VvE-beheer voor Bestuursleden

Voor het verantwoord besturen van uw VvE

Een Vereniging van Eigenaren is juridisch een zelfstandige rechtspersoon, met een verplicht lidmaatschap door de aankoop van een appartementsrecht. Juridische en bouwkundige basiskennis is voor iedere bestuurder onmisbaar. Een actieve VvE biedt mogelijkheden. Het is verstandig om niet alleen naar de lasten maar ook naar de mogelijke voordelen te kijken.

Het bestuur moet kunnen organiseren en communiceren en dient op de hoogte te zijn van de bij het complex behorende akte van splitsing van eigendom en het van toepassing zijnde modelreglement. Indien het beheer is uitbesteedt dient deze kennis ook aanwezig te zijn om als een goed opdrachtgever te kunnen functioneren.

In deze cursus vergaart u de benodigde kennis. U krijgt handige tips die u in de praktijk kunt gebruiken. Bovendien wordt er veel aandacht besteed aan de VvE-vergadering omdat dit het hoogste orgaan is binnen de VvE. Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden de besluiten genomen, die door het bestuur moeten worden uitgevoerd.

Deze cursus kan tevens gevolgd worden als introductie op de cursus Professioneel VvE-beheer.

Modules binnen de opleiding

Verantwoord VvE-bestuur

+

De taken van het VvE-bestuur:

 • uitschrijven van de vergaderingen
 • notuleren van de vergaderingen
 • uitvoeren van door de vergadering genomen besluiten
 • beheren van de financiën
 • samenstellen van de financiële stukken
 • opstellen van een meerjaren-onderhoudsplan en een daarmee samenhangende begroting
 • vaststellen van de periodieke bijdragen
 • incasseren van de periodieke bijdragen
 • aangaan van verzekeringen namens de VvE
 • beoordelen van offertes
 • begeleiden van onderhoudswerkzaamheden
Niveau Mbo+
Vakgebied VvE-beheer
Onderwerp Organisatie
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 lesdagen

Certificering

Deelnemers ontvangen na actieve deelname een certificaat van deelname