Het Rijk moet actief optreden om het woningtekort in Nederland op te lossen

21 september 2020

Het woningtekort in Nederland is een probleem dat de komende jaren alleen maar groter dreigt te worden. Als er niet snel wordt gestart met grotere bouwprojecten zal het tekort aan huizen de komende jaren verder gaan stijgen. Daarom moet het Rijk het initiatief weer nemen om de woningbouw aan te jagen. Het tekort aan nieuwe huizen ligt op dit moment al boven de 330.000 en zal als er niets gebeurt alleen maar verder oplopen. De verantwoordelijkheid lag de laatste tien jaar vooral bij gemeenten en provincies, maar dit heeft tot onvoldoende resultaat geleid.

Ministerie van VROM moet terugkomen

Ín 2010 werd het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu opgeheven. Gezien de huidige problemen met het woningtekort in Nederland pleiten steeds meer politici maar ook externe deskundigen ervoor dat dit ministerie weer terugkomt. Het Rijk moet bouwlocaties gaan aanwijzen voor woningbouw. Provincies waarschuwen echter dat dit niet in alle gevallen een goede zaak is. Volgens provinciale besturen heeft het Rijk onvoldoende lokale kennis om deze taak verantwoord uit te voeren.

Rijk moet lagere overheden ondersteunen bij woningbouw

Ondanks de bezwaren van de provincies onderschrijven zij wel dat het Rijk een grotere rol moet krijgen bij de woningbouw. Zij zien voor de Rijksoverheid een ondersteunende taak bij het realiseren van bouwprojecten. Er zou meer geld beschikbaar moeten komen dan de 1 mld euro die het Rijk in 2019 al beschikbaar stelde. Daarnaast kan het Rijk een rol nemen in het bouwen van woningen in gebieden die nu niet beschikbaar zijn vanwege het stikstofprobleem.

Het Rijk kan daarnaast investeren in infrastructuur waardoor nieuwe bouwlocaties sneller beschikbaar kunnen komen om het woningtekort in Nederland op te lossen. Het kabinet presenteerde half september 2020 de Nationale Omgevingsvisie, waarin 14 locaties worden aangewezen waar het Rijk meer initiatief wil nemen om de woningbouw te stimuleren. De tijd zal uitwijzen of dit leidt tot versnelde actie om te starten met woningbouw.

Bron: Het Financieele Dagblad