Oneerlijke toewijzing van nieuwbouwwoningen frustreert huizenzoekers

8 september 2020

Woningzoekenden die zich inschrijven voor een nieuwbouwproject komen maar al te vaak bedrogen uit. Als er meer vraag dan aanbod is, en dat is in veel gevallen zo, wordt de toewijzing van nieuwbouwwoningen maar al te vaak gedaan op basis van criteria die niet transparant zijn. Veel geïnteresseerden hebben sterk de indruk dat er sprake is van vriendjespolitiek. Voor een woningbouwproject in Vught, een gemeente nabij Den Bosch en Tilburg, schreven zich ruim 400 mensen in, terwijl er maar 34 woningen te vergeven waren. Een stel dat graag 1 van de hoekhuizen wilde, kreeg dat ook. Ze geven eerlijk toe dat ze hiervoor hun netwerk inschakelden. Vrienden kenden mensen bij het projectbureau. Het doet er niet toe wie je bent, maar wie je kent, is hun motto. En dat werkte kennelijk.

Gemeenteraad Vught ontstemd over de gang van zaken

De gemeenteraad van Vught was zeer ontstemd over de gang van zaken omtrent de toewijzing van nieuwbouwwoningen van dit project. Er kwamen tientallen klachten binnen en er werden dan ook vragen gesteld door de oppositie in de gemeenteraad. De indruk ontstond dat geïnteresseerden vooral kans maakten op een woning als ze hun oude woning via betrokken makelaars lieten verkopen, veel eigen geld konden inbrengen of kozen voor een pluspakket van rond de 40.000 euro. De gemeente had maximumprijzen voor de woningen bedongen bij de projectontwikkelaar.

Oneerlijke toewijzing van nieuwbouwwoningen frustreert huizenzoekers

Toewijzing op basis van subjectieve gronden is van alle tijden

Dat woningen worden toegewezen op basis van ‘ons kent ons’ en het inzetten van een netwerk speelt niet alleen vandaag de dag. Twintig jaar geleden werden ook al woningen en bouwkavels toegewezen op basis van wie je kent en hoe assertief je bent. Ook toen al gold dat de projectontwikkelaar bepaalt aan wie de woningen worden toegewezen. Het is gemeenten zelfs officieel verboden zich hiermee te bemoeien. Sinds Nederlanders zich met de invoering van de nieuwe Huisvestingswet in 2015 vrij mogen vestigen waar ze willen kan de overheid op geen enkele manier ingrijpen. Het komt er dus op neer dat je bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen een grotere kans maakt als je ‘dichter bij het vuur zit’. Deze situatie zal de komende jaren alleen maar verslechteren, omdat het aantal gegadigden voor een woning, zeker bij nieuwbouw, alleen maar zal toenemen.

Gemeenten willen meer invloed bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen

Gemeenten zijn behoorlijk gefrustreerd over de vaak onduidelijke praktijken bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen. Ondanks dat ze hier geen directe invloed op kunnen uitoefenen, proberen gemeenten wel met projectontwikkelaars te praten. Soms heeft dat succes. Bij een nieuwbouwproject in Leusden kregen inwoners van die gemeente voorrang. Ook andere gemeenten proberen op die manier de belangen van hun inwoners te behartigen. Maar vooral moet er meer duidelijkheid komen over de criteria die worden gehanteerd bij het toewijzen van de woningen. Deze mening wordt ook gedeeld door de Vereniging Eigen Huis. VEH kreeg enkele jaren terug al veel reacties toen er een meldpunt werd geopend voor het melden van misstanden bij het toewijzen van woningen van nieuwbouwprojecten.

Bron: NRC Next