Business Case voor Vastgoedontwikkeling

Projectontwikkeling gaat om het maken van keuzes, het creëren van kansen en om het toepassen van nieuwe inzichten tijdens steeds veranderende marktomstandigheden en wet- en regelgeving. Het beheersen van bijbehorende risico’s en een juiste samenwerking tussen verschillende actoren mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Schrijf tijdens deze opleiding onder begeleiding van professionals een business case die u direct in de praktijk kunt gebruiken om integrale vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren.

In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Morgen slimmer en beter zijn biedt kansen: u kunt de concurrentie de loef afsteken. Krijg inzicht in de laatste ontwikkelingen van de vele facetten van vastgoedontwikkeling. Laat u tijdens deze opleiding informeren over de nieuwste trends, C2C als ontwerpvisie en duurzaamheid als uitdaging zodat u de huisvestingskosten omlaag kunt brengen zonder verlies aan huisvestingskwaliteit.

De Vastgoed Business School werkt met groepen van 10 tot 15 deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng.


Omschrijving

Praktische Informatie

 • Locatie: Utrecht
 • Aanvang: 28 september 2017 (gegarandeerde start)
 • Opleidingsduur: 1 jaar
 • Aantal lessen: 30 lesdagen (geen les in de schoolvakanties)
 • Lestijden: Donderdagen van 15:30 tot 19:30
 • Zelfstudie: 4 - 8 uur per week
 • Extra's: Inclusief lesmateriaal en diner.
 • Resultaat: Geaccrediteerd post-hbo-diploma (CPION)
 • PE-punten: Aedes (voor woningcorporatiebestuurders) en tbv E&R-Registers: QSAM en QBD

Waarom deze opleiding?

 • Hoogwaardige kwaliteit: Docenten zijn als experts werkzaam in de praktijk en geven u inzicht in ‘best practices’ bij het beoefenen van uw vak
 • Helder in opbouw: De modules vormen inhoudelijke bouwstenen voor uw eigen projectvoorstel
 • Direct toepasbaar: Elke module is actueel, toegankelijk en voorzien van praktische tips, voorbeelden en modellen
 • Samenhangend: De modules vormen gezamenlijk een complete Business Case
 • Goed geaccommodeerd: de locatie is inspirerend, de maaltijden smakelijk en de lestijden gunstig voor ontwijken van files (zie praktische informatie hierboven)

Tijdens deze post-hbo-opleiding ‘Business Case voor Vastgoedontwikkeling’ leert u op een integrale, bedrijfsmatige wijze kijken naar de (her)ontwikkeling van vastgoed. U krijgt nieuwe kennis en inzichten om te komen tot duurzame ontwikkeling en procesinnovatie. Deze benadering houdt rekening met mogelijkheden voor toekomstige gebruikers en functies waardoor de levensloopbestendigheid en beleggingswaarde van het object verbetert. 

Het doel is om investeringen te doen waarmee u meerwaarde creëert voor de eindgebruiker, de opbrengsten verhoogt en de exploitatiekosten verlaagt. Ontwikkelingen in de vastgoedmarkt, de projectomgeving en de organisatie gelden daarbij als uitgangspunt. Denk vanuit behoefte en handel vanuit kunde.

Voor wie?

De opleiding is speciaal ontwikkeld voor geïnteresseerden en professionals die als opdrachtgever of adviserende partij betrokken zijn bij de (her)ontwikkeling van vastgoed. Met het oog op de toekomst wordt er gewerkt aan een integrale benadering van de vastgoedvraagstukken.

Modulen

Een heldere Business Case is een voorwaarde voor het starten van een project.

Kernmodule Business Case

Zeker sinds de financiële crisis is de vraag naar een goede (financiële) onderbouwing van bouwprojecten toegenomen. De vanzelfsprekendheid dat de opbrengsten van bijvoorbeeld woningbouwprojecten een positief beeld laten zien, is verleden tijd. Ook in de zorg wordt financiering op basis van nacalculatie niet meer gedaan. Een heldere Business Case (wat is de beste manier om het probleem op te lossen en de gewenste huisvesting te realiseren?) is een voorwaarde voor het starten van een project. Zeker nu banken dit steeds explicieter vragen, wordt de druk het opstellen van een goede Business Case te beheersen groter.

Doel:

 • Cursisten opleiden tot het opstellen van een goede Business Case

Eindtermen:

 • De cursist kent de minimale ingrediënten van een goede Business Case en weet deze correct in één besluitvormingsdocument te plaatsen
 • De cursist kan helder communiceren over de aanpak van een concrete casus

Samenhang met het beroepenveld:

 • De samenhang met het beroepenveld is in deze module dat de cursisten een duidelijk kader krijgen aangereikt en weten toe te passen dat direct in de praktijk inzetbaar is. 

 

 


Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedontwikkeling
Onderwerp Vastgoedmarkt
Beleidsniveau Tactisch
Duur 5 dagdelen

Een belangrijke doelstelling van vastgoed is dat het toegevoegde waarde creëert voor de (eind)gebruikers en voor alle deelnemers in de keten van het bouw- en beheerproces. 

Vastgoedwaarde

Aansluiten bij de waan van de dag of meegaan in de trends van de nabije toekomst is onvoldoende voor een adequate en waardevaste huisvesting, waarbij het gaat om gebruikswaarde, belevingswaarde, marktwaarde en toekomstwaarde. Vastgoed is immers in essentie niet flexibel en wijzigingen aan het vastgoed zijn vrijwel altijd tijdrovend en kostbaar. Voor een blijvende aansluiting van de mogelijkheden die de huisvestingssituatie biedt op de wensen en verwachtingen is een goede strategie nodig, welke voldoende ver in de toekomst kijkt.

Doel:

Cursisten informeren over waardecreatie met vastgoed in relatie tot strategie.

Eindtermen:

 • De cursist weet welke actuele trends van invloed zijn op de vraag naar vastgoed
 • De cursist kent de relatie tussen vastgoedkwaliteit, kosten en waardecreatie
 • De cursist heeft basiskennis over de vastgoedmarkt

Toets:

Opgave: Stel een omgevingsanalyse op voor de gekozen casus

Samenhang met het beroepenveld:

Cursisten krijgen inzicht in de aspecten die de waarde van vastgoed bepalen en daarmee het realiteitsgehalte van aannames met betrekking tot opbrengsten weten te beoordelen.


Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedontwikkeling
Onderwerp Vastgoedmarkt
Beleidsniveau Strategisch
Duur 3 dagdelen
795,- ex. btw

Inzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als  opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen.

Opbrengsten en kosten

Hoe optimaliseer je rendement? Inzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als  opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen. Vanuit de kennis van de kosten en de opbrengsten kan worden geanalyseerd wat de haalbaarheid is van verschillende scenario’s.

Doel:

Cursisten wegwijs maken met de financiële aspecten van vastgoedontwikkeling.

Eindtermen

 • De cursist kent de kosten en opbrengsten van projectontwikkeling en kan deze voor een concrete casus in beeld brengen
 • De cursist is in staat een haalbaarheidsanalyse met twee scenario’s op te stellen op basis van een concrete casus
 • De cursist kan inzichtelijk maken wat de relatie is tussen investeringskosten en exploitatiekosten voor een concrete casus

Toets:

Opgave: Bouw een rekenmodel op voor jouw casus en toon voor één optie aan in hoeverre deze haalbaar is

Samenhang met het beroepenveld:

De cursist is in staat de financiële berekening van een vastgoedproject te maken op een zodanige wijze dat middels een gevoeligheidsanalyse door wijziging van parameters zoals inflatie, rentestanden e.d. scenario’s kunnen worden gemaakt. 

 


Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedontwikkeling
Onderwerp Financieel
Beleidsniveau Tactisch
Duur 3 dagdelen
795,- ex. btw

Het doel van risicobeheersing is niet enkel om deze ongewenste gebeurtenissen te benoemen, maar ze ook te kwantificeren en er vervolgens beheersmaatregelen voor te treffen.

Risicomanagement

Risicomanagement is een onmisbaar gereedschap om projecten op een doeltreffende manier te sturen, te beheersen en dient ten grondslag te liggen aan elk projectplan. Maar zeker ook in initiatieffase zal een goede risico-analyse er voor zorgen dat ongewenste gebeurtenissen nog voldoende beïnvloedbaar zijn. In het kader van projectmanagement definiëren we risico’s als gebeurtenissen, die - als ze optreden - een groot nadelig effect hebben op het binnen de vastgestelde randvoorwaarden bereiken van het projectdoel.

Doel:

De deelnemers meer inzicht geven in de verschillende aspecten die bij risicomanagement een rol spelen en hier mee om te leren gaan om uiteindelijk de risico’s te beheersen. 

Eindtermen:

 • De cursist kent de methodiek risicomanagement en weet deze te hanteren
 • De cursist is geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement bij projectontwikkeling

Toets:

Opgave: Stel een risicoanalyse waarin voor de top 10 risico’s van het beoogde project zijn gekwantificeerd en beheerst

Samenhang met het beroepenveld:

De cursist is in staat de (project)organisatie bewust naar risico’s te laten kijken en deze waar nodig van beheersmaatregelen te voorzien.

 


Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedontwikkeling
Onderwerp Risico's
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 dagdelen
595,- ex. btw

In de module Conceptontwikkeling wordt gewerkt vanuit een filosofie waarin het samenbrengen van de functionele behoeften en de vormgeving centraal staat. Vanuit deze relatie wordt gewerkt aan sterke concepten voor een succesvolle ontwikkeling.

Conceptontwikkeling

Een visie geeft de opdrachtgever mogelijkheden tot het ontwikkelen van concepten. Conceptontwikkeling betekent dat het ontwerp begint bij de eindgebruiker en niet bij het maken van een ontwerp. Het conceptueel denken zit in het juiste waarnemen: kijken, luisteren, voelen en verbinding maken met mensen. Het krijgt een steeds belangrijkere positie binnen de vastgoedontwikkeling, omdat het beter aansluit bij consumentgericht ontwikkelen en innovatief denken. Dat is waar de markt om vraagt. Het succes van een concept draait om de synergie tussen functies, diensten en branding van een product. 

Doel:

Cursisten informeren over conceptontwikkeling en laten oefenen in het tot stand brengen van krachtige vastgoedconcepten

Eindtermen:

 • De cursist kent de noodzaak van conceptontwikkeling
 • De cursist is geïnformeerd over de potentie van innovaties
 • De cursist weet een concept te ontwikkelen

Toets:

Opgave: Ontwikkel een concept dat jouw casus tot een beter project maakt.

Samenhang met het beroepenveld:

De cursist is in staat duidelijk onderscheide keuze-opties te formuleren, waarmee de basis voor een goed besluit wordt gelegd.

 


Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedontwikkeling
Onderwerp Business Case
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 dagdelen
595,- ex. btw

Projectmanagement is de verantwoordelijkheid neerleggen waar deze thuishoort en van elke werknemer of onderaannemer kwaliteit eisen. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen. 

Projectmanagement Prince2TM

Als projectmanagementmethode wordt voor deze cursus Prince2 gehanteerd. Aan de hand van deze methode wordt inzichtelijk hoe een project gestructureerd kan worden en op welke wijze helderheid ontstaat over het besluitvormingsproces. De opleiding biedt de methode aan op het niveau van Prince2Foundation. Indien gewenst kan de cursist tegen meerprijs het examen doen waarmee het formele Prince2foundation-certificaat kan worden behaald.

Doel:

Cursisten bijbrengen van de basisprincipes van projectmanagement volgens de Prince2 projectmanagementmethode. 

Eindtermen:

De cursist heeft voldoende kennis om het examen voor Prince2Foundation met succes te doorlopen.

Samenhang met het beroepenveld:

De cursist is aantoonbaar gekwalificeerd projectmanagement gestructureerd aan te pakken.

 


Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedontwikkeling
Onderwerp Organisatie
Beleidsniveau Operationeel
Duur 4 dagdelen
Utrecht - Tribes CS 16 - 11 - 2017    15.30  -  19.30   Bekijk vervolgdagen
950,- ex. btw

Nadrukkelijk wordt aandacht gegeven aan Bouw Informatie Management Systemen (BIM), het Programma van Eisen (PvE) en een Programma van Wensen (PvW). 

Ontwerp- en bouwproces

Heldere communicatie is cruciaal voor het succesvol realiseren van vastgoed. Vanaf de eerste gedachte, vanuit een wens of behoefte van de gebruikers, tot de oplevering van een gebouw(complex) gebeurt er veel. Veel ambities zoals deze worden gesteld aan het begin van een ontwikkelingsproject, verwateren in de loop van het proces. Het Programma van Wensen sluit beter aan bij een dynamisch, op ontwikkeling gericht ontwerpproces dan het PvE. Met het PvW is de opdrachtgever in staat een project aan te sturen op kwaliteit, budget en moment van beschikbaarheid van het vastgoed.

Doel:

Cursisten informeren over de functie en opzet van verschillende sturingsinstrumenten.

Eindtermen:

 • De cursist is in staat een ambitiedocument op te stellen voor een concrete casus
 • De cursist is in staat de aangereikte sturingsinstrumenten in te zetten om de ambitie te bewaken gedurende het ontwerp- en bouwproces

Toets:

Opgave: Stel een ambitiedocument op en vertaal dit naar enkele specificaties voor een prestatiegericht Programma van Eisen.

Samenhang met het beroepenveld:

De cursist is in staat professioneel opdrachtgeverschap te ondersteunen met goede sturingsinstrumenten zoals het ambitiedocument en programma van eisen.

Lesdata:

03-03-2016
10-03-2016

(lesdata voor start 13-04-2016 zie conceptrooster)


Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedontwikkeling
Onderwerp Business Case
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 dagdelen
595,- ex. btw

Goede communicatie en presentatie zijn essentieel tijdens projecten.

Communicatie

De eindkwaliteit van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de aansluiting tussen de gevraagde en de geleverde prestaties. Om dit voor elkaar te krijgen, is vakkennis alleen niet voldoende. U dient ook goed te kunnen communiceren. Gespreksvoering is hier een onderdeel van. Om dit op een effectieve manier te doen is het nodig om het doel, de strategie en de aanpak van het gesprek helder voor ogen te hebben. Ook kunt u verbinding leggen met de verschillende disciplines in het bouwproces. 

Doel:

 • Theoretisch kader rondom communicatie verkennen.
 • Het thema duidelijkheid verkennen. Wat is het, wat is het niet en het eigen gedrag daarbij. Wat kan de cursist zelf anders doen om meer duidelijkheid te geven en te krijgen. Welke aannames en associaties maakt de cursist en hoe kan hij/zij hier bewuster mee omgaan.
 • Feedback. De cursisten zullen elkaar veel feedback geven waarbij de regels voor het geven en nemen van feedback zullen worden verkend en gevolgd.

Eindtermen:

 • De cursist kan observeren wanneer interventies nodig zijn.
 • De cursist kan dergelijke interventies met overtuiging doen, gebruik makend van diverse communicatiestijlen.
 • De cursist is daarbij bewust van zijn eigen houding en wat dat bij de ander kan oproepen.
 • De cursist heeft nieuwe inzichten over zichzelf verworven.

Toets:

 • Oefenen tijdens de lesavond
 • Huiswerkopdracht: keuzemenu (werkvormen) gekoppeld aan de eigen leervraag. (Te denken valt aan: feedback vragen, interview afnemen, video opname, brief uit de toekomst).

Samenhang met het beroepenveld:

De cursist is in staat in de persoonlijke communicatie overtuigend te communiceren met belanghebbenden en beslissers

 


Niveau Hbo+
Vakgebied Persoonlijke ontwikkeling
Onderwerp Communicatie
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen
595,- ex. btw

De haalbaarheid van vastgoedconcepten in bestaand vastgoed is afhankelijk van de markt en de kosten van transformatie. 

Herontwikkeling

Onafhankelijk van de kwaliteit is een gebouw een drager van herinneringen. Een gebouw dat een tweede leven aangaat krijgt in samenhang met zijn omgeving een emotionele gelaagdheid die onbetaalbaar is. Een groot deel van de ontwikkelingsopgave van de toekomst ligt in de transformatie van bestaand vastgoed, dat geschikt kan worden gemaakt voor de vraag in de actuele markt. Voor opdrachtgevers (zeker diegenen die vastgoed in eigendom hebben) is het cruciaal het bestaande vastgoed op waarde te kunnen schatten. 

Doel:

Cursisten informeren over de specifieke uitdagingen die herontwikkeling met zich meebrengt en inzicht te krijgen in de herontwikkelingspotentie van een concrete casus.

Eindtermen:

 • De cursist kan van een concreet gebouw de intrinsieke waarde inzichtelijk maken
 • De cursist kan een globale haalbaarheidsstudie opstellen voor de herontwikkeling van een concreet gebouw

Toets:

Opgave: Onderzoek de herontwikkelingspotentie van het gebouw van jouw casus

Samenhang met het beroepenveld:

De cursist is in staat de herontwikkelingspotentie in kaart te brengen. Ook worden aan nieuwbouwprojecten steeds meer eisen gesteld aan de herontwikkelingspotentie en functioneel adaptatievermogen.

 


Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedontwikkeling
Onderwerp Business Case
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 dagdelen
595,- ex. btw

De cursist leert methoden om snel te inventariseren in hoeverre het ontwerp of gebouw(complex) voldoet aan gestelde wet- en regelgeving.

Publiek- en privaatrecht

Elk ontwikkelingstraject kent meerdere belanghebbenden. Deze belangen worden vanuit de overheid beschermd in het publiek recht en worden behartigd vanuit onderlinge afspraken in het privaatrecht. Deze module heeft tot doel om de voor vastgoedontwikkeling relevante juridische aspecten in beeld te brengen. Voor verschillende belangengroepen wordt in beeld gebracht wat deze aspecten zijn en welke invloed zij hebben op het vastgoedontwikkelingsproces. Ook wordt gekeken naar het samenspel tussen publiek en privaat zoals in PPS-modellen. 

Doel:

Cursisten wegwijs maken in relevante wet en regelgeving van privaat- en publiek recht.

Eindtermen:

 • De cursist is in staat een bestemmingsplan te interpreteren en kent de wijze en termijnen om hierin wijzigingen door te voeren
 • De cursist weet welke vergunningen van toepassing zijn
 • De cursist onderkent de juridische implicaties en de kwaliteit van contractdocumenten zoals de aannemings-,  huur- en koopovereenkomst inclusief toepasselijke algemene voorwaarden en is in staat deze documenten te analyseren

Toets:

Opgave: Onderzoek de privaat- en publiekrechtelijke aspecten die voor de casus van groot belang zijn en doe een voorstel hoe hier mee om te gaan

Samenhang met het beroepenveld:

De cursist is in staat juridische uitdagingen op creatieve oplossingsgerichte wijze te benaderen.

 


Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedontwikkeling
Onderwerp Juridisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 3 dagdelen
Utrecht - Hogeschool Utrecht 31 - 05 - 2017    15.30  -  19.30   Bekijk vervolgdagen
795,- ex. btw

Docenten

Freek Prüst

Freek Prüst

Algemeen manager, Vastgoed Business School

Freek is verantwoordelijk voor het opleidingsaanbod van de Vastgoed Business School en de aansluiting ervan op de ontwikkelingen in de markt. Daarnaast houdt hij zich bezig met het inplannen en coördineren van docenten en cursusleiders.

Cees van Beukering

Cees van Beukering

Directeur, Vastgoed Business School

Cees is raadgevend ingenieur, docent en coach en is gespecialiseerd in het opstellen van toekomstvisies en structuurvisies.

Leon Erkelens

Leon Erkelens

Docent Vastgoed en Management, Hogeschool Rotterdam

De uitdaging van Leon is om de stedelijke omgeving te lezen als een ecosysteem. Hij vindt dat het ecosysteem van de stad nog veel intelligenter gebruikt kan worden.

Frits van den Hurk

Frits van den Hurk

Eigenaar Buro van den Hurk

Frits is een interim manager en een nationale logistieke dienstverlener. Hij richt zich op herpositionering en businesscases voor publieke sector.

Marjolijn Wibbelink

Marjolijn Wibbelink

Marjolijn is DISC-expert (gedragskundige), adviseur, sparringpartner, executive coach en trainer en gespecialiseerd in begeleiding van maatschappen, directies, db's, mt's, advocatuur, accountancy en zorg.

Maarten  Donkers

Maarten Donkers

Hoofd Kennis & Sturing, Rabo Real Estate Finance

Maarten is  als hoofd van de onderzoeksafdeling verantwoordelijk voor onderzoek en trendsignalering in de diverse vastgoeddeelmarkten, waaronder de kantorenmarkt, retailmarkt en huurwoningmarkt. Verder is hij verantwoordelijk voor kennis en portefeuillestrategie van commercieel vastgoed bij Rabo Real Estate Finance.

Erik  Faber

Erik Faber

Partner, Fakton

Drs. Erik Faber is gespecialiseerd in investeringsvraagstukken, zowel op gebouw-, gebieds- als stedelijk-niveau. Daarnaast beschikt Erik over een uitgebreide managementervaring met organisatorische vraagstukken en veranderingsprocessen. Daarvoor was hij o.a. directielid bij ING Real Estate Development.

Karin van Dijk

Karin van Dijk

Consultant, Fakton 

Zij is gespecialiseerd in portefeuille- en asset management op het gebied van duurzaamheid, herstructurering en nieuwbouw. Haar interesses liggen bij zorgvastgoed, assetmanagement en het concretiseren van duurzaamheidsvraagstukken. 

Ad Dane

Ad Dane

Eigenaar, Omneo Management

De specialisaties van Ad zijn: projectmanagement, bidmanagement, bedrijfsprocessen, risicomanagement, systeemmanagement en lean management

Andre van der Zalm

Andre van der Zalm

Conceptontwikkelaar - Puzzled Innovation

In André’s visie heeft iedereen de mogelijkheid creatief en innovatief te zijn, als zij maar aangemoedigd worden om hun ideeën te uiten. Verandering begint bij mensen bewegen.

Richard Moret

Richard Moret

CEO, Ambition Group

Richard is werkzaam bij Ambition Group en is actief in project-, programma en portfoliomanagement. Daarnaast is hij een consultant van Nationale Politie Regie & Coördinatie en ABN AMRO Bank.

Angelia Zeegers

Angelia Zeegers

Cluster coördinator technische expertise PPS&I, Rijksgebouwendienst

Angelia is al meer dan 12 jaar actief bij de Rijksgebouwendienst. Zij richt zich op kwaliteitsborging en systeemgerichte contractbeheersing binnen de Rijksgebouwendienst.

Roland Boer

Roland Boer

Eigenaar, consultant, LEAM Advies

Roland is een verbinder en ziet er een uitdaging in mensen te enthousiasmeren. Hij focust zich op de organisatorische kant van Asset Management om organisaties pragmatisch in te richten. 

Clemens Veraa

Clemens Veraa

Project NU ontwikkelingsmanage,  BOEi

Clemens is ontwikkelingsmanager voor BOEi, een maatschappelijke onderneming voor herbestemming en renovatie. Clemens werkt voor BOEi aan projecten zoals de watertoren in 's-Hertogenbosch. Tevens is Clemens Vastgoedmanager bij Project NU.

Wim Wenselaar

Wim Wenselaar

Master of Laws, Technische Universiteit Eindhoven

Wim geeft graag les aan cursisten over methoden om snel te inventariseren in hoeverre het ontwerp of gebouw voldoet aan gestelde wet- en regelgeving. 

Certificering

Diploma

Het programma leidt op tot gebruikersgericht en verantwoord vastgoed ontwikkelen en her-ontwikkelen. Cursisten die de opleiding met goed gevolg afronden ontvangen het diploma Business Case voor vastgoedontwikkeling. De opleiding Business Case voor Vastgoedontwikkeling  is geregistreerd bij de stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Gediplomeerden van deze opleiding ontvangen het officiële diploma van de stichting PHBO Nederland. Dit diploma leidt tot registratie bij het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (www.cpion.nl).

Registervermelding

Cursisten in het bezit van het diploma ‘Business Case voor Vastgoedontwikkeling’ kunnen op verzoek opgenomen worden in het Platform Economie & Register Qualified Business Developer (QBD) en mogen achter hun naam de registervermelding QBD opnemen. 

Platform Economie & Ruimte (Platform E&R) heeft ten doel u te attenderen op innovaties en nieuwe ontwikkelingen in de markt waarmee u in uw business case het verschil kunt maken. Daarnaast helpt u uw netwerk uit te breiden.

Contact

Aanmelden voor de nieuwsbrief? Maak een sector-keuze hieronder