Circulariteit nader gedefinieerd

Circulariteit is een breed begrip, er bestaan bovendien veel verschillende definities van wat circulair bouwen nu precies wel en niet inhoudt. Daarnaast is er een sterke overlap met het begrip duurzaamheid, sterker nog het kan daarmee zelfs in strijd zijn. Om tot een circulair bouwproces te kunnen komen is dus vooral duidelijkheid nodig hoe je circulariteit definieert en hoe je dat dan vervolgens kunt meten.

In deze cursus wordt daarom ingegaan op hoe er, onder regie van de Nederlandse overheid en in samenwerking met marktpartijen, NGO’s en kennisinstellingen, getracht wordt om vóór 2023 nationale, bouwsectorbrede afspraken op te stellen ten aanzien van circulair bouwen. Verder wordt er ingegaan op de verschillende methoden die nu al beschikbaar zijn om de mate van circulariteit te duiden. Ook worden projectcasussen behandeld.

Relevantie

Om invulling te kunnen geven aan een circulair bouwproces is het van belang om inzicht te hebben in hoe circulariteit gedefinieerd wordt en hoe je kunt meten dat je hier aan voldoet.

Doel

  • De cursist leert hoe bepaalde actoren in het bouwproces concreet invulling hebben gegeven aan circulair bouwen
  • De cursist begrijpt hoe de overheid probeert te komen tot concrete afspraken m.b.t. begripsvorming ten aanzien van circulariteit in het bouwproces
  • De cursist leert welke bestaande definities en meetmethoden er nu al gehanteerd en toegepast worden