Opleiding Omgevingsvisie - Smart gebiedsontwikkeling

Opleiding Omgevingsvisie — Smart gebiedsontwikkeling - Vastgoed Business School

Er zijn maar weinig markten die niet in beweging zijn. Maar, dat vastgoed een markt is die al sinds jaar en dag aan enorme veranderingen onderhevig is, is zeker.

Dit houdt het vakgebied niet alleen interessant, maar ook uitdagend. Vastgoed raakt iedereen — zowel op professioneel gebied als in onze vrije tijd. De combinatie van deze alles-omvattendheid en continue verandering stelt enorme eisen aan de creativiteit en de competenties van alle betrokkenen. En waarschijnlijk dus ook van jou.

Hoe speel jij in op het verschil tussen krimp op de ene plaats en expansie op de andere? Ben je écht op de hoogte van de laatste ontwikkelingen qua digitalisering van het vastgoedlandschap? Wanneer was jij voor het laatst in een Smart city?

Waarom de opleiding Omgevingsvisie - Smart gebiedsontwikkeling?

Eigenlijk is die vraag hierboven al beantwoord. Al deze uitdagingen — van urbanisatie tot privacy, van digitalisering tot leegstand — hebben betrekking tot het ruimtelijk vakgebied. Dit resulteert in een enorme groep aan stakeholders die eindeloos veel vragen hebben en op zoek zijn naar antwoorden. Antwoorden die jij, hopelijk, kunt geven.

Want met deze opleiding leer je om vraagstukken omtrent gebiedsontwikkeling op een systematische wijze te benaderen, waardoor je doeltreffend en krachtig antwoord kunt geven binnen de thema’s Smart Cities en Smart Citizens.

Voor wie?

Jij bent een professional in het ruimtelijk vakgebied. Om deze opleiding Omgevingsvisie succesvol af te ronden, heb je een hbo denk- en werkniveau nodig. De opleiding is speciaal ontwikkeld voor o.a. bestuurders, RO-medewerkers en -hoofden, stadsontwikkeling, economische zaken, grondzaken en verkeer en vervoer binnen overheden. Maar ook managers, projectleiders, beleidsmedewerkers en planmakers bij woningcorporaties en projectontwikkelaars, beleggers bouw- of ingenieursbedrijven kunnen enorm veel opsteken van deze interessante opleiding.

Modules binnen de opleiding

Het wezen, het DNA van de stad

+

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden. Volgens de VN zal dat in 2050 opgelopen zijn tot tweederde. De stad heeft door de eeuwen heen mensen aangetrokken.
Waarin schuilt toch die aantrekkingskracht? En waarom voelen we ons in de ene stad meer thuis dan in de andere?

Het DNA van de stad

Een stad is aantrekkelijker als zij een herkenbaar karakter heeft. Dat lijkt een hele uitdaging in deze tijd waarin veel stadscentra qua (winkel)aanbod op elkaar lijken. Daartoe onderzoeken wij het DNA, het oorspronkelijke karakter van de stad. Dat is in onze ervaring in het verleden te vinden; zelfs een relatief kort bestaan zoals de steden en dorpen in Flevoland, met ruim vijftig jaar ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen, biedt hiervoor voldoende houvast. Kijken naar het verleden met het oog op de toekomst.

Dit DNA is de basis van het eigen verhaal van de stad en dient als onderlegger voor de strategische agenda m.b.t. ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen en citymarketing. Want zodra je dat DNA kent weet je ook wat daarbij past, hoe je je onderscheidt en wat je potentie is. Dat zorgt voor herkenbaarheid en dus aantrekkingskracht. Een heldere profilering vormt onderdeel van het gemeentebeleid gericht op het aantrekken van (nieuwe) inwoners, ondernemers, bezoekers en winkelend publiek van binnen en buiten de gemeente.

Wij introduceren een aanpak om het DNA-profiel van een plaats of gebied vast te stellen. Het is een integraal onderzoek van een afgebakend geografisch gebied – stad, dorp, wijk, centrum of plek -, waarbij gekeken wordt naar de verschillende componenten van dat gebied, in onderlinge samenhang door de tijd heen. Zo maken we het DNA-profiel van de stad, met daarin helder omschreven wat de kracht, de beperkingen en de potentie zijn, gebaseerd op de lange lijnen uit het verleden.

Doelen

 • Begrip van het wezen van de stad, oog hebben voor het DNA van de stad
 • De samenhang zien tussen de verschillende componenten van een gebied door de tijd heen
 • Hoe je een DNA profiel op kunt stellen dat moet leiden tot een toekomst met aangenaam verblijven, winkelen en recreëren in een aantrekkelijke stad met karakter
NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauStrategisch
Duur3 lesavonden

Integraal denken, door schalen en sectoren heen

+

Duurzame stedelijke ontwikkeling vraagt om integraal denken, door de schalen en sectoren heen. Vaak liggen oplossingen niet op dezelfde schaal waar een vraagstuk zich voordoet; ook bij oplossingen voor ruimtelijke systemen gaat dit op. Oplossingen, nieuwe kansen, liggen vaak op snijvlakken tussen sectoren, tussen schalen en tussen de partijen. Het verbindingen leggen tussen schalen, tussen onderwerpen en partijen brengt een smart city dichterbij. Deze module gaat over het verbinden en complexiteit ontrafelen met analytisch en creatief denken op zoek naar meervoudige winst voor stad, systeem, gebruikers en stakeholders.

Doelen

 • Cursist leert door middel van nieuwsgierigheid door meerdere “brillen” te kijken, zich te verplaatsen in de scope van de ander.
 • Cursist leert creativiteit te benutten en out-of-the-box te denken.
 • Cursist leert verbinding te leggen tussen vragen in duurzame gebiedsontwikkeling en de kansen die technologie biedt.
NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauTactisch
Duur3 lesavonden

Laat zien waar je staat

+

Samenwerken is in het multidisciplinaire domein van smart cities, smart citizens naast kennis de belangrijkste pijler voor succes. Kennis is essentieel voor ruimtelijke professionals. Tenminste, als je ook over de vaardigheden beschikt om er iets mee te doen en zaken voor elkaar kan krijgen. Om een volwaardige professional te zijn en te blijven, moeten kennis en gedrag in evenwicht zijn.

In deze module staat daarom de effectiviteit van de ruimtelijke professional centraal en dat begint bij zijn of haar drijfveren. De module biedt inzicht in gedrag en verandering op basis van organisatiekundige bevindingen. Dat leidt tot minder ruis, beter begrip en een betere professionele uitwisseling.

Bij persoonlijke en organisatie veranderingen gaat de weg van A naar B volgens de wetten van B. Als we vaststellen dat de ingrijpende veranderingen in het werkveld van smart cities, smart citizens nieuwe competenties van alle betrokken partijen vergen en sociale cohesie een issue is, dan dienen ruimtelijke professionals dat zelf ook uit te stralen in hun werkwijze, aanpak en gedrag.

Of het nu betrekking heeft op teamontwikkeling of conflicthantering, het gaat er om alles te laten werken voor het resultaat. Hoe neem je een team of collega’s mee, hoe borg je de noodzakelijke veranderingen in de organisatie, hoe geef je als ruimtelijke professional vorm aan (persoonlijk) leiderschap? Met deze vragen en principes gaan we aan de slag op basis van recente wetenschappelijke inzichten en door een aantal praktijksimulaties.

Doelen

 • De cursist krijgt meer inzicht in wat professionals drijft
 • De cursist vergaart zelfkennis door het verkennen van zijn drijfveren op basis van organisatiekundige bevindingen
 • De cursist leert zich te verplaatsen in andere professionals
 • De cursist wordt handvatten aangereikt voor het veranderen van teams, organisaties, zichzelf en anderen
NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauOperationeel
Duur3 lesavonden

Profiteren van intellectueel kapitaal in de stad

+

In een stedelijke omgeving groeien talenten en kennis sneller. De stad is de broedplaats van culturele, sociale en technologische vernieuwing. Wat kunnen bestuurders en beleidsmakers en andere stakeholders doen aan de kwaliteit van kennis en de kwaliteit van samenwerken in hun stad? Hoe ziet de landkaart voor samenwerken eruit? En welke mogelijkheden biedt deze in combinatie met een kompas en logica om integrale oplossingen voor vraagstukken en kansen te ontwikkelen, in vruchtbare co-creatie en co-reflectie met burgers, bedrijven en onderwijs? Kortom: hoe kunnen we intellectueel kapitaal stimuleren voor meer welvaart en welzijn?

Doelen

De cursist leert:

 • Hoe bestuurders en beleidsmakers kunnen profiteren van kwaliteit en kennis van samenwerken
 • Wat samenwerken biedt op het gebied van integrale oplossingen voor vraagstukken
 • Hoe kansen voor welvaart en welzijn kunnen worden ontwikkeld in co-creatie en co-reflectie met verschillende stakeholders
NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauTactisch
Duur3 lesavonden

Samenwerken en vertrouwen

+

Met de komst van de nieuwe omgevingswet in 2021 en met de toenemende thema’s uitnodigingsplanologie, brede participatie en een faciliterende overheid speelt de onderlinge samenwerking in toenemende mate een rol. Het is de uitdaging om je als professional actief, transparant en flexibel op te stellen. En tevens is het een uitdaging met elkaar de weg naar besluitvorming positief te doorlopen, die in de toekomst steeds sneller en beter moet.

In deze module leert de cursist hoe een gemeente aan ondernemers en bewoners de ruimte kan bieden om mee te denken, dromen kan realiseren en innovatiekracht kan vinden om uitvoering te geven aan gemeentelijk en provinciaal beleid. Dit kan er voor zorgen dat plannen beter worden dan de gemeente ooit zelf had kunnen bedenken. Een essentiële factor in dit samenspel is vertrouwen: Vertrouwen in een proces, vertrouwen in samenwerking, kantelpunten van af- en aanhaken, iets van verschillende kanten kunnen bekijken en vooral ook het vinden van een gezamenlijke “Drive” zijn essentieel voor een positieve samenwerking

Met vertrouwen lukt het beter om te zoeken naar mogelijkheden en dat is tevens weer essentieel bij het verder brengen van een initiatief. Maar hoe creëer je vertrouwen? En hoe houdt je dat vast? Hoe stel je je op in een gesprek? Hoe presenteer je jezelf daarin? Hoe ga je om met uiteenlopende belangen? Waar ontstaat de spanning bij samenwerking tussen publieke partijen en private partijen? En hoe houd je koers in het project?

Doelen:

De cursist leert

 • op verschillende manieren om te gaan met het samenspel tussen overheid, professionals en burgers
 • de gezamenlijke ‘drive’ in dit samenspel te vinden
 • koers te houden in dit samenspel
 • om te gaan met de verschillende rollen en belangen verdeling in een project of initiatief
 • de succesfactoren van een samenwerking toe te passen
 • verschillende gesprek- en presentatietechnieken
 • zich bewust te worden over zijn eigen houding in gesprekken
NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauTactisch
Duur5 lesavonden

Slimme en schone mobiliteit

+

Wil je meer weten over het speelveld, de visieontwikkeling, de uitdagingen en recepten voor schone en slimme mobiliteit in smart cities en citizens? In de module slimme en schone mobiliteit gaan we hierover kennis delen en in gesprek. We maken kennis met begrippen, doelstellingen en ontwikkelingen binnen overheden, markt en burgers. We praten ondermeer verder over “mobility as a service”, nieuwe logistieke modellen, de samenhang tussen slimme en schone mobiliteit, de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitshubs, vertrouwen en acceptatie, actuele praktijkvoorbeelden en verwachtingen voor de mobiliteit in 2030, toekomstige regelgeving, infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Wat betekent dit voor de positie van overheden? Welke rol en acties kunnen daarbij als beleidsmaker of projectmanager worden overwogen? In deze module willen we overzicht en inzicht bieden om tot fasering en keuzes te komen in slimme en schone mobiliteit. Keuzes die ook bijdragen aan de ontwikkeling in samenhangend beleid en samenhangende projecten.

Doelen

 • Cursist wordt op de hoogte gebracht van trends op het gebied van slimme en schone mobiliteit en hoe hier mee om te gaan
 • Cursist leert welke begrippen, doelstellingen en ontwikkelingen er spelen bij overheden, de markt en burgerinitiatieven
 • Cursist leert hoe je bepaalt wat regionale en lokale recepten voor de toekomst zijn op het gebied van mobiliteit
NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpMobiliteit
BeleidsniveauTactisch
Duur3 lesavonden

Innovatie van de buurt en wijk

+

Wonen is meer dan het huis of de stenen. Het is ook de straat, de leefgemeenschap, de publieke ruimte, het voorzieningenniveau, veiligheid, gezondheid, etc. Burgerbetrokkenheid biedt maatschappelijke kansen die op dit moment niet ten volle worden benut. Een dergelijke burgerbetrokkenheid bouwt op drie succesfactoren:

 • De aanwezigheid van enthousiasmerende trekkers en verbinders tussen groepen burgers en beleidsmakers en tussen groepen burgers onderling.
 • Er moet sprake zijn van respect: burgers willen serieus genomen worden.
 • Beleidsmakers moeten een evenwicht vinden tussen loslaten en steunen.

Vaak verloopt een participatieproces volgens een belangenstrijd en middels debat. Bij Placemaking ontstaat juist een dialoog tussen de gebruikers en overheid en tussen gebruikers onderling.

Tijdens deze module leer je over het creëren van succesvolle openbare ruimtes samen met de gebruikers, aan de hand van verschillende begrippen:

 • Collaboratieve planning, waarbij het in de kern  draait om hoe een beleidsstructuur gecreëerd kan worden, waarin belanghebbenden, inclusief bewoners, automatisch zijn geïncorporeerd.
 • De participatieladder, het koepelbegrip ‘burgerparticipatie’.
 • Co-creatie, de openbare ruimte wordt door expertise van  de burger over het gebruik centraal gesteld.
 • Placemaking, een geschikt instrument om goed na te denken over je visie op de gewenste verandering en de mate waarin je op welke manier het beste daarin kunt bijdragen.
 • De kracht van de burger, ruimte geven aan burgers om zaken zelf op te pakken en erover te beslissen.

De effecten van deze aanpak zijn een groenere, socialere, duurzamere wijk die zelfvoorzienend is.

Doelen

 • Maak kennis met de methodiek placemaking  en ga hiermee ook in de praktijk werken in de openbare ruimte
 • Leer  de kernkwaliteiten van de wijk te benoemen
 • Leer hoe iets gedaan kan worden aan de woonaantrekkelijkheid van een gemeente
 • Leer diverse coalities sluiten met verschillende stakeholders
 • Leer hoe je de overheid van presterende overheid naar een overheid als dealmaker kan transformeren
 • Maak eigen act-sheets aan de hand van de eigen casus.
 • Maak kennis met de Stedelijke vernieuwing op uitnodiging in 4 niveaus.
NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauTactisch
Duur3 lesavonden

Nieuwe economie

+

Er wordt in ons land gewerkt aan een economie die concurrerend is en dat werkt door in de ruimtelijke inrichting. Deze module tracht een beter inzicht te geven in de ontwikkelingen die hierbij een rol spelen. De module biedt handvatten in het maken en beoordelen van ruimtelijke inrichtingsvraagstukken in deze sterk veranderende economische en fysieke omgeving. De cursist doet kennis op over ontwikkelingen die een rol spelen bij de concurrerende Nederlandse economie en leert over de wisselwerking tussen economie en ruimte in het verleden, het heden en de toekomst.

Bouwen aan de toekomst van Nederland in transitie

Tijdens deze module wordt de cursist meegenomen door een situatieschets beginnend bij de geschiedenis, via het heden naar de toekomst van Nederland. Hierbij staat een beschrijving van het concurrentievermogen van locaties centraal, welke gebruikt kan worden voor de beleidsvorming van bedrijven, instellingen en overheden. Vervolgens wordt ingegaan op de verwevenheid van mensen, bedrijvigheid en hun bouwwerken. Om de wisselwerking tussen economie en ruimte beter te begrijpen wordt een terugblik in de tijd opgenomen.

Ook zal de situatieschets dieper ingaan op het proces van de transitie van Nederland, waarbij de overheid als stimulator en spelverdeler een belangrijke rol speelt. De cursist leert hier dat het belangrijk is om buiten het eigen werkveld te kijken voor een beter vooruitzicht op mogelijke ontwikkelingsrichtingen. Vervolgens kan nagedacht worden over toekomstbestendige ruimtelijke ontwikkelingen welke leiden tot een toekomstvisie en een structuurvisie. Ten slotte wordt een aanzet gegeven over hoe deze getoetst kunnen worden.

De docent schetst aan de hand van de kennis over de economie en de fysieke omgeving twee scenario’s, twee uiterste beelden van de toekomst van Nederland. Als opdracht zullen de cursisten door middel van hun kennis opgedaan in de situatieschets en met behulp van de tool Theorie U zelf twee scenario’s schetsen. Deze worden in les drie gepresenteerd en behandeld.

Doelen

 • De cursist doet kennis op over ontwikkelingen die een rol spelen bij de concurrerende Nederlandse economie
 • De cursist leert over de wisselwerking tussen economie en ruimte in het verleden, het heden en de toekomst
 • De cursist leert over het opstellen van een toekomstvisie en een structuurvisie
 • De cursist leert over het schetsen van toekomstscenario’s voor Nederland in transitie, door gebruik te maken van de tool Theorie U.
NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauStrategisch
Duur3 lesavonden

Gezondheid in de ruimtelijke omgeving

+

Luchtvervuiling wordt in Nederland een steeds groter en meer erkend probleem. Het is zelfs zo serieus dat de centrale en plaatselijke overheid dringend maatregelen moeten gaan nemen om te voldoen aan de Europese normen voor fijnstof en stikstofoxide. De slechte luchtkwaliteit is een zeer concreet voorbeeld van de relatie tussen gezondheid en ruimtelijke ontwikkeling. Het is echter slecht één van de vele onderwerpen die aan bod komen in deze module.

Waarom is gezondheid zo’n belangrijk thema in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling? En aan welke thema’s moet je denken bij dit onderwerp? In deze module worden relevante modellen en theorieën gebruikt om de achtergrond en de definitie van gezondheid in de ruimtelijke omgeving in beeld te brengen. Vervolgens wordt door middel van voorbeelden en theorie de link tussen de omgeving, gezondheid en praktische ingrepen gelegd. Denk hierbij aan:

 • De relatie tussen boomkeuze en luchtkwaliteit bij de snelweg
 • Mentale gezondheid en sociale gezondheid
 • Hoe beïnvloedt ‘groen’ de gezondheid
 • Een beweegvriendelijke omgeving (prikkelen en uitnodigen tot bewegen)
 • De invloed van de omgeving op sociale cohesie, welbevinden, behaaglijkheid
 • Omgeving in relatie tot (verkeers)veiligheid

Zodra de basis van de theorie gelegd is, gaan we een buurt in. Hier voeren we een buurtschouw uit: we beoordelen de buurt op verschillende aspecten van gezondheid. Het doel hiervan is om met een andere blik te leren kijken en te leren denken vanuit gezondheid.

Ten slotte ga je de ingewonnen kennis gebruiken om voor bestaande plannen en projecten waar gezondheid nog géén rol speelt, deze juist de hoofdrol te geven. Hiervoor is dus een hoge mate van creativiteit gewenst: ‘omdenken’ is belangrijk en plannen moeten ook in de praktijk uitvoerbaar blijven.

Doelen

 • Leer de verbinding leggen tussen gezondheid en ruimtelijke ontwikkeling
 • Leer welke modellen, theorieën en doelstellingen de gezondheid binden aan de omgeving
 • Leer kijken naar en denken over de omgeving vanuit het begrip gezondheid
 • Begrijp welke rol gezondheid kan spelen en zou moeten spelen bij ruimtelijke ontwikkeling.
NiveauHbo+
Vakgebied(her)Ontwikkeling
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauTactisch
Duur3 lesavonden

Docenten

Rex den Heijer

Rex den Heijer

Kubiek Ruimtelijke Plannen

Rex heeft een brede achtergrond in het proces van ruimtelijke ordening en stedenbouw. Hij denkt vanuit kansen en "drive" en motiveert mensen in het vertrouwen om hun ruimtelijke plannen te realiseren. Dit geldt voor zowel de initiatiefnemers in de samenleving als voor beleidsmakers van gemeente en provincie. Het wegen van bestuurlijke en politieke motieven ten opzichte van particuliere belangen is zijn dagelijks werk.

Rudy Klaassen

Rudy Klaassen

Innovator, ideeëngenerator

Ik help je om jouw buurt duurzaam te innoveren, waardoor je woonomgeving aangenamer, groener en milieuvriendelijker wordt. Door mijn ruime ervaring als natuur- en milieudocent, kan ik het niet laten om tijdens opdrachten ook jou en je buurtbewoners veel te leren over natuur en duurzaamheid. Hierdoor word je vanzelf TOEKOMSTBEHENDIG en je wijk of buurt toekomstbestendig. Ik deel graag mijn kennis, want alleen samen kunnen we de wereld duurzaam maken.

Cees van Beukering

Cees van Beukering

Docent

Cees is raadgevend ingenieur, docent en coach en is gespecialiseerd in het opstellen van toekomstvisies en structuurvisies.

Elma van Beek

Elma van Beek

De Levende Stad | Gespecialiseerd in duurzame stedelijke ontwikkeling

Elma is stedenbouwkundige (TU Delft). Ze is de auteur van het boek ‘Levende stad, stad om in te leven’ en oprichter van het netwerk de Levende Stad. Met ELMA stedenbouw past zij de strategie van de Levende Stad toe in stedenbouwkundige projecten van straat tot regio.

Erwin van de Pol

Erwin van de Pol

Rijnconsult

Erwin begeleidt vanuit Rijnconsult verandertrajecten en zijn focus ligt bij netwerkorganiseren en het ontwikkelen van organisaties en mensen. Hij heeft een aantal prijzen gewonnen voor zijn werk als adviseur. Hij heeft circa 400 publicaties op zijn naam staan, waaronder een aantal bekroonde essays en is onder andere docent Thought Leadership aan het interuniversitair instituut SIOO.