Omgevingswet voor projectleiders van bouw- en infraprojecten

 • Op 1 januari 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht.
 • Het is van belang zo goed mogelijk voorbereid te zijn op het moment dat de wet daadwerkelijk in werking treedt
 • Omgevingswet, wat moet elke projectleider van infra- en bouwprojecten weten?

Masterclass programma ‘Omgevingswet voor projectleiders’
09.15 | inloop
09.30 | Opening en uitleg van de Masterclass Omgevingswet in één dag voor adviseurs, projectontwikkelaars en projectleiders van bouw- en infraprojecten door drs. Fred den Boef, Senior adviseur van Kubiek Ruimtelijke Plannen, programmaleider masterclass en auteur van compendium Omgevingswet

 • Wat betekent de Omgevingswet voor de uitvoering van mijn project?
 • Hoe kan ik mij voorbereiden op het werken met deze nieuwe wet?
 • Inclusief toegang tot online Compendium Handboek Omgevingswet
 • De nieuwe gereedschapskist van de Omgevingswet
 • Omgevingsvisie + Omgevingsplan
 • Omgevingsvergunning
 • Bouwregelgeving
 • Grondexploitatie Waar blijft de Crisis- en herstelwet / Wabo-projectbesluit
 • Te behandelen praktijkcasussen aangemeld door de deelnemers van de masterclass
 • Inventarisatie van wensen

10.00 | Masterclass programma, deel 1, hoofdlijnen Omgevingswet door Fred den Boef van Kubiek Ruimtelijke Plannen

 • Beleidscyclus
 • Instrumentarium
 • Procedures
 • Verantwoordelijkheden Rijk, provincie, gemeente en waterschappen
 • Veranderingen ten opzichte van huidige omgevingsrecht
 • Uitvoeringsregelgeving
 • Omgevingsbesluit
 • Invoeringswet en Aanvullingswetten
 • Grondeigendom, bodem, geluid en natuur

11.00 uur | Masterclass programma, deel 2, participatie in de Omgevingswet door Jan Polinder van Kubiek Ruimtelijke Plannen en voormalig wethouder gemeente Elburg

De Omgevingswet stimuleert vroegtijdige participatie om tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel te krijgen.
Regels over participatie zijn opgenomen bij de volgende wettelijke instrumenten:

 • omgevingsvisie
 • programma
 • omgevingsplan
 • projectbesluit
 • omgevingsvergunning

11.30 | Delen van meningen en ervaringen
12.00 | Lunch
12.30 | Masterclass programma, deel 3, praktijk opgaven door Rex den Heijer en Jan Polinder, projectleiders bij Kubiek Ruimtelijke Plannen

 • Met deelnemers van de masterclass worden ingebrachte praktijkcasussen besproken en praktijkervaringen uitgewisseld om tot afgewogen oplossingen te komen.
 • Compendium Omgevingswet
 • Leren werken met praktijkgerichte compendium die ter beschikking wordt gesteld aan de deelnemers van de masterclass als praktisch naslagwerk
 • Handboek met een samenvatting van de inhoud van de Omgevingswet (compleet) naslagwerk beknopt behandeld alle onderdelen van de Omgevingswet met de bedoeling alleen de feiten weer te geven

Het Compendium is een alomvattend naslagwerk dat opgezet in Thema's. Het compendium biedt zowel quick reference als knowledge in depth (in lay out van elkaar duidelijk te onderscheiden). Geen (eigen) interpretatie is mogelijk, alleen toelichting in overeenstemming met wetsgeschiedenis. Kennis direct toepasbaar in beroepspraktijk.

Deze module is onderdeel van

Masterclasses Actualiteiten

+