Cursus Biobased Bouwen

In geval van een lineaire economie ligt bij de ambitie om te verduurzamen de focus op eco-efficëncy, ofwel het doel is de economische prestatie te maximaliseren waarbij getracht wordt de ecologische impact hiervan te beperken. Het resultaat van deze aanpak is, dat alleen de negatieve impact per economisch gewin wordt geminimaliseerd en de termijn waarop het ecologisch systeem overbelast raakt slechts wordt verlengd.

Bij een circulaire economie daarentegen, ligt de focus juist op het verhogen van de eco-effectiviteit van het systeem zelf, ofwel het minimaliseren van de negatieve impact door een grootschalige aanpassing van het systeem. In de kern komt het er daarbij op neer, dat de kwaliteit van hergebruik in principe zo hoog mogelijk is waardoor waarde (volledig) wordt behouden of zelfs vermeerdert. Er wordt in deze module uitgebreid stil gestaan bij hoe dit kan worden vertaald naar een circulair bouwproces.

Zowel op Europees als op nationaal niveau is er ambitieus beleid ontwikkeld om binnen drie decennia te komen tot een volledig circulaire economie. Hiertoe zijn door de overheid diverse transitiepaden ontwikkeld, waaronder specifiek voor de bouwsector. In deze module wordt ingegaan op het speelveld en bijbehorende randvoorwaarden waar de bouwsector mee te maken krijgt tijdens de transitie naar een circulaire economie. Ook zal er aandacht worden besteed aan diverse praktijkvoorbeelden die hier nu al trachten invulling aan te geven.

Relevantie

Omdat een circulaire economie gestoeld is op andere principes, vraagt het managen van een circulair bouwproces om een geheel eigen benaderingswijze. Er is daarom inzicht nodig in hoe materialen hoogwaardig kunnen hergebruikt (onder meer door modulair te bouwen) en anderzijds door nagroeibare materialen toe te passen.
Om een circulair bouwproces te kunnen inrichten is het relevant te weten binnen welk kader de transitie naar een circulaire economie zich afspeelt en wat daarbij de tijdslijn is. Ook is het relevant om te weten, op welke wijze er in de bouwsector nu al invulling aan wordt gegeven.

Doelen

  • De cursist begrijpt op welke principes een circulaire economie gestoeld is
  • De cursist begrijpt hoe de overheid de transitie naar een circulaire economie wenst vorm te geven
  • De cursist leert hoe actoren in het bouwproces hier nu al invulling aan trachten te geven

Inhoud cursus de toekomst: de circulaire economie

  • Wat is het overheidsbeleid inzake circulaire economie op Europees en nationaal niveau en inzake circulair bouwen in het bijzonder. Hoe ziet het traject van de transitie er uit?
  • In deze les wordt uitgelegd wat we onder circulair bouwen verstaan, er wordt onder meer ingegaan op de technische en biologische kringloop

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Deze module is onderdeel van

Modulair & Biobased Bouwen

+

Docenten

Jan de Jong

Jan de Jong

Projectleider bij kennisinstelling TNO

Jan onderzoekt binnen TNO hoe bestaande houten deuren kunnen worden hergebruikt en verwerkt tot nieuwe houtproducten. Dit doet hij in samenwerking met andere bedrijven (zoals de houtverwerker, timmerfabriek, deurenfabrikant, afvalverwerker en -sorteerder).

Mark Reinders

Mark Reinders

CEO HempFlax Group

Hempflax is een sociaal verantwoordelijke en ethische onderneming die teruggeeft aan de aarde door betaalbare, natuurlijke hennepproducten op de markt te brengen. Mark probeert hiermee een duurzaam alternatief te bieden in industriële toepassingen en trendy design.