Toekomstige Inrichting van Nederland: De Erfenis van Hugo de Jonge voor Mona Keijzer

26 juni 2024

Het Voorontwerp Nota Ruimte

Demissionair minister Hugo de Jonge presenteerde zijn grootste onvoltooide werk: het Voorontwerp Nota Ruimte. Dit plan, dat de inrichting van Nederland tot 2030, 2050 en zelfs een beetje 2100 schetst, is een belangrijke erfenis voor de toekomstige minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Mona Keijzer van de BoerBurgerBeweging (BBB).

Uitdagingen voor de Toekomst

Het Voorontwerp Nota Ruimte adresseert talrijke uitdagingen zoals bevolkingsgroei, woningnood, klimaatverandering, milieuvervuiling, economische ontwikkeling en de groene energietransitie. Het plan beschrijft een toekomstig Nederland met een slim geordend netwerk van leefbare steden en dorpen, een circulaire economie, duurzame industrie en voldoende ruimte voor defensie en cultureel erfgoed. Daarnaast zal er meer natuur zijn, schonere landbouw met andere gewassen en minder dieren.

De Nieuwe Minister: Mona Keijzer

Mona Keijzer, beoogd minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, krijgt de taak om dit plan verder te ontwikkelen volgens de visie van de nieuwe rechtse coalitie van PVV, NSC, VVD en BBB. Keijzer benadrukte in de Tweede Kamer dat ze alle belangen zal afwegen, zoals voedselvoorziening, duurzame energie, waterbeheer en woningbouw.

Strijdige Coalitieafspraken

De nieuwe coalitie heeft afspraken gemaakt die kunnen botsen met de huidige Nota Ruimte. Bijvoorbeeld, de bescherming van hoogwaardige landbouw en het prioriteren van woningbouw en visserij boven windmolens op land en zee. De Jonge erkent dat de klimaatverandering doorgaat en dat deze uitdagingen onvermijdelijk zijn, ongeacht politieke veranderingen.

Woningbouw en Verstedelijking

Volgens het Voorontwerp moeten er tot 2040 mogelijk twee miljoen nieuwe woningen worden gebouwd. Deze woningen komen niet alleen in de Randstad, maar ook in een ‘Bandstad’ eromheen, inclusief steden in het noorden, oosten en zuiden van Nederland. Het plan is om een samenhangend stedelijk gebied te creëren, zonder dat steden, dorpen en landschappen hun unieke karakter verliezen.

Landbouw en Milieu

De landbouw, die nu meer dan de helft van Nederland beslaat, zal moeten krimpen. Problemen zoals stikstof, fijnstof, geuroverlast en dierziekten vereisen een vermindering van de veehouderij. Akkerbouwers zullen hun teeltmethoden moeten aanpassen aan veranderende klimaatomstandigheden zoals verzilting, droogte en natte periodes. De glastuinbouw streeft ernaar om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

Energie en Infrastructuur

Bij de zeehavens Eemshaven, IJmond, Rotterdam en Vlissingen komt energie van windmolenparken op zee aan land en wordt hier opgeslagen. Chemelot in Zuid-Limburg zal een knooppunt zijn voor hoogwaardige chemische industrie. Er wordt een buizenstelsel voor nieuwe energie uit waterstof aangelegd. De meeste hoogspanningsleidingen, snelwegen en spoorlijnen blijven op hun plaats.

Zeespiegelstijging

Hoewel er nog geen definitieve besluiten zijn genomen over zeespiegelstijging, kan Nederland technisch een stijging van vijf meter aan. Het opgeven van de Randstad aan zout water is geen optie, zowel economisch als strategisch. De economische kracht van Laag-Nederland is onmisbaar om de effecten van klimaatverandering het hoofd te bieden en transities te bekostigen.

Bron: nrc.nl