Professioneel VvE-Beheer

Deze opleiding is geaccrediteerd en is officieel PE-Registeropleiding bij de Stichting Permanente Educatie Nederland (SPEN).

Een actieve VvE biedt mogelijkheden. Het is daarom verstandig om behalve naar de lasten vooral ook naar de mogelijke lusten van de VvE te kijken. Een VvE-beheerder moet goed kunnen organiseren en communiceren en dient te beschikken over de juiste juridische, administratieve en technische kennis. Ook als het beheer wordt uitbesteed, is deze kennis noodzakelijk om een goede opdrachtgever te zijn. In onze zeer complete cursus Professioneel VvE-beheer vergaart u de benodigde kennis en vaardigheden.

Praktische checklists, modellen en tools

U krijgt handige checklists, modellen, tips en tools die u onmiddellijk in de praktijk kunt gebruiken. Er wordt tevens ingesprongen op actuele onderwerpen; onder andere het nieuwste Modelreglement (2017) wordt behandeld tijdens deze cursus. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan de VvE-vergadering: Wat zijn de belangrijkste vuistregels en valkuilen? Theorie en praktijk komen uitgebreid aan bod.

Waarom deze cursus Professioneel VvE-beheer?

Efficiëntie is zeer belangrijk als het gaat om VvE-beheer. Een goede VvE-beheerder moet zowel intern als extern goede afspraken maken, vergaderingen leiden, kennis hebben van noodzakelijke wet- en regelgeving. De cursus biedt u een integrale systematische benadering van VvE-beheer. Tijdens deze cursus komen ook financiële en bouwkundige begrippen aan bod zoals een meerjaren onderhoudsprognose en bouwkundige processen.

Voor wie?

De cursus Professioneel VvE-Beheer is speciaal ontwikkeld voor VvE-beheerders die hun werkzaamheden verder willen professionaliseren. Mbo-denkniveau is minimaal vereist om deze cursus voldoende af te ronden.

De Vastgoed Business School werkt met groepen van ongeveer tien tot vijftien deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng

Modules binnen de opleiding

De VvE als juridische entiteit

+

Een VvE is een rechtspersoon, dat betekent dat een VvE als organisatie opereert als een juridische eenheid. Om meer inzicht te krijgen in de VvE als juridische entiteit, wordt in deze module ingegaan op de vraag ‘Waaruit bestaat een Vereniging van Eigenaars?’.

In deze module komen allereerst de bevoegdheden en aansprakelijkheden van de VvE als organisatie ter sprake. Vervolgens wordt ingegaan op de structuur van de vereniging. Er wordt aandacht besteed aan de functies en organen binnen een VvE, diens bevoegdheden en aansprakelijkheden en de rolverdeling. Het tweede deel van de module is gericht op de verplichtingen omtrent het activeren en in beheer nemen van een VvE.

Doel

Het doel van deze module is om cursisten inzicht te geven in de structuur van een VvE en de verplichtingen omtrent het activeren en in beheer nemen van een VvE.

Inhoud

 • Verenigingsstructuur;
 • Rolverdeling en besluitvorming;
 • Bevoegdheden en aansprakelijkheden;
 • Het in beheer nemen van een VvE;
 • Het opstarten en/of activeren van een VvE.
NiveauMbo+
VakgebiedVvE-beheer
OnderwerpJuridisch
BeleidsniveauOperationeel
Duur1 dag
Losse prijs€595,- excl. BTW

Splitsing in appartementsrechten en Wet- & Regelgeving

+

In deze module wordt ingegaan op de belangrijkste juridische aspecten omtrent het (van rechtswege) ontstaan en het in beheer houden van een VvE

Voorafgaand aan de splitsing van een gebouw in appartementsrechten dient in verscheidene gevallen een splitsingsvergunning verleend te worden. De eisen omtrent het aanvragen en verkrijgen van een dergelijke vergunning zullen ter sprake komen. Vervolgens wordt ingegaan op de splitsingsakte, de bijbehorende splitsingstekening en het splitsingsreglement. Het ontstaan, de inhoud en de aandachtspunten van ieder document zullen worden behandeld. Hierbij zal worden ingegaan op de functie en inhoud van het modelreglement. De verschillen tussen een ‘normale’ splitsing en een hoofd- en ondersplitsing worden uitgebreid besproken zodat men in iedere situatie beschikt over de juiste kennis. Tot slot komt het huishoudelijk reglement aan bod. De voor- en nadelen van het vaststellen van een huishoudelijk reglement zullen worden behandeld zodat een onderbouwde keuze gemaakt kan worden.

Vanwege het juridische karakter van een VvE speelt wet- en regelgeving een belangrijke rol bij het beheren van een VvE. In deze module wordt ingegaan op de vraag ‘Met welke wet- en regelgeving dient een VvE rekening te houden?’.

De functies en organen binnen een VvE hebben te maken met vele verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Er wordt behandeld wie in welke situatie aansprakelijk is en wat de consequenties (kunnen) zijn. Tevens wordt ingegaan op de wetgeving wat betreft het vaststellen van een reservefonds voor groot onderhoud en de zorgplicht voor eigenaars van vastgoed. Bovendien wordt informatie omtrent dwingend recht en regelend recht gedeeld en wordt ingegaan op de regelgeving wat betreft het beleid van de VvE en de geschillen(beslechting). Tot slot komt regelgeving met betrekking tot bouwen, arbeidstijden en keuringen aan bod.

Leerdoelen

 • inzicht krijgen in de documenten die ten grondslag liggen aan het ontstaan van een VvE
 • De basis te bieden wat betreft de geldende wetten en regels voor een VvE

Inhoud

 • Appartementsrecht
 • Splitsingsvergunning, -akte, -reglement en -tekening
 • Functie van het Modelreglement
 • Hoofd- en ondersplitsing
 • Huishoudelijk reglement
 • Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden
 • Verplichtingen reservefonds
 • Zorgplicht van eigenaren
 • Beleid van de VvE
 • Geschillen en geschillenbeslechting
 • Bouwregelgeving
 • Arbowetgeving
 • Verplichte keuringen
NiveauMbo+
VakgebiedVvE-beheer
OnderwerpJuridisch
BeleidsniveauOperationeel
Duur1 dag
Losse prijs€895,- excl. BTW

Administratief en financieel VvE-beheer

+

Om een VvE succesvol te kunnen beheren, zijn, naast juridische en bouwkundige kennis, competenties vereist wat betreft administratief en financieel beheer.

In deze module staat ten eerste het slim inrichten van de administratie van een VvE centraal. Er wordt stapsgewijs uitgelegd hoe men de administratie het best kan organiseren. Hierbij komt tevens het werken met het VvE webdossier aan bod, een systeem dat zowel voor de beheerder als de eigenaars vele voordelen biedt op het gebied van administratie en communicatie. Ten tweede zullen de financiële aspecten van een VvE de revue passeren. De noodzakelijke financiële basisbegrippen komen aan bod en de verplichtingen wat betreft de jaarrekening en het reserveringsfonds voor groot onderhoud worden besproken. Tot slot wordt in deze module ingegaan op de berekening omtrent het vaststellen van de periodieke bijdragen, de meerjaren onderhoudsbegroting en de functie van de kascommissie.

Doel

Het doel van deze module is om cursisten inzicht te geven in de juiste wijze van beheren op het gebied van administratie en financiën.

Inhoud

 • Inrichten van de administratie;
 • Werken met het webdossier;
 • Financieel rekenen;
 • Functie van de kascommissie;
 • Opstellen en beoordelen van de jaarstukken;
 • Berekenen van periodieke bijdragen.
NiveauMbo+
VakgebiedVvE-beheer
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauOperationeel
Duur1 dag
Losse prijs€595,- excl. BTW

Technisch VvE-Beheer

+

Naast het administratief en financieel beheer heeft een VvE te maken met technisch beheer.

Klachtenonderhoud, contractonderhoud en planmatig onderhoud behoren tot het technisch beheer van een VvE. Contractonderhoud is een belangrijk aspect voor een VvE aangezien hiermee niet alleen contracten maar ook garanties en (teken)bevoegdheden gepaard gaan. Er wordt op een integrale wijze ingegaan op het aangaan van verplichtingen, de consequenties hiervan en welke aspecten hierbij belangrijk zijn om valkuilen te vermijden. Voor een VvE is planmatig onderhoud een belangrijk aspect aangezien het hierbij gaat om de instandhouding van het gebouw als geheel. Er wordt ingegaan op het uitvoeren en beoordelen van conditiemetingen en het opstellen van een meerjaren onderhoudsbegroting. Tevens bevat deze module belangrijke informatie omtrent aanbestedingen, werkomschrijvingen met betrekking tot het jaarplan onderhoud, het houden van toezicht tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en aandachtspunten bij de oplevering.

Doel

Het doel van deze module is om cursisten bewust te maken van het belang van het op professionele en integrale wijze aanpakken van het technisch beheer.

Inhoud

 • Het beheren van meldingen en klachten;
 • Het aangaan van verplichtingen;
 • Het werken met contracten en garanties;
 • Het uitvoeren en beoordelen van een conditiemeting;
 • Het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan;
 • Het werken met aanbestedingen en werkomschrijvingen;
NiveauMbo+
VakgebiedVvE-beheer
OnderwerpTechnisch
BeleidsniveauOperationeel
Duur3 dagdelen
Losse prijs€795,- excl. BTW

Communicatie in de VvE

+

Communicatie is en blijft voor organisaties een belangrijk aspect, zo ook voor een VvE. In deze module staat de communicatie binnen een VvE centraal, waarbij met name de focus ligt op de vergadering van eigenaars.

De vergadering van eigenaars heeft de hoogste macht binnen een VvE. Het organiseren en houden van een vergadering van eigenaars wordt gekenmerkt door een grote hoeveelheid aan regels. Met name voor een VvE-beheerder is het een vereiste om te weten wat ieders rechten en plichten zijn tijdens de vergadering van eigenaars en met welke factoren rekening gehouden dient te worden. Iedere VvE heeft onder andere te maken met verplichtingen wat betreft het bijeenroepen van een vergadering, de stemverhoudingen op basis van een verdeelsleutel, het bespreken van verplichte jaarstukken en het nemen van geldige besluiten. Er wordt besproken waar deze verplichtingen zijn vastgelegd, wat ze inhouden en hoe men als professioneel beheerder hiermee om dient te gaan. Tevens wordt besproken hoe men om dient te gaan met geschillen. Tot slot wordt ingegaan op het belang van notulen en het bijhouden van presentielijsten en een eigenaarslijst.

Doel

Het doel is om cursisten bij te brengen welke communicatieve vaardigheden essentieel zijn om een VvE op professionele wijze te kunnen beheren.

Inhoud

 • Bijeenroepen van de vergadering van eigenaars;
 • Het nemen van besluiten;
 • Stemverhoudingen;
 • Omgaan met geschillen.
NiveauMbo+
VakgebiedVvE-beheer
OnderwerpCommunicatie
BeleidsniveauOperationeel
Duur1 dagdeel
Losse prijs€395,- excl. BTW

Veiligheid in VvE-Beheer

+

Als VvE-beheerder is veiligheid een belangrijk aandachtspunt aangezien rekening gehouden dient te worden met de veiligheid van de bewoners. In deze module ligt de nadruk op het belang van het ondernemen van actie op het gebied van veiligheid.

De belangrijkste veiligheidsaspecten waar een VvE rekening mee dient te houden, zijn dakveiligheid en brandveiligheid. Er wordt ingegaan op het belang van aandacht voor veiligheid en er wordt besproken op welke wijze de belangrijkste veiligheidsaspecten beheerst kunnen worden.

Doel

Het doel van deze module is om cursisten handvatten te bieden hoe zij om dienen te gaan met veiligheid binnen een VvE.

Inhoud

 • Dakveiligheid
 • Brandveiligheid
NiveauMbo+
VakgebiedVvE-beheer
OnderwerpRisicomanagement
BeleidsniveauOperationeel
Duur1 dagdeel
Losse prijs€395,- excl. BTW

Verzekeringen voor de VvE

+

Een VvE heeft te maken met verzekeringen vanwege het gemeenschappelijk bezit. In deze module wordt besproken welke verplichtingen een VvE heeft op dit gebied.

Een VvE is volgens de wet verplicht om zich te verzekeren ten behoeve van de gezamenlijke appartementseigenaars. Tegen welke gevaren het gebouw moet worden verzekerd dient vastgelegd te worden in de reglementen. Er wordt in deze module ingegaan op de verplichtingen wat betreft het verzekeren van het gebouw. Tevens worden adviezen gegeven wat betreft de niet-verplichte verzekeringen en wordt ingegaan op de risico’s en gevolgen van onderverzekering en de wijze waarop gevaren voorkomen kunnen worden.

Doel

Het doel is om inzicht te geven in de vereiste en geadviseerde verzekeringen voor een VvE.

Inhoud

 • Verplichte verzekeringen: welke en waarom;
 • Aandachtspunten bij het afsluiten van verzekeringen;
 • Risico’s en gevolgen van onderverzekering;
 • Geadviseerde verzekeringen.
NiveauMbo+
VakgebiedVvE-beheer
OnderwerpRisicomanagement
BeleidsniveauOperationeel
Duur1 dagdeel
Losse prijs€395,- excl. BTW

Duurzaamheid & overige aandachtspunten voor de VvE

+

In de laatste module van deze cursus wordt ingegaan op de overige aandachtspunten die van belang zijn bij het op professionele wijze beheren van een VvE.

De onderwerpen die in deze module worden behandeld hebben betrekking op energie, duurzaamheid, subsidies en de welstandscommissie. Wat betreft energie wordt ingegaan op het belang van een energieprestatieadvies. Duurzaamheid heeft in deze cursus betrekking op het onderhouden van een gebouw op duurzame wijze. Er wordt uitgelegd hoe een VvE op verantwoorde wijze onderhoud kan uitvoeren en kan investeren zonder de technische staat van het gebouw, de financiële capaciteit van de VvE en de wensen van de eigenaars uit het oog te verliezen. Het onderwerp subsidies heeft te maken met mogelijke subsidies op investeringen. Er wordt behandeld wanneer een VvE in aanmerking komt en welke procedures gevolgd dienen te worden. Tot slot wordt ingegaan op de functie van een welstandscommissie binnen een VvE.

Doel

Het doel van deze module is om de niet eerder benoemde, doch belangrijke aandachtspunten te behandelen die van belang zijn bij het op professionele wijze beheren van een VvE.

Inhoud

 • Energie (EPA);
 • Duurzaam onderhouden;
 • Subsidies;
 • Welstandscommissie.
NiveauMbo+
VakgebiedVvE-beheer
OnderwerpDuurzaamheid
BeleidsniveauOperationeel
Duur1 dag
Losse prijs€595,- excl. BTW

Examen Professioneel VvE-Beheer

+

In het examen worden alle onderwerpen die behandeld zijn in de modulen getoetst. Het is ook mogelijk om enkel aan het examen deel te nemen, zonder de modulen gevolgd te hebben. Wanneer u het examen met een voldoende afrondt, ontvangt u van ons een diploma waarmee u aantoont volledig op de hoogte te zijn op het gebied van Professioneel VvE-Beheer.

NiveauMbo+
VakgebiedVvE-beheer
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauOperationeel
Duur1 dagdeel
Losse prijs€395,- excl. BTW

Certificering

Deelnemers ontvangen na voldoende afronden van het eindexamen een geaccrediteerd diploma ‘Professioneel VvE-beheer’, uitgegeven door Stichting Permanente Educatie Nederland, zie www.cpion.nl. Naast het diploma ‘Professioneel VvE-beheer’ ontvangen geslaagden tevens het VvE-OK-label dat wordt uitgegeven door Stichting VvErtimago.

Oud-cursist over de Cursus Professioneel VvE-beheer

“Mijn ervaringen met de Cursus Professioneel VvE beheer van de Vastgoed Business School waren zeer positief. De leerstof beslaat de vele aspecten die het VvE-beheer rijk is. De docenten zijn zeer ervaren zowel in theorie als praktijk. Bovendien wisten ze de stof heel goed en levendig over te brengen. Positief was ook dat cursisten de gelegenheid krijgen om eigen ervaringen te delen. De locatie is prima, op vijf minuten afstand van het centraal station. En de catering prima verzorgd. Een aandachtspuntje is dat het aspect administratie – financieel wel iets uitgebreider zou kunnen. De cursus is niet goedkoop, maar de prijs kwaliteit verhouding is prima. Deze cursus op het gebied van VvE beheer is de meest uitgebreide die VvE land rijk is, met een uitstekende mix van theorie en praktijk. Mijn eindoordeel over deze opleiding in een cijfer is een 9. Ik zou de cursus iedereen aanraden die zijn/haar vak serieus neemt.” Nynke van Eijsden – De Blauwe Fenix


Docenten

Piet van Herwijnen

Eigenaar, Stichting VVErtimago

Al meer dan 5 jaar is Piet de eigenaar van de Stichting VVErtimago. Piet zet zich in voor alle vraagstukken met betrekking tot Vereniging van Eigenaars als adviseur en/of ondersteuner omtrent het functioneren van de vereniging.

Lennart Alberts

Advocaat en Partner, BVD advocaten

Lennart is als advocaat gespecialiseerd in bouw en vastgoed. Als partner bij BVD advocaten is Lennart al ruim 13 jaar verantwoordelijk voor de onderdelen Bouwrecht, Aanbestedingsrecht en Ondernemingsrecht.

Steven Bergwerff

Advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht - BVD Advocaten

Steven is Advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht bij BVD advocaten, daarnaast heeft is hij  Master of Laws en Master of Arts in History.

Lennart van Ommen

Directeur, Convect Beheer

Lennart is directeur van Convect Beheer en richt zich op effectiever en efficiënter VvE-beheer middels het bieden van innovatieve oplossingen en ondersteuning op softwarematig gebied.

Marc Heijmans

Directeur & Senior Adviseur, PVM

Marc is een van de directieleden bij PVM, een ingenieurs- en organisatiesadviesbureau dat zich richt op de gebruikers van vastgoed met het oog op hun tevredenheid en wensen. De specialiteiten van Marc zijn: strategie & beleid, assetmanagement, risicomanagement, auditing, business cases en het geven van opleidingen. Daarnaast is hij lid van de normcommissie NEN 2767 en voorzitter van de normcommissie NTA.

Kevin Scholten

Eigenaar, WorkSafe Nederland

Sinds 2014 is Kevin eigenaar van WorkSafe Nederland. Kevin is gespecialiseerd in het creëren en waarborgen van een veilige werkomgeving op hoogte en in risico-inventarisaties en -evaluaties voor daken.

Leon Erkelens

Consultant, Synerki Consultancy & Courses

Met een academische houding en een ondernemende mentaliteit wil Leon een waardevolle bijdrage leveren aan het vakgebied van architectuur en vastgoed. Daarbij kunt u denken aan de lange termijn waarde in termen van gezonde financiële waarde, duurzame marktwaarde en maatschappelijke meerwaarde. Werken aan een samenleving waarin gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid richting geven aan innovatiekracht.

Lessen

Download Leerplan

Hartelijk dank voor het aanvragen van het leerplan. Zodra u uw gegevens invult, kunt u direct het leerplan downloaden. Ook ontvangt u een mail van ons met een downloadlink (indien u deze mail niet ontvangt, check dan uw spambox).

Toch niks ontvangen? Contacteer ons dan via info@vastgoedbs.nl of 088-0910000