 • Administratief en financieel beheer
Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Financieel  
Beleidsniveau Tactisch  
595,- ex. btw Naar module >>

Drijfkrachten

+ Module-info

Deze module is in ontwikkeling. Download het leerplan rechtsbovenin de pagina om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen over deze opleiding.

Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedontwikkeling  
Onderwerp Vastgoedmarkt  
Beleidsniveau Strategisch  
750,- ex. btw Naar module >>
Zeist 30 - 08 - 2017 09.00 - 16.30
Bekijk vervolgdagen

Cursus EPA-W

+ Module-info

Cursus EPA-W

Niveau Mbo+  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Technisch  
Beleidsniveau Operationeel  

Krijg innovaties in het vizier en bepaal het nut en de haalbaarheid ervan

+ Module-info
 • Innovaties in het vizier krijgen
 • Leer snel innovaties op nut en haalbaarheid toetsen
 • Wij informeren u over de E&R innovatie-index

Innovaties in het vizier krijgen

In deze module leert men hoe innovaties in beeld komen. Kenmerk van een innovatie is het nieuwe ervan. Innovaties zijn bij een groot deel van het publiek onbekend en als de innovatie eenmaal bekend is dan bestaat er in de regel groot wantrouwen tegen het gespiegelde succes daarvan. 

Wie zegt dat bijvoorbeeld de innovatiekracht van de bouwnijverheid beperkt is, heeft niet echt om zich heen gekeken. Niet elke innovatie haalt direct de pers. Er zijn vele kleine en grote initiatieven die in stilte worden uitgewerkt en die zonder veel bombarie hun weg in de bouw weten te vinden. 

Leer snel innovaties op nut en haalbaarheid toetsen

Er zijn tal van innovaties. Zijn alle innovaties echter zinvol of leveren ze een positieve bijdrage aan bijvoorbeeld het verbeteren van het comfort, het verlagen van de exploitatiekosten of is het beter voor het milieu? De hoofdvraag is: wat is een zinvolle innovatie en is deze haalbaar?

Cursisten worden gevraagd hun gekozen innovatie te presenteren en daarbij te motiveren waarom ze voor die ene innovatie gekozen hebben. Daarna wordt er gekeken naar de manier waarop innovaties beoordeeld moeten worden. Verder wordt er stilgestaan bij het nut van een innovatie en de financiële consequentie wanneer de innovatie wordt toegepast in een bouwwerk.

Doel

Cursisten informeren van de manier waarop innovaties beoordeeld kunnen worden

Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied Vastgoedontwikkeling  
Onderwerp Innovatie  
Beleidsniveau Tactisch  
895,- ex. btw
Utrecht - Tribes CS 16 - 11 - 2017 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen

Als projectmanagementmethode is voor deze opleiding gekozen voor PRINCE2TM

+ Module-info

Projectmanagement - PRINCE2TM

Als projectmanagementmethode is voor deze cursus gekozen voor PRINCE2TM . Aan de hand van deze methode wordt inzichtelijk hoe een project gestructureerd kan worden en op welke wijze helderheid ontstaat over het besluitvormingsproces. PRINCE2TM wordt veel gebruikt in zowel de private als publieke sector. Zeker in de vastgoedsector is een gemeenschappelijk begrippenkader in de werking van projectmanagement ongelofelijk handig. Goede sturing is nodig om grip op de kwaliteit te houden en daarmee de verantwoordelijkheid als opdrachtgever in te vullen.

Optimaal gebruik van PRINCE2TM betekent niet alleen maar een opleiding volgen in de methodiek, maar ook keuzes maken in het gebruik van deze projectmanagementmethode. Het gebruik van PRINCE2TM in organisaties betekent een (ingrijpende) verandering in processen, besluitvormingsprocessen en werkwijzen.

Zelfs wanneer alles op papier goed is afgesproken, kan de werkelijkheid een heel andere loop hebben. Projectmanagement houdt in dat de verantwoordelijkheid neergelegd wordt waar deze thuishoort en vraagt van elke werknemer of onderaannemer werken op niveau en het leveren van kwaliteit. Daarbij is het nodig om met audits het ontwerp-, bouw- en exploitatieproces te controleren op de geleverde kwaliteit. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen.

PRINCE2TM FOUNDATION

De opleiding biedt de methode aan op het niveau van PRINCE2TM Foundation. De cursist zal na het actief volgen van deze module de kennis en kunde hebben verkregen om het examen te kunnen doen waarmee het formele PRINCE2TM Foundation certificaat kan worden behaald.

Doel:

Cursisten leren de basisprincipes van projectmanagement volgens de PRINCE2TM projectmanagementmethode.

Niveau Hbo+  
Vakgebied Persoonlijke ontwikkeling  
Onderwerp Organisatie  
Beleidsniveau Operationeel  
950 ex. btw Naar module >>

In de module Conceptontwikkeling wordt gewerkt vanuit een filosofie waarin het samenbrengen van de functionele behoeften en de vormgeving centraal staat. Vanuit deze relatie wordt gewerkt aan sterke concepten voor een succesvolle ontwikkeling.

+ Module-info

Conceptontwikkeling

Een visie geeft de opdrachtgever mogelijkheden tot het ontwikkelen van concepten. Conceptontwikkeling betekent dat het ontwerp begint bij de eindgebruiker en niet bij het maken van een ontwerp. Het conceptueel denken zit in het juiste waarnemen: kijken, luisteren, voelen en verbinding maken met mensen. Het krijgt een steeds belangrijkere positie binnen de vastgoedontwikkeling, omdat het beter aansluit bij consumentgericht ontwikkelen en innovatief denken. Dat is waar de markt om vraagt. Het succes van een concept draait om de synergie tussen functies, diensten en branding van een product. 

Doel:

Cursisten informeren over conceptontwikkeling en laten oefenen in het tot stand brengen van krachtige vastgoedconcepten

Eindtermen:

 • De cursist kent de noodzaak van conceptontwikkeling
 • De cursist is geïnformeerd over de potentie van innovaties
 • De cursist weet een concept te ontwikkelen

Toets:

Opgave: Ontwikkel een concept dat jouw casus tot een beter project maakt.

Samenhang met het beroepenveld:

De cursist is in staat duidelijk onderscheide keuze-opties te formuleren, waarmee de basis voor een goed besluit wordt gelegd.

 

Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedontwikkeling  
Onderwerp Business Case  
Beleidsniveau Tactisch  
595,- ex. btw Naar module >>
Utrecht - Tribes CS 11 - 01 - 2018 15.30 - 19.30

Lean Management als managementfilosofie

Lean is een managementfilosofie die zeer toepasbaar is als projectleider. Tijdens deze cursus is er aandacht voor:

 • Wat is lean management en hoe is het ontstaan?
 • Is lean management toepasbaar in jouw werk?
 • Wat zijn de randvoorwaarden om het te kunnen implementeren?
 • Wat zijn aantoonbare resultaten van lean management in de praktijk?
+ Module-info

In het eerste deel wordt na een korte uitleg van de theorie van lean management door middel van een simulatie van een productieomgeving welke effecten de toepassing van lean principes in een proces heeft op zowel de doorlooptijd als de productie. In het tweede deel wordt interactief aan de hand van beelden van praktijksituaties bepaald welke lean principes toepasbaar zijn in de eigen praktijk. Welke aanpassingen hiervoor noodzakelijk zijn en welke resultaten na implementatie verwacht kunnen worden. Uiteindelijk leidt dit tot een aantal mogelijke lean procesaanpassingen die in de verschillende bedrijven te implementeren zijn (individueel per bedrijf).

Doel

Het doel van deze module is de cursist te informeren over de mogelijke voordelen en de bijbehorende inspanningen om lean management in hun bedrijf te implementeren.

Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedmanagement  
Onderwerp Organisatie  
Beleidsniveau Tactisch  
395,- ex. btw Naar module >>

Brandveiligheidsinstallaties en brandcompartimenten

+ Module-info

Ten behoeve van de brandveiligheid bestaat een verscheidenheid aan maatregelen. Deze zijn te onderscheiden in de categorieën:

 • Brandpreventie
  In de categorie brandpreventie zijn maatregelen als onbrandbare materialen een goed voorbeeld. 
   
 • Brandmeldinstallaties
  Het tijdig opmerken van brand kan de gevolgen enorm beperken. Een van de meest voorkomende  brandmeldinstallaties is de rookmelder. 
   
 • Brandblusinstallaties
  Ieder gebouw dient gekeurde blusinstallaties te bevatten. De keuringseisen en de kwaliteiten van de verschillende blusinstallaties bepalen de mate van brandveiligheid voor een gebouw.  
   
 • Veiligheidsvoorzieningen
  Het beperken van de gevolgen van brand wordt voornamelijk gedaan door goede veiligheidsvoorzieningen te treffen. Een goede, duidelijke vluchtroute zonder belemmeringen zorgt ervoor dat de gebruikers in de gebouwde omgeving snel in veiligheid kunnen geraken. In de module Brandveiligheidsinstallaties en brandcompartimenten wordt de wet- en regelgeving behorende bij een gebruiksvorm aangereikt en vertaald naar de eisen aan en van brandveiligheidsinstallaties.  

 

Niveau Mbo+  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Technisch  
Beleidsniveau Operationeel  
Utrecht - Hogeschool Utrecht 15 - 02 - 2018 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen
Utrecht - Hogeschool Utrecht 10 - 01 - 2018 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen

De aanpak van het vastgoed op tactisch niveau. Het vertrekpunt is het moment dat vastgoed in exploitatie wordt genomen. Het gaat om het rendabel exploiteren van vastgoed. Aan de orde komen de vraagstukken verhuurbaarheid, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en onderhoud.  

+ Module-info

Aandacht wordt besteed aan het bepalen van kritische succesfactoren om te komen tot een rendabele verantwoorde exploitatie van het vastgoed. Het doel is te komen tot een maximaal rendement waarvoor goede verhuurbaarheid van het vastgoed nodig is. Om de exploitatie en het beheer van het vastgoed goed aan te kunnen sturen is een ’Vastgoedkader' nodig waarin de gewenste toestand van het vastgoed is beschreven. 

Het verschil tussen de feitelijke en de gewenste toestand van het vastgoed zal overbrugd moeten worden, hiervoor kunnen verschillende instrumenten ingezet worden: Conditiemeting, RgdBOEIi®, BREEAM, GPR, Greencalc, EPA-labels, etc. Aan de hand van de uitgevoerde metingen kunnen plannen opgesteld worden.

Verantwoorde exploitatie van het vastgoed omvat de volgende aspecten:

 • Het is gericht op klanttevredenheid en daarbij hoort ook de zorg voor een goed binnenklimaat.
 • Door adequaat beheer en onderhoud zullen de kosten voor het gebruik van de huisvesting laag zijn
 • Door innovaties toe te passen kan de exploitatie van de huisvesting sterk verbeteren.

Relevantie

Past een beoogde doelgroep bij een beschikbaar gebouw? Deze vraag is cruciaal voor de bruikbaarheid (en dus verhuurbaarheid) van het gebouw. Om niet onnodig geld te verliezen is inzicht nodig in de kloof tussen de feitelijke en wenselijke kwaliteit en de wijze waarop deze kan worden gedicht.

Doel

De cursist wordt uitgedaagd om de vastgoedexploitatie te verbeteren.

Inhoud

 • Integrale vastgoedexploitatie
 • Denken vanuit de klant
 • Technisch gebouwbeheer
 • Vastgoedexploitatie financieel
Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedmanagement  
Onderwerp Portefeuillemanagement  
Beleidsniveau Tactisch  
950,- ex. btw Naar module >>
Utrecht - Hogeschool Utrecht 06 - 09 - 2017 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen

Publiek- en privaatrecht met betrekking tot de bouw.

+ Module-info

Bij bouwrecht gaat het om publiek- en privaatrecht met betrekking tot de bouw. Behandeld worden de van toepassing zijnde regels en veel voorkomende standaardovereenkomsten en de van toepassing zijnde jurisprudentie. Ook wordt ingegaan op kwesties die niet lopen zoals alle betrokkenen hadden verwacht.

Onderwerpen 

 • De verhouding opdrachtgever – adviseur.
 • De verhouding tussen de adviseurs onderling.
 • De verhouding opdrachtgever – uitvoerder.
 • De verhouding tussen de uitvoerders onderling.

Bij al deze onderwerpen komt aan de orde:

 • Is sprake van een resultaats- of van een inspanningsverplichting?
 • (beperking van) aansprakelijkheid;
 • Meningsverschillen en hoe daarmee om te gaan.
 • Geschilbeslechting.

Leerdoelen

Na de module bent u op de hoogte welke regels van toepassing zijn en kunnen zijn op de diverse verhoudingen. U weet waar de belangen conflicteren en hoe daarmee om te gaan. Tot slot leert u de verschillen tussen de diverse mogelijkheden om een conflict te beslechten alsmede de voor- en nadelen van iedere mogelijkheid.

Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedmanagement  
Onderwerp Juridisch  
Beleidsniveau Tactisch  
995,- ex. btw Naar module >>
Rotterdam - Groothandelsgebouw 04 - 04 - 2018 10.00 - 16.00
Eindhoven - Strijp-S 11 - 04 - 2018 10.00 - 16.00
Zwolle 18 - 04 - 2018 10.00 - 16.00
Utrecht - Tribes CS 25 - 04 - 2018 10.00 - 16.00

Innovaties kunnen op veel verschillende manieren en onderdelen worden bedacht en ingevoerd. De verschillende onderdelen kunnen onderverdeeld worden in incrementele -en radicale innovaties.

+ Module-info

Innovatie

Innovatie is de geslaagde invoering van nieuwe en nuttige ideeën. Deze definitie bevat drie hoofdelementen die van belang zijn om van een innovatie te kunnen spreken, namelijk:

 • Een nieuw idee of concept;
 • het is nuttig, het heeft een toegevoegde waarde;
 • het is met succes ingevoerd; hetgeen een innovatie onderscheidt van een idee.

Lesdelen

 • Innovatie

Leerdoelen

 • Het belang begrijpen van een innovatief werkmilieu;
 • weten hoe men bijdraagt aan een vruchtbaar innovatieklimaat;
 • leren ideeën te genereren die van toegevoegde waarde zijn voor uw organisatie
Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Innovatie  
Beleidsniveau Tactisch  
595,- ex. btw Naar module >>
Utrecht - Hogeschool Utrecht 31 - 05 - 2017 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen

De cursist leert methoden om snel te inventariseren in hoeverre het ontwerp of gebouw(complex) voldoet aan gestelde wet- en regelgeving.

+ Module-info

Publiek- en privaatrecht

Elk ontwikkelingstraject kent meerdere belanghebbenden. Deze belangen worden vanuit de overheid beschermd in het publiek recht en worden behartigd vanuit onderlinge afspraken in het privaatrecht. Deze module heeft tot doel om de voor vastgoedontwikkeling relevante juridische aspecten in beeld te brengen. Voor verschillende belangengroepen wordt in beeld gebracht wat deze aspecten zijn en welke invloed zij hebben op het vastgoedontwikkelingsproces. Ook wordt gekeken naar het samenspel tussen publiek en privaat zoals in PPS-modellen. 

Doel:

Cursisten wegwijs maken in relevante wet en regelgeving van privaat- en publiek recht.

Eindtermen:

 • De cursist is in staat een bestemmingsplan te interpreteren en kent de wijze en termijnen om hierin wijzigingen door te voeren
 • De cursist weet welke vergunningen van toepassing zijn
 • De cursist onderkent de juridische implicaties en de kwaliteit van contractdocumenten zoals de aannemings-,  huur- en koopovereenkomst inclusief toepasselijke algemene voorwaarden en is in staat deze documenten te analyseren

Toets:

Opgave: Onderzoek de privaat- en publiekrechtelijke aspecten die voor de casus van groot belang zijn en doe een voorstel hoe hier mee om te gaan

Samenhang met het beroepenveld:

De cursist is in staat juridische uitdagingen op creatieve oplossingsgerichte wijze te benaderen.

 

Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedontwikkeling  
Onderwerp Juridisch  
Beleidsniveau Operationeel  
795,- ex. btw Naar module >>

Het complete technisch beheer voor de Vereniging van Eigenaren (VvE)

+ Module-info

Technisch beheer

Klachtenonderhoud:

 • Het beheren van meldingen en klachten

Contractonderhoud:

 • Werken met contracten
 • Werken met garanties
 • Aangaan van verplichtingen
 • Tekeningbevoegdheid

Planmatig onderhoud:

 • Vaststellen huidige onderhoudstoestand • Waarom een conditiemeting?
 • Beoordelen van een conditiemeting
 • Meerjaren onderhoudsbegroting • Waarom een meerjaren onderhoudsbegroting?
 • Beoordelen van een meerjaren onderhoudsbegroting
 • Vaststellen van storting in het onderhoudsreserve fonds
 • Uitvoering jaarplan onderhoud • Werkomschrijvingen
 • Aanbestedingen
 • Toezicht tijdens de uitvoering
 • Oplevering; gewenste kwaliteit geleverd?

 

Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied VvE-beheer  
Onderwerp Technisch  
Beleidsniveau Operationeel  
795,- ex. btw Naar module >>
Utrecht - Hogeschool Utrecht 01 - 11 - 2017 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen

De kern van huurrecht met betrekking tot bedrijfsruimte

+ Module-info

Deze module reikt het juridische kader aan waarbinnen het onderhoud, beheer, de verhuur en het huurrecht van het vastgoed wordt uitgevoerd. De cursus start met een algemene introductie in het huurrecht en zal specifiek voortborduren op het huurrecht met betrekking tot bedrijfsruimte.

Onderwerpen

 • Introductie in het huurrecht
 • Gebouweisen, huur en verhuur
 • (Ver)huurconstructies en financiën

Leerdoelen

Deze verdieping in het huurrecht geeft u als assetmanager meer inzicht in mogelijkheden en beperkingen bij de verhuur van woonruimte of bedrijfsruimte. Het gaat ook om ‘opfrissen’ van uw kennis, aan de hand van recente wetswijzigingen en nieuwe jurisprudentie. Leerdoelen zijn:

 • Het onderhandelingsproces bij huur en verhuur overzien en begrijpen;
 • De belangrijkste onderwerpen bij huur en verhuur kunnen begrijpen;
 • Het zich eigen maken van praktijkvaardigheden; 
Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedmanagement  
Onderwerp Juridisch  
Beleidsniveau Tactisch  
995,- ex. btw Naar module >>
Utrecht - Tribes CS 16 - 11 - 2017 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen

Projectmanagement is de verantwoordelijkheid neerleggen waar deze thuishoort en van elke werknemer of onderaannemer kwaliteit eisen. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen. 

+ Module-info

Projectmanagement Prince2TM

Als projectmanagementmethode wordt voor deze cursus Prince2 gehanteerd. Aan de hand van deze methode wordt inzichtelijk hoe een project gestructureerd kan worden en op welke wijze helderheid ontstaat over het besluitvormingsproces. De opleiding biedt de methode aan op het niveau van Prince2Foundation. Indien gewenst kan de cursist tegen meerprijs het examen doen waarmee het formele Prince2foundation-certificaat kan worden behaald.

Doel:

Cursisten bijbrengen van de basisprincipes van projectmanagement volgens de Prince2 projectmanagementmethode. 

Eindtermen:

De cursist heeft voldoende kennis om het examen voor Prince2Foundation met succes te doorlopen.

Samenhang met het beroepenveld:

De cursist is aantoonbaar gekwalificeerd projectmanagement gestructureerd aan te pakken.

 

Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedontwikkeling  
Onderwerp Organisatie  
Beleidsniveau Operationeel  
950,- ex. btw Naar module >>
Utrecht - Jaarbeurs Meetup 06 - 06 - 2017 10.00 - 16.00

Conditiemeting NEN 2767 en MJOP - Praktijkdag Installaties

+ Module-info

Conditiemeting NEN 2767 en MJOP - Praktijkdag Installaties

Niveau Mbo+  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Technisch  
Beleidsniveau Operationeel  
395,- ex. btw Naar module >>

Stedelijk concept

+ Module-info

Deze module is in ontwikkeling. Download het leerplan rechtsbovenin de pagina om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen over deze opleiding.

Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedontwikkeling  
Onderwerp Portefeuillemanagement  
Beleidsniveau Strategisch  
Utrecht - Hogeschool Utrecht 07 - 06 - 2017 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen

Binnen het omgevingsrecht staat ruimtelijke ordening centraal. Nadat de Wet ruimtelijke ordening in 2008 grondig is herzien en leidde de Crisis- en herstelwet tot aanpassingen. Daarbij  kwam – in 2010 -  de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Binnenkort volgt grondige herziening van het stelsel via de Omgevingswet.

 

+ Module-info

Deze module geeft u inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen met continu een doorkijk naar hoe het geregeld wordt in de Omgevingswet.

Onderwerpen

 • Het gemeentelijk RO-instrumentarium
 • Bestemmingsplan
 • Omgevingsplan
 • Bestemmingsplanprocedures

Leerdoelen

 • De hoofdlijnen van het ruimtelijk ordeningsrecht
 • De rol van de Wabo binnen de ruimtelijke ordening
 • De regeling in de nieuwe Omgevingswet
 • Hoofdlijnen uitvoering ruimtelijke ordening
Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedmanagement  
Onderwerp Juridisch  
Beleidsniveau Tactisch  
995,- ex. btw Naar module >>
Utrecht - Hogeschool Utrecht 27 - 09 - 2017 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen

De kern van het huurrecht.

+ Module-info

In deze module verdiepen en actualiseren we uw kennis van het huurrecht. We nemen dat met u door vanaf artikel 201 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Die bepaling definieert de huurovereenkomst als volgt: ‘Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.’ Met ‘tegenprestatie’ wordt het betalen van de huurprijs en de servicekosten bedoeld. Dit is de kern van het huurrecht.

Onderwerpen

 • Introductie in het huurrecht
 • Onderhoud, Bouw en Verbouw
 • De huurovereenkomst
 • Actualiteiten, zoals de Wet doorstroming huurmarkt

Leerdoelen

Deze verdieping in het huurrecht geeft u als assetmanager meer inzicht in mogelijkheden en beperkingen bij de verhuur van woonruimte of bedrijfsruimte. Het gaat ook om ‘opfrissen’ van uw kennis, aan de hand van recente wetswijzigingen en nieuwe jurisprudentie. Leerdoelen zijn:

 • Het onderhandelingsproces bij huur en verhuur overzien en begrijpen
 • De belangrijkste onderwerpen bij huur en verhuur kunnen begrijpen
 • Het zich eigen maken van praktijkvaardigheden
Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedmanagement  
Onderwerp Juridisch  
Beleidsniveau Tactisch  
995,- ex. btw Naar module >>

Deze kennissessie wordt gehouden ten behoeve van het PE programma voor Sertum en heeft betrekking tot wijzigingen in wet- en regelgeving

+ Module-info

Kennissessie Wet- en regelgeving - Sertum

De bouwregelgeving is sterk in beweging. De belangrijkste ontwikkelingen, die de komende jaren nog zullen doorwerken, zijn de strengere milieueisen aan installaties, alles dat te maken heeft met verbetering van de energie- en milieuprestatie van gebouwen inclusief installaties, de stelselwijziging in het kader van het voorstel voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet. De stelselwijziging zal grote invloed hebben op de verhoudingen in het bouwproces; de Omgevingswet wordt al de grootste wetswijziging sinds de grondwet genoemd.

Brandveiligheid

Brandveiligheid is een belangrijke pijler van de bouwregelgeving. De integratie van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (‘Gebruiksbesluit’) in het Bouwbesluit is een wijziging met belangrijke gevolgen, onder andere als gevolg van de aanpassingen van het begrippenkader.

Bouwbesluit

De wijziging van het Bouwbesluit in 2012 is mede ingegeven door de behoefte aan transformatie van gebouwen. De verbouwartikelen in het Bouwbesluit zijn om die reden opgenomen. De toepassing van die regels is complexer dan het zich op het eerste gezicht laat aanzien. Met name een begrip ‘rechtens verkregen niveau’ vraagt een goed inzicht in de bouwregelgeving.

De meeste van deze wijzigingen hebben betrekking op bouwactiviteiten, maar vooral de milieueisen omvatten ook de bestaande gebouwen en installaties. Daarnaast zal de gewijzigde aansprakelijkheid van de aannemer ten opzichte van de opdrachtgever een rol spelen bij de afhandeling van gebreken en daarmee van belang zijn voor gebouweigenaren, - beheerders en hun adviseurs.

Europese Regelgeving

Ten slotte speelt Europese regelgeving een steeds belangrijkere rol. De invoering van Construction Products Regulation (CPR) is van invloed op de toepassing van bouwmaterialen; de Renewable Energy Systems Directive (RES) heeft betrekking op steeds vaker toegepaste energiesystemen, zoals WKO, zonnepanelen en –boilers. De toepassing van dit soort systemen gebeurt vaak op bestaande gebouwen.

Leerdoel

Na afloop van de kennissessie zijn de deelnemers in staat de belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving te duiden, uit te leggen aan zijn of haar opdrachtgever en te kunnen toepassen in het vakgebied beheer en onderhoud van vastgoed.

Toetsing

Deelnemers, die niet of onvoldoende actief zijn tijdens de interacties, kunnen rekenen op extra aandacht bij de oefeningen en de bespreking ervan.

Als u deelneemt aan deze cursus dient u zelf zorg te dragen voor de beschikking over een laptop of tablet met een internetverbinding

Niveau Mbo+  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Juridisch  
Beleidsniveau Tactisch  
250,- ex. btw

Nadrukkelijk wordt aandacht gegeven aan Bouw Informatie Management Systemen (BIM), het Programma van Eisen (PvE) en een Programma van Wensen (PvW). 

+ Module-info

Ontwerp- en bouwproces

Heldere communicatie is cruciaal voor het succesvol realiseren van vastgoed. Vanaf de eerste gedachte, vanuit een wens of behoefte van de gebruikers, tot de oplevering van een gebouw(complex) gebeurt er veel. Veel ambities zoals deze worden gesteld aan het begin van een ontwikkelingsproject, verwateren in de loop van het proces. Het Programma van Wensen sluit beter aan bij een dynamisch, op ontwikkeling gericht ontwerpproces dan het PvE. Met het PvW is de opdrachtgever in staat een project aan te sturen op kwaliteit, budget en moment van beschikbaarheid van het vastgoed.

Doel:

Cursisten informeren over de functie en opzet van verschillende sturingsinstrumenten.

Eindtermen:

 • De cursist is in staat een ambitiedocument op te stellen voor een concrete casus
 • De cursist is in staat de aangereikte sturingsinstrumenten in te zetten om de ambitie te bewaken gedurende het ontwerp- en bouwproces

Toets:

Opgave: Stel een ambitiedocument op en vertaal dit naar enkele specificaties voor een prestatiegericht Programma van Eisen.

Samenhang met het beroepenveld:

De cursist is in staat professioneel opdrachtgeverschap te ondersteunen met goede sturingsinstrumenten zoals het ambitiedocument en programma van eisen.

Lesdata:

03-03-2016
10-03-2016

(lesdata voor start 13-04-2016 zie conceptrooster)

Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedontwikkeling  
Onderwerp Business Case  
Beleidsniveau Tactisch  
595,- ex. btw Naar module >>
Utrecht - Tribes CS 27 - 06 - 2017 10.00 - 11.30

Het examen voor de cursus Professioneel VvE-Beheer

+ Module-info

Professioneel VvE-Beheer Examen

In het examen worden alle onderwerpen die behandeld zijn in de modulen getoetst. Het is ook mogelijk om enkel aan het examen deel te nemen, zonder de modulen gevolgd te hebben.

Wanneer u het examen met een voldoende afrondt, ontvangt u van ons een diploma waarmee u aantoont volledig op de hoogte te zijn op het gebied van Professioneel VvE-Beheer.. 

Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied VvE-beheer  
Onderwerp Organisatie  
Beleidsniveau Operationeel  
395 ex. btw Naar module >>
Utrecht - Tribes CS 30 - 05 - 2017 13.30 - 16.00

Waar dient de VvE rekening mee te houden bij het splitsen van woningen?

+ Module-info

Splitsing in appartementsrechten

 • Splitsing, wat is het en waarom?
 • Splitsingsvergunning
 • Splitsingsacte en splitsingstekening
 • Splitsingsregelement
 • Huishuidelijk regelement
 • Demarcatie

 

Niveau Mbo+  
Vakgebied VvE-beheer  
Onderwerp Organisatie  
Beleidsniveau Operationeel  
395,- ex. btw Naar module >>
Utrecht - Tribes CS 05 - 10 - 2017 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen

Het vastgoedmanagementproces is een zeer complex proces. Het kent verschillende aspecten en niveaus en ook de omgeving verandert voortdurend. Voor de manager betekent dit constant meten en bijsturen

+ Module-info

Wat houdt de rol van projectleider in? Welke eisen worden aan leidinggeven gesteld en wat is een project? Aan bod komt:

 • De zeven (acht) eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen R. Covey;
 • Het DISC-profiel en de eigen sterkten en zwakten in de samenwerking met anderen;
 • Projectleiden is invloed uitoefenen, goede timing en professionele aansturing van een team. De roos van Leary geeft hierbij helder inzicht;
 • op basis van Prince2TM wordt inzichtelijk hoe een project gestructureerd kan worden en op welke wijze helderheid ontstaat over het besluitvormingsproces.

Relevantie

Zelfs wanneer alles op papier goed is afgesproken, kan de werkelijkheid een ander beloop kennen. Gevolg is dat er tijdens het proces veel faalkosten kunnen ontstaan. Hier valt veel te winnen. Goede sturing is nodig om grip op de kwaliteit en de kosten te houden. Stevig management is de verantwoordelijkheid van de projectleider

Doel

Inzicht krijgen in de eigen persoonlijke eigenschappen en de projectmanagementmethode Prince2tm en hoe deze ingezet kunnen worden om projecten effectief te leiden.

Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedmanagement  
Onderwerp Organisatie  
Beleidsniveau Tactisch  
950,- ex. btw Naar module >>

Goede communicatie en presentatie zijn essentieel tijdens projecten.

+ Module-info

Communicatie

De eindkwaliteit van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de aansluiting tussen de gevraagde en de geleverde prestaties. Om dit voor elkaar te krijgen, is vakkennis alleen niet voldoende. U dient ook goed te kunnen communiceren. Gespreksvoering is hier een onderdeel van. Om dit op een effectieve manier te doen is het nodig om het doel, de strategie en de aanpak van het gesprek helder voor ogen te hebben. Ook kunt u verbinding leggen met de verschillende disciplines in het bouwproces. 

Doel:

 • Theoretisch kader rondom communicatie verkennen.
 • Het thema duidelijkheid verkennen. Wat is het, wat is het niet en het eigen gedrag daarbij. Wat kan de cursist zelf anders doen om meer duidelijkheid te geven en te krijgen. Welke aannames en associaties maakt de cursist en hoe kan hij/zij hier bewuster mee omgaan.
 • Feedback. De cursisten zullen elkaar veel feedback geven waarbij de regels voor het geven en nemen van feedback zullen worden verkend en gevolgd.

Eindtermen:

 • De cursist kan observeren wanneer interventies nodig zijn.
 • De cursist kan dergelijke interventies met overtuiging doen, gebruik makend van diverse communicatiestijlen.
 • De cursist is daarbij bewust van zijn eigen houding en wat dat bij de ander kan oproepen.
 • De cursist heeft nieuwe inzichten over zichzelf verworven.

Toets:

 • Oefenen tijdens de lesavond
 • Huiswerkopdracht: keuzemenu (werkvormen) gekoppeld aan de eigen leervraag. (Te denken valt aan: feedback vragen, interview afnemen, video opname, brief uit de toekomst).

Samenhang met het beroepenveld:

De cursist is in staat in de persoonlijke communicatie overtuigend te communiceren met belanghebbenden en beslissers

 

Niveau Hbo+  
Vakgebied Persoonlijke ontwikkeling  
Onderwerp Communicatie  
Beleidsniveau Operationeel  
595,- ex. btw Naar module >>

Cruciaal voor het slagen van een innovatie is of het financieel een degelijk alternatief is.

+ Module-info
 • Exploitatiekosten en NCW-methode
 • Innovaties en bijbehorende risico's

Exploitatiekosten en NCW-methode

In hoeverre heeft de eigen organisatie een noodzaak voor innovatie, en waaruit bestaat die noodzaak? Welke innovatiestrategie past bij de eigen specifieke situatie en waarom? Op welke manier kan het innovatievermogen van de eigen organisatie verder worden ontwikkeld? Met de toepassing van welke concrete innovaties zou de eigen organisatie op korte of middellange termijn concreet gebaat zijn en waarom?

Fundamenteel is het om te kijken of de innovatie financieel ook een degelijk alternatief is. Dit is cruciaal voor het wel slagen en haalbaarheid van de innovatie. 

Inzake de toepasbaarheid van een innovatie horen de financiële voor- en nadelen duidelijk te zijn. Hiervoor is grondig en gestructureerd onderzoek nodig. Neem de tijd voor het onderzoektraject; haastige spoed is zelden goed. Te vaak worden innovaties toegepast terwijl het financiële plaatje niet helder is. Wie er tijdens implementatie of na oplevering pas achterkomt wat de financiële consequenties zijn, vist achter het net. 

Doel

Cursisten laten verdiepen in een innovatie en opleiden tot het bepalen van de haalbaarheid van innovaties voor hun eigen organisatie.

Innovaties en bijhorende risico's

Bij het proces van innoveren en het toepassen van innovaties worden veel risico’s gelopen. Het in kaart brengen van de risico’s zijn dan ook belangrijk. Welke risico’s zijn er? Zijn de risico’s aanvaardbaar? Dit verschilt vaak per risico. Algemene risico’s zijn er ook zoals het mislukken van een innovatie alvorens deze wordt toegepast, hogere ontwikkelingskosten, weinig afname van de innovatie of er is nauwelijks nog praktijkervaring met de innovatie. Het is echter niet zo dat er geen risico’s genomen moeten worden. Zonder risico’s nemen kan er niet worden geïnnoveerd. Er zal in deze module stilgestaan worden bij de risico’s, welke afwegingen moeten worden gemaakt en hoe je het best de afweging kunt maken. Op deze manier wordt het overallrisico sterk gereduceerd.   

Doel

Cursisten informeren welke risico’s er zijn, hoe deze het beste geïnventariseerd kunnen worden en hoe de afweging het beste tot stand kan komen.

Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied Vastgoedontwikkeling  
Onderwerp Innovatie  
Beleidsniveau Tactisch  
895,- ex. btw
Utrecht - Hogeschool Utrecht 22 - 11 - 2017 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen

Juridische aspecten in het aan- en verkoopproces

+ Module-info

In deze module zullen de juridische aspecten uitgebreid worden behandel die komen kijken bij de aan- en verkoop van vastgoed. Rechten en verplichtingen, vereisten en overeenkomsten zullen in deze module aan bod komen.

Onderwerpen

 • Aanbod van vastgoed
 • Onderhandelen
 • Taxaties
 • Onderzoeksplicht versus informatieplicht
 • De koopovereenkomst
 • De koop-aannemingsovereenkomst
 • Tussen koopovereenkomst en levering
 • Levering
 • Eigendom

Leerdoelen

In deze module staat de aan- en verkoop van vastgoed centraal. Na het volgen van deze module zal de cursist de juiste juridische kennis hebben van de belangrijkste onderwerpen die aan bod komen tijdens een aan- en verkoopproces.

Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Juridisch  
Beleidsniveau Tactisch  
995,- ex. btw Naar module >>

Met kennis met innovaties in de praktijk

+ Module-info

Innovaties in de praktijk

Na veel informatie ontvangen te hebben over innovaties, is het belangrijk om de innovaties ook in de praktijk te proeven. In deze module zullen er verschillende uitstapjes gemaakt worden naar leveranciers van innovatieve producten/processen en zullen er innovatie projecten bezocht worden. Hierbij kan gedacht worden aan Oosterdokseiland, Floriade, Ecofactorij, Oranjedak, Philips, et cetera.

Doel

Cursisten laten kennismaken met de praktijk op het gebied van innovaties.

Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied Vastgoedontwikkeling  
Onderwerp Innovatie  
Beleidsniveau Tactisch  
895,- ex. btw
Utrecht - Hogeschool Utrecht 07 - 02 - 2018 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen
Utrecht - Hogeschool Utrecht 29 - 03 - 2018 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen

Om zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten.

+ Module-info

In elke vastgoedportefeuille komen objecten of complexen naar voren met grote problemen of functionele tekorten. Een deel zal kunnen worden afgestoten, maar een deel zal bij voorkeur worden gemodificeerd. Dit bijvoorbeeld omdat de locatie wenselijk is in de portefeuille of omdat de gebruikers nog niet ontevreden zijn. Een business case dient om de investeringsbeslissing te onderbouwen. Inzichtelijk wordt gemaakt welke mechanismen werkzaam zijn. Hoe hangt de verhoging van de kwaliteit samen met verbetering van bijvoorbeeld energieverbruik, beleving, leefbaarheid en waardeontwikkeling? De kern is een integrale kosten-batenanalyse.

De opsteller van de business case zal een realistisch beeld schetsen van de waarde van de beoogde verbetering, alsook de complexiteit, looptijd en risico’s van het betreffende project. De business case wekt verwachtingen op en vormt de basis voor het toekennen van budgetten. In toenemende mate vraagt het management tegenwoordig aan de projectmanager of externe (leverancier c.q. adviseur) om met een sluitende en innovatieve business case te komen.

Relevantie

De tijd dat woningen toch wel werden verkochten, zorggebouwen toch wel werden betaald en kantoren toch wel werden verhuurd is voorbij. Investeren in vastgoed vraagt om juiste afwegingen tussen investeringskosten en exploitatieresultaten.

Doel

De cursist heeft inzicht in belang van het opstellen van een Business Case vóór de start van een project en weet waaruit deze dient te bestaan.

Inhoud

 • Business Case: Wat is het doel van de Business Case?
 • Marktonderzoek
 • Rekenen aan de Business Case
Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedontwikkeling  
Onderwerp Business Case  
Beleidsniveau Tactisch  
895,- ex. btw Naar module >>

Bent u bekend met de wet- en regelgeving en mogelijkheden voor subsidies met betrekking tot innovaties, en investeringsprojecten?

+ Module-info

Wet- en regelgeving en subsidies

Bij het aanvragen, verwerven en verzilveren van subsidiegelden voor innovaties komen tal van juridisch en fiscale vraagstukken aan bod. Kernvragen hierbij zijn: Wat is innovatie? Hoe hoog is het innovatiegehalte? Is dit nieuw voor de wereld, voor Europa, voor Nederland of op bedrijfsniveau? Hoe denken de cursisten hierover en hoe sluit het overheidsbeleid hierop aan. Hoe wordt omgegaan met de vertrouwelijkheid en het intellectueel eigendom? Hoe wordt innovatie juridisch vastgelegd wanneer er wordt samengewerkt? Binnen welke entiteit vindt de innovatie of investering plaats? 

De belangrijkste algemene juridische kaders bij het verstrekken van subsidies zijn de subsidietitel in de Algemene wet bestuursrecht (Awb 4.2) en Europese regels. Het juridische kader voor subsidieverlening in Nederland is Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, ook wel ‘de subsidietitel’ genoemd. De subsidietitel regelt de rechtspositie van aanvragers en beschrijft de verplichtingen waaraan een verstrekkende overheid moet voldoen. De Europese De-minimus regeling wordt toegelicht. De relatie tot subsidies, vertrouwelijkheid en intellectueel eigendom wordt behandeld en tevens geheimhoudingsplicht en samenwerkingsovereenkomsten. Er wordt ingegaan op het subsidierecht, evt. relevante jurisprudentie, bezwaar en beroep.

Daarnaast is een tendens vanuit het subsidielandschap is een vergaande fiscalisering. De vraag voor welke subsidies of fiscale stimuleringsregelingen een organisatie subsidie kan aanvragen hangt af van een aantal factoren zoals de rechtsvorm, al dan niet belastingplichtig (LB, VpB, IB, BTW plichtig) hoe en waar wordt de ‘innovatie’ uitgevoerd en opgevoerd? 

Er zijn honderden subsidieregelingen in Nederland (tellingen lopen uiteen tot meer dan 1900 in 2010) die ondernemers op weg kunnen helpen om hun doelen sneller of beter te bereiken. Veel organisaties maken geen gebruik van deze subsidies omdat ze simpelweg hiervan niet op de hoogte zijn. Het kost vaak veel tijd om onderzoek te doen naar subsidiemogelijkheden. In deze module komt aan bod welke subsidies er zijn, waar liggen de kansen, hoe je op een snelle manier de mogelijkheden voor subsidies in kaart kunt brengen, hoe kan daar optimaal gebruik van worden gemaakt, en hoe het proces voor het aanvragen van verschillende subsidies voor innovaties en investeringsprojecten verloopt.

Doel

Cursisten bekend maken met de wet- en regelgeving en mogelijkheden voor subsidies met betrekking tot innovaties, en investeringsprojecten

Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied Vastgoedontwikkeling  
Onderwerp Juridisch  
Beleidsniveau Tactisch  
895,- ex. btw

Documentatie, vergunningen en certificering

+ Module-info

De documentatie behorende bij een gebouw is vaak gedateerd en onjuist. In geval van brandveiligheid kan dit desastreuse gevolgen hebben. Vergunningen voor gebruik worden gegeven wanneer voldaan wordt aan de tot die gebruikscategorie behorende brandveiligheidseisen. Hierin worden een aantal zaken zoals o.a. vluchtwegen en brandcompartimenten beschreven. Tijdens het uitvoeren van de brandscan kan bijvoorbeeld een geblokkeerde vluchtweg worden aangetroffen. Door een theoretisch kader te schetsen waarin de eisen aan vergunningverstrekking worden aangegeven, ontstaat inzicht in de noodzaak om wel of geen actie te ondernemen bij een afwijking van de bestaande documenten.   

Niveau Mbo+  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Technisch  
Beleidsniveau Operationeel  

Waar dient de VvE voor verzekerd te zijn?

+ Module-info

Verzekeringen voor de VvE

Alles over verzekeringen m.b.t. VvE's

 

 

Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied VvE-beheer  
Onderwerp Communicatie  
Beleidsniveau Operationeel  
395,- ex. btw Naar module >>
Rotterdam - Groothandelsgebouw 14 - 02 - 2018 10.00 - 16.00
Utrecht - Tribes CS 07 - 03 - 2018 10.00 - 16.00
Zwolle 14 - 03 - 2018 10.00 - 16.00
Eindhoven - Strijp-S 21 - 03 - 2018 10.00 - 16.00

U krijgt handvatten aangereikt om juridische conflicten in geval van huur en verhuur te voorkomen.

+ Module-info

Huurrecht

‘Voor wiens rekening komt het glazenwassen tegenwoordig?’ of ‘Hoe pak ik die hennepkweker aan?’ De medewerker vastgoedbeheer heet soms opzichter of huismeester. Hij kan ook woonconsulent zijn. En dan hebben we nog lang niet met alle vastgoedbeheerders kennis gemaakt. Binnen het vastgoedbeheer komt een diversiteit aan vragen aan de orde. Uit al die vragen blijkt dat medewerkers vastgoedbeheer praktisch bezig zijn met huurders, woningen en huurcontracten. In deze module beantwoorden we vragen over huurrecht met betrekking tot de verhuurde ruimte.

Lesdelen

 • Huurrecht woonruimte
 • Huurrecht bedrijfsruimte
 • Aan- en verkoop van gebouwen

Leerdoelen

 • Het onderhandelingsproces bij verkoop en verhuur kennen en begrijpen;
 • kennisnemen van de juridische status van een beheerder;
 • de wijze van contractsvorming; de valkuilen die daarbij een rol spelen;
 • de belangrijkste onderwerpen bij huur en verhuur kunnen begrijpen;
 • de mogelijkheden van huurverhoging;
 • de voetangels en -klemmen bij huurbeëindiging;
 • het zich eigen maken van praktijkvaardigheden;;
Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Juridisch  
Beleidsniveau Operationeel  
595,- ex. btw Naar module >>
Utrecht - Hogeschool Utrecht 07 - 09 - 2017 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen
Utrecht - Hogeschool Utrecht 21 - 06 - 2017 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen

In deze module passeren de belangrijke financiële aspecten van vastgoedmanagement de revue

+ Module-info

Enige kennis van financiele aspecten is een vereiste voor iedere vastgoedmanager. We gaan in op het essentiële maar subtiele verschil tussen inkomsten en uitgaven enerzijds en opbrengsten en kosten anderzijds. Daarna bespreken we de geëigende financiële instrumenten die op elk niveau van het vastgoedmanagement kunnen worden ingezet: de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht. Tot slot bespreken we methoden om het financiële vermogen van de organisatie optimaal in te zetten. Aan bod komen de financiële consequenties van vastgoed in eigendom, huur en sale & leaseback evenals de financiering van vastgoed. Behandeld worden o.a. instrumenten ter beoordeling van financiële prestaties, rendementsberekeningen en begrotingstechnieken.

Relevantie

In het vastgoedmanagement is er sprake van hoge investeringen in relatie tot een lange terugverdientijd. Een goede kennis van de financiële aspecten verlaagt de risico’s en stuurt de aanpak.

Doel

De cursist zal kunnen rekenen aan vraagstukken op het gebied van vastgoedmanagement.

Inhoud    

 • Vastgoedplannen toetsen op haalbaarheid. Van uitgavenplanning naar verlies en winstrekening, balans en kengetallen.
 • Financieel tactisch vastgoedplan. Financiering, verhouding eigen vermogen versus vreemd vermogen, beoordeling van het vastgoed door een financiële instelling.
Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedmanagement  
Onderwerp Financieel  
Beleidsniveau Tactisch  
795,- ex. btw Naar module >>
Utrecht - Tribes CS 14 - 06 - 2017 10.00 - 16.00
Rotterdam - Groothandelsgebouw 28 - 09 - 2017 10.00 - 16.00
Eindhoven - Strijp-S 31 - 10 - 2017 10.00 - 16.00

Waarom de conditiemeten volgens de NEN-2767?

+ Module-info

Theoretisch kader conditiemeting conform NEN-2767 en praktijkoefening

 • De NEN-2767 en het belang ervan in het kader van onderhoudsbeleid
 • De essentie van onderhoudsinspecties
 • Het belang van consistente managementinformatie
 • Waarom een MJOP?
 • Inventariseren van gebouwdelen
 • Relatie tussen inspectie- en inventarisatiediepte en begrotingsniveau
 • Toepassingen vanuit NEN 2767
 • Wat betekenen de conditiescores?
 • Gebreken: kenmerken, omvang, intensiteit, classificatie
 • De basis voor het effectief en efficiënt uitvoeren van het onderhoud van gebouwen conform de NEN-2767 bouwkundige gebreken en risico’s te signaleren en prioriteiten te stellen
 • Praktijkoefening op locatie
 • Opgave voor dag 2
Niveau Mbo+  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Technisch  
Beleidsniveau Operationeel  
Utrecht - Jaarbeurs Meetup 13 - 06 - 2017 10.00 - 16.00

Conditiemeting NEN 2767 en MJOP - Praktijkdag Bouwkundig

+ Module-info

Conditiemeting NEN 2767 en MJOP - Praktijkdag Bouwkundig

Niveau Mbo+  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Technisch  
Beleidsniveau Operationeel  
395,- ex. btw Naar module >>
Utrecht - Tribes CS 13 - 06 - 2017 13.30 - 16.00

Als VvE-beheerder dient u ook met de veiligheid van de bewoners rekening te houden

+ Module-info

Veiligheid

 • Dakveiligheid
 • Brandveiligheid
Niveau Mbo+  
Vakgebied VvE-beheer  
Onderwerp Risico's  
Beleidsniveau Operationeel  
395 ex. btw Naar module >>

De Brandscan

+ Module-info

Het in de praktijk brengen van de opgedane kennis wordt gedaan middels een brandscan. De brandscan dient voor het in kaart brengen van gebreken, tekortkomingen en andere onwenselijkheden ten opzichte van een brandveilige situatie. Het in kaart brengen van deze gebreken en het inzien van oplossingen die deze problemen verhelpen wordt op praktische wijze gedurende deze module-dag  ondernomen. 

 

Niveau Mbo+  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Technisch  
Beleidsniveau Operationeel  
Utrecht - Tribes CS 31 - 05 - 2017 10.00 - 16.00

Integraal vastgoedbeheer houdt rekening met huisvestingskwaliteit en gebruikerstevredenheid, technisch beheer, financiële aspecten, innovatiemogelijkheden en juridische aspecten.

+ Module-info

Integraal Vastgoedbeheer

In deze module gaat u in op hoe u het vastgoedbeheer inricht. Snelle toegang tot betrouwbare en transparante informatie zorgt ervoor dat u sneller kunt sturen.

Goed vastgoedbeheer is:

 • Effectief (Visie > Missie > beleid);
 • efficiënt (invullen van beleid met weinig middelen, gebruikmakend van innovaties en maximaal resultaat);
 • transparant (Niet-deskundigen kunnen volgen wat je doet)

Lesdelen

 • Integraal Vastgoedbeheer
 • Risicomanagement

Leerdoelen

 • Het inrichten van het vastgoedbeheer;
 • waarmee dient u rekening te houden bij verantwoord vastgoedbeheer.
Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Klanttevredenheid  
Beleidsniveau Tactisch  
595,- ex. btw Naar module >>

Contactformulier

Aanmelden voor de nieuwsbrief? Maak een sector-keuze hieronder