Opleiding Vastgoedmanagement

Om vastgoed optimaal te exploiteren is een integrale benadering vereist. Deze opleiding biedt een verruiming van het gezichtsveld van de cursist naar commerciële, technische, financiële en organisatorische aspecten inzake het vastgoedmanagement. Om te beginnen is actuele kennis nodig van de vastgoedmarkt. Vervolgens kan men daarop aansluitend plannen maken, het beheer inrichten en de plannen toetsen. De opleiding Vastgoedmanagement sluit aan bij de hoge prestaties die van het management worden verwacht. Daarnaast gaat deze opleiding in op de nieuwe ontwikkelingen als Big Data & Internet of Things en welke mogelijkheden deze bieden voor de vastgoedmanager. 

De Vastgoed Business School werkt met groepen van tien tot vijftien deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng.


Omschrijving

Praktische Informatie

 • Locatie: Hogeschool Utrecht
 • Lesdagen: Naar keuze op woensdag of donderdag (Uw keuze kunt u aangeven nadat wij uw inschrijving hebben verwerkt)
 • Lestijden: van 15:30 - 19:30
 • Vanwege de modulaire opbouw kunt u bij deze opleiding tijdens iedere module starten:
 • Eerstvolgende startdatum woensdag-groep: 24 mei 2017
 • Eerstvolgende startdatum donderdag-groep: 8 juni 2017
 • Aantal lessen: 30 lesavonden van 4 uur (geen les tijdens schoolvakanties in heel Nederland)
 • Lesmateriaal inbegrepen
 • Extra's: Inclusief diner tijdens de pauze

Waarom deze opleiding?

Het exploiteren van vastgoed is met de jaren risicovoller geworden. Dit vindt zijn oorzaak in een ruimere markt of juist grote concurentie, de regionale verschillen zijn groot. Verhuur- en afzetproblemen, hogere kwaliteitseisen, (prijs-)concurrentie, stagnatie in vernieuwing van de voorraad en een terugtredende overheid, het zijn gegevens waar de manager op in moet kunnen spelen.

De trefwoorden van dit beleid zijn: markt- en klantgericht, toekomstgericht, resultaatgericht, bedrijfsmatig, strategische keuzes, trefzeker handelen.

Management impliceert verandering, dynamiek, sturen en regelen. Echter, vastgoed heeft sterk beperkende kenmerken. Is het eenmaal gerealiseerd, dan is het de weerbarstigheid zelve: een star product met een lange levensduur. De opleiding Vastgoedmanagement helpt u om met actief beleid de exploitatie van uw vastgoed(portefeuille) te verbeteren.

Voor wie?

De opleiding is ontwikkeld voor vastgoedmanagers, projectleiders, beleidsmedewerkers, accountmanagers en vastgoedbeheerders die werkzaam zijn bij woningcorporaties, gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, vastgoedeigenaren en/of vastgoedbedrijven. Hbo-denkniveau is minimaal vereist om deze opleiding voldoende af te ronden.

Modulen

Hoe pas je besturingsproducten toe om de effectiviteit en efficiëntie van de management control cyclus te optimaliseren?

Er wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de Strategy Map en Balanced Scorecard als een integraal managementbesturingssysteem, om grip te houden op de bedrijfsvoering en voor het ontwikkelen van plannen.

Relevantie    

Zonder informatie weet je niet waar je staat en waar je naar toe gaat. Immers niemand zal het in zijn hoofd halen om geblinddoekt auto te rijden.

Doel

Verkrijgen van inzicht in de diverse managementbesturingssystemen en de Strategy Map en Balanced Scorecard in het bijzonder.

Inhoud

Strategy Map, Balanced Scorecard en nadere besturingsproducten als basis voor een effectieve en efficiënte management control cyclus:

 • Theorie Performance Management, Strategy Map en Balanced Scorecard als management instrumenten voor strategische sturing.
 • Integratie van Performance & Risk Management, link tussen strategische en operationele sturing, operationele besturingsproducten.       
 • Implementatieproces Strategy Map & Balanced Scorecard, implementatiestappen, incl. valkuilen en bespreken eigen rapportages.
 • Bespreken module eindopdracht, lessons learned en samenvatting module.

Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedmanagement
Onderwerp Organisatie
Beleidsniveau Beleidsverficatie
Duur 4 dagdelen
Utrecht - Hogeschool Utrecht 08 - 06 - 2017    15.30  -  19.30   Bekijk vervolgdagen
950,- ex. btw

In deze module passeren de belangrijke financiële aspecten van vastgoedmanagement de revue

Enige kennis van financiele aspecten is een vereiste voor iedere vastgoedmanager. We gaan in op het essentiële maar subtiele verschil tussen inkomsten en uitgaven enerzijds en opbrengsten en kosten anderzijds. Daarna bespreken we de geëigende financiële instrumenten die op elk niveau van het vastgoedmanagement kunnen worden ingezet: de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht. Tot slot bespreken we methoden om het financiële vermogen van de organisatie optimaal in te zetten. Aan bod komen de financiële consequenties van vastgoed in eigendom, huur en sale & leaseback evenals de financiering van vastgoed. Behandeld worden o.a. instrumenten ter beoordeling van financiële prestaties, rendementsberekeningen en begrotingstechnieken.

Relevantie

In het vastgoedmanagement is er sprake van hoge investeringen in relatie tot een lange terugverdientijd. Een goede kennis van de financiële aspecten verlaagt de risico’s en stuurt de aanpak.

Doel

De cursist zal kunnen rekenen aan vraagstukken op het gebied van vastgoedmanagement.

Inhoud    

 • Vastgoedplannen toetsen op haalbaarheid. Van uitgavenplanning naar verlies en winstrekening, balans en kengetallen.
 • Financieel tactisch vastgoedplan. Financiering, verhouding eigen vermogen versus vreemd vermogen, beoordeling van het vastgoed door een financiële instelling.

Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedmanagement
Onderwerp Financieel
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 dagdelen
Utrecht - Hogeschool Utrecht 21 - 06 - 2017    15.30  -  19.30   Bekijk vervolgdagen
Utrecht - Hogeschool Utrecht 07 - 09 - 2017    15.30  -  19.30   Bekijk vervolgdagen
795,- ex. btw

Ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen die eerst worden verkend.

Aangezien de economische ontwikkelingen per regio of zelf per stad sterk kunnen verschillen wordt eerst aandacht geschonken aan regionale economische ontwikkelingen. Vervolgens wordt stilgestaan bij de algemene kenmerken van de vastgoedmarkt en wordt ook gekeken naar de afzonderlijke deelmarkten.

De uitdaging is niet zozeer om de complete vastgoedvoorraad in Nederland te kennen, maar om het te hanteren en te kunnen plaatsen. Daartoe is getracht om een beknopt begrippenkader te formuleren, dat voldoende handvatten biedt om het in principe voor elk vastgoedobject te kunnen gebruiken. Beoogd wordt om de cursist in staat te stellen relevante informatie te herkennen, te beoordelen en om te zetten naar de eigen bedrijfsvoering.

De cursist verkrijgt inzicht in de werking van de vastgoedmarkt in het algemeen, inzicht in algemene trends en ontwikkelingen in de verschillende segmenten van de vastgoedmarkt en inzicht in de levenscyclus van panden.

Relevantie

Opereren in vastgoed zonder inzicht in de marktontwikkelingen zal negatief effect hebben op het succes van de exploitatie.

Doel

Het doel van deze module is het aanreiken van een (economisch) begrippenkader rond vastgoed voor het oplossen van vraagstukken.

Inhoud

 • De werking van de vastgoedmarkt.
 • De afzonderlijke vastgoedmarkten;
 • Trends in de vastgoedmarkt.

Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedmanagement
Onderwerp Vastgoedmarkt
Beleidsniveau Strategisch
Duur 4 dagdelen
Utrecht - Hogeschool Utrecht 06 - 09 - 2017    15.30  -  19.30   Bekijk vervolgdagen
Utrecht - Hogeschool Utrecht 28 - 09 - 2017    15.30  -  19.30   Bekijk vervolgdagen
950,- ex. btw

Big data is de afgelopen jaren als een bom in vele sectoren binnengekomen en ook de vastgoedsector blijft niet achter. Hoe is big data te gebruiken om vastgoedmanagement efficienter en beter te maken?

'Big Data' is een van de belangrijkste ontwikkelingen van het laatste decennium. Van een afgebakend begrip kan niet gesproken worden, vandaar dat we in dit geval praten over het omgaan met grote hoeveelheden data, gemeten of gecreëerd door calculaties. De hoeveelheid beschikbare data is enorm toegenomen, maar wat we hiermee kunnen doen is voor veel mensen nog een raadsel.

In de module ‘Vastgoedmarkt, Big Data & Internet of Things’ wordt ingegaan op data die relevant is voor de vastgoedwereld. Men krijgt inzicht in hoe big data te gebruiken is om de gebouwde omgeving ‘slimmer' en energie-efficiënter te maken en het managen van een vastgoedportfolio makkelijker en grondiger te kunnen doen en op een hoger niveau te brengen.

Relevantie

In een veranderende wereld is de enige constante zo langzamerhand 'verandering'. Big data is hier een belangrijk onderdeel van. Onder druk van een sterker wordende concurrentie, privatisering en deregulering is het noodzakelijk dat organisaties de veranderende technologische middelen kennen en omarmen.

Doel

Het doel van de module is om cursisten te wijzen op de steeds vernieuwende technologische mogelijkheden. Hierin staan big data en Internet of Things als onderwerpen centraal vanwege de impact die het heeft en zal krijgen op de vastgoedwereld.

Inhoud

Deelnemers zullen een introductie krijgen in het veranderproces dat dankzij big data zal worden gestart. Aansluitend volgt een introductie in big data, welke mogelijkheden biedt dit en hoe kunnen deze wordt geprojecteerd in de vastgoedmarkt. Welke effecten heeft big data op de vastgoedmarkt als geheel en wat zal dit betekenen voor het werk in de vastgoedsector.

 • Wat is big Data? Internet of Things en hoe verhoudt dat zich tot GIS.

 • Wat kan GIS betekenen in combinatie met Big Data voor de vastgoedmarkt.

 • Toekomst Big Data, Internet of Things, GIS en vastgoedmarkt


Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedmanagement
Onderwerp Vastgoedmarkt
Beleidsniveau Strategisch
Duur 4 dagdelen
Utrecht - Hogeschool Utrecht 04 - 10 - 2017    15.30  -  19.30   Bekijk vervolgdagen
Utrecht - Hogeschool Utrecht 16 - 11 - 2017    15.30  -  19.30   Bekijk vervolgdagen
950,- ex. btw

Op strategisch niveau moeten de huidige, gewenste en toekomstige vraag naar vastgoed (kwantitatief en kwalitatief) worden gedefinieerd

Op basis hiervan kan een strategie worden uitgezet om vanuit de huidige situatie tot een nieuwe samenstelling van de vastgoedportefeuille te komen. Deze module zal de nadruk leggen op de kwaliteit in relatie tot de kosten en opbrengsten. Het gaat dan met name over de wijze waarop de portefeuille in beeld kan worden gebracht.

Het resultaat van de portefeuille-analyse is dat per vastgoedobject aangegeven kan worden welke vastgoedobjecten in exploitatie te houden, te verkopen, te herontwikkelen of af te stoten en wat voor soort vastgoed aan de portefeuille toe te voegen om een evenwichtige vastgoedportefeuille op te bouwen en te behouden.

Daarnaast wordt ingegaan op het nut van heldere doelstellingen en hoe deze op te stellen en te realiseren. Tot slot wordt richting gegeven voor het opstellen van een strategisch plan voor een vastgoedbedrijf vanuit missie, visie en ambities. Onderwerpen die aan bod komen hebben betrekking op het uitvoeren van een bedrijfsanalyses, portefeuille-analyse en SWOT-analyse als instrument om voortdurend de bedrijfsvoering te monitoren.

Relevantie

Zonder overzicht over de vastgoedportefeuille is beslissen handelen uit het ongerijmde. Omdat verkeerde beslissingen zich bij vastgoed niet eenvoudig laten herstellen, is een systematisch benadering van de kwaliteit van de portefeuille noodzakelijk.

Doel

Het doel van deze module is om vanuit de strategie van een organisatie en de marktanalyse een vastgoedstrategie te formuleren die het mogelijk maakt per object een globale aanpak te formuleren.

Inhoud

 • Wat is strategie?
 • Wat is portefeuillemanagement?
 • Scenarioplanning

Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedmanagement
Onderwerp Portefeuillemanagement
Beleidsniveau Strategisch
Duur 4 dagdelen
Utrecht - Hogeschool Utrecht 15 - 11 - 2017    15.30  -  19.30   Bekijk vervolgdagen
Utrecht - Hogeschool Utrecht 18 - 01 - 2018    15.30  -  19.30   Bekijk vervolgdagen
950,- ex. btw

De aanpak van het vastgoed op tactisch niveau. Het vertrekpunt is het moment dat vastgoed in exploitatie wordt genomen. Het gaat om het rendabel exploiteren van vastgoed. Aan de orde komen de vraagstukken verhuurbaarheid, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en onderhoud.  

Aandacht wordt besteed aan het bepalen van kritische succesfactoren om te komen tot een rendabele verantwoorde exploitatie van het vastgoed. Het doel is te komen tot een maximaal rendement waarvoor goede verhuurbaarheid van het vastgoed nodig is. Om de exploitatie en het beheer van het vastgoed goed aan te kunnen sturen is een ’Vastgoedkader' nodig waarin de gewenste toestand van het vastgoed is beschreven. 

Het verschil tussen de feitelijke en de gewenste toestand van het vastgoed zal overbrugd moeten worden, hiervoor kunnen verschillende instrumenten ingezet worden: Conditiemeting, RgdBOEIi®, BREEAM, GPR, Greencalc, EPA-labels, etc. Aan de hand van de uitgevoerde metingen kunnen plannen opgesteld worden.

Verantwoorde exploitatie van het vastgoed omvat de volgende aspecten:

 • Het is gericht op klanttevredenheid en daarbij hoort ook de zorg voor een goed binnenklimaat.
 • Door adequaat beheer en onderhoud zullen de kosten voor het gebruik van de huisvesting laag zijn
 • Door innovaties toe te passen kan de exploitatie van de huisvesting sterk verbeteren.

Relevantie

Past een beoogde doelgroep bij een beschikbaar gebouw? Deze vraag is cruciaal voor de bruikbaarheid (en dus verhuurbaarheid) van het gebouw. Om niet onnodig geld te verliezen is inzicht nodig in de kloof tussen de feitelijke en wenselijke kwaliteit en de wijze waarop deze kan worden gedicht.

Doel

De cursist wordt uitgedaagd om de vastgoedexploitatie te verbeteren.

Inhoud

 • Integrale vastgoedexploitatie
 • Denken vanuit de klant
 • Technisch gebouwbeheer
 • Vastgoedexploitatie financieel

Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedmanagement
Onderwerp Portefeuillemanagement
Beleidsniveau Tactisch
Duur 4 dagdelen
Utrecht - Hogeschool Utrecht 10 - 01 - 2018    15.30  -  19.30   Bekijk vervolgdagen
Utrecht - Hogeschool Utrecht 15 - 02 - 2018    15.30  -  19.30   Bekijk vervolgdagen
950,- ex. btw

Om zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten.

In elke vastgoedportefeuille komen objecten of complexen naar voren met grote problemen of functionele tekorten. Een deel zal kunnen worden afgestoten, maar een deel zal bij voorkeur worden gemodificeerd. Dit bijvoorbeeld omdat de locatie wenselijk is in de portefeuille of omdat de gebruikers nog niet ontevreden zijn. Een business case dient om de investeringsbeslissing te onderbouwen. Inzichtelijk wordt gemaakt welke mechanismen werkzaam zijn. Hoe hangt de verhoging van de kwaliteit samen met verbetering van bijvoorbeeld energieverbruik, beleving, leefbaarheid en waardeontwikkeling? De kern is een integrale kosten-batenanalyse.

De opsteller van de business case zal een realistisch beeld schetsen van de waarde van de beoogde verbetering, alsook de complexiteit, looptijd en risico’s van het betreffende project. De business case wekt verwachtingen op en vormt de basis voor het toekennen van budgetten. In toenemende mate vraagt het management tegenwoordig aan de projectmanager of externe (leverancier c.q. adviseur) om met een sluitende en innovatieve business case te komen.

Relevantie

De tijd dat woningen toch wel werden verkochten, zorggebouwen toch wel werden betaald en kantoren toch wel werden verhuurd is voorbij. Investeren in vastgoed vraagt om juiste afwegingen tussen investeringskosten en exploitatieresultaten.

Doel

De cursist heeft inzicht in belang van het opstellen van een Business Case vóór de start van een project en weet waaruit deze dient te bestaan.

Inhoud

 • Business Case: Wat is het doel van de Business Case?
 • Marktonderzoek
 • Rekenen aan de Business Case

Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedontwikkeling
Onderwerp Business Case
Beleidsniveau Tactisch
Duur 3 dagdelen
Utrecht - Hogeschool Utrecht 07 - 02 - 2018    15.30  -  19.30   Bekijk vervolgdagen
Utrecht - Hogeschool Utrecht 29 - 03 - 2018    15.30  -  19.30   Bekijk vervolgdagen
895,- ex. btw

Het succesvol exploiteren van vastgoed begint met het kiezen van de juiste uitgangssituatie

Vastgoedmanagementconcept

De vraag naar vastgoed (huisvesten) moet centraal staan, niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid tegen de laagste kosten.

Managementcyclus, besturingsproducten en kennismanagement

Het vastgoedmanagementproces kent verschillende aspecten en niveaus en daarbij verandert de omgeving voortdurend. Dit betekent constant meten en bijsturen. Dit kan door problemen volgens het stramien van de managementcyclus te evalueren. Besturingsproducten zijn nodig voor de regelkringen voor beleidsvorming en voor de dagelijkse beheersing van het proces. Succesvol vastgoedmanagement kan enkel duurzaam zijn wanneer vastgoedvraagstukken op een integrale en systematische wijze worden aangepakt. hiervoor is actuele informatie nodig om met alle betrokkenen snel en gericht te kunnen communiceren.

Relevantie

Vastgoedmanagement is complex en vraagt om inbreng van veel vakdisciplines. Er is daarom een methode nodig om deze effectief met elkaar te laten communiceren.

Doelen:

 • De cursist moet door de theorie te confronteren (en te integreren) met de dagelijkse praktijk, kennis en inzicht verkrijgen in de bedrijfsvoering van zijn of haar organisatie.
 • De cursist leert het vastgoedmanagementmodel begrijpen en leert de verschillende besturingsproducten kennen en krijgt inzicht in de voordelen van goed kennismanagement.
 • Daarnaast leert de cursist hoe zij/hij vastgoedwaarde creëert door het vergoten van vermogens.

Inhoud

 • Introductie in de vastgoedmanagementwereld
 • Vastgoedmanagementmodel
 • Welke rol neem jij aan als vastgoedmanager?
 • Waardecreatie en inleiding Vastgoed, markt en ruimte

Niveau Hbo+
Vakgebied Vastgoedmanagement
Onderwerp Organisatie
Beleidsniveau Strategisch
Duur 4 dagdelen
Utrecht - Hogeschool Utrecht 28 - 03 - 2018    15.30  -  19.30   Bekijk vervolgdagen
Utrecht - Hogeschool Utrecht 04 - 05 - 2018    15.30  -  19.30   Bekijk vervolgdagen
950,- ex. btw

Docenten

Cees van Beukering

Cees van Beukering

Directeur, Vastgoed Business School

Cees is raadgevend ingenieur, docent en coach en is gespecialiseerd in het opstellen van toekomstvisies en structuurvisies.

Freek Prüst

Freek Prüst

Algemeen manager, Vastgoed Business School

Freek is verantwoordelijk voor het opleidingsaanbod van de Vastgoed Business School en de aansluiting ervan op de ontwikkelingen in de markt. Daarnaast houdt hij zich bezig met het inplannen en coördineren van docenten en cursusleiders.

Krist Dekkers

Krist Dekkers

Senior adviseur, Partners en Pröpper

Krist Dekkers heeft ruim 25 jaar ervaring in de vastgoedsector bij bedrijven als PRC Bouwcentrum en Imtech N.V. Krist heeft ervaring als organisatieadviseur, manager, trainer en coach. Daarnaast heeft hij ruime ervaring opgedaan in het trainen van talenten in zijn functie als Manager trainers bij Horizon Training and Development en later ook bij GITP. Zijn passie: Talenten laten scoren!

Jan-Dirk Thalen

Jan-Dirk Thalen

Senior Director Reporting, Controls & Analytics GPP, Expedia, Inc.

Sinds 2015 werkt Jan-Dirk voor Expedia, Inc. Daarvoor heeft hij o.a. bij grote organisaties gewerkt zoals Ziggo, PWC en KLM. Hij focust zich op perfomance mangement, mangement consulting en change mangement.

Erwin Daalhuisen

Erwin Daalhuisen

Ervaren vastgoedadviseur bij Fakton Consultancy sinds 2006. Strategieontwikkeling, onderhandelen en het doelgericht managen van projecten.

Maarten  Donkers

Maarten Donkers

Hoofd Kennis & Sturing, Rabo Real Estate Finance

Maarten is  als hoofd van de onderzoeksafdeling verantwoordelijk voor onderzoek en trendsignalering in de diverse vastgoeddeelmarkten, waaronder de kantorenmarkt, retailmarkt en huurwoningmarkt. Verder is hij verantwoordelijk voor kennis en portefeuillestrategie van commercieel vastgoed bij Rabo Real Estate Finance.

Hans-Hugo Smit

Hans-Hugo Smit

Gebiedsmarketeer, BPD Gebiedsontwikkeling

Als Sociaal Geograaf en City Developer wil Hans begrijpen hoe mensen de stad gebruiken en hoe we de gebouwde stad beter op hun behoeften kunnen laten aansluiten en wil betekenisvolle stedelijke plekken creeëren, waar mensen graag wonen, werken, winkelen en leven.

Wybren Raap

Wybren Raap

Training Content Manager, Esri Nederland

Als docent is hij verantwoordelijk voor het opleidingsaanbod en de onlline leeromgeving. Na de lerarenopleiding en de studie sociale geografie, heeft hij zich ook gecertificeerd als CompTIA Certified Technical Trainer (CTT+) en als ArcGIS Desktop Professional. 

Jan Willem van Eck

Jan Willem van Eck

Directeur strategie, Esri Nederland

Creativiteit en geïntegreerd denken zijn essetieel voor Jan Willem. Zijn doel is het bijdragen aan de verandering van de wereld van ruimtelijke ontwikkeling, nieuwe technologie en marktvraag. Als directeur strategie is hij direct verantwoordelijk voor de marketing, opleidingsprogramma’s en de ontwikkeling van nieuwe programma’s. 

Bart  Smit

Bart Smit

Senior Training Consultant GIS bij Esri Nederland

Bart ontwerpt, schrijft en levert cursussen met betrekking tot Geografische Informatie Systemen software. Hij heeft gerwerkt met verschillende partijen: overheidinstanties (Rijkswaterstaat, waterschappen en gemeenten), Defensie, NATO, oliebedrijven en technische bedrijven.

Ellen Jane van Straten

Ellen Jane van Straten

Senior Beleidsmedewerker accomodatiebeleid en onderwijshuisvesting, HEMM

Ellen-Jane is een creatieve geograaf en medeoprichter van HEMM. HEMM adviseert en innoveert op het gebied van vastgoed met een maatschappelijke functie, zoals scholen, sportvoorzieningen, dorpshuizen, bibliotheken en overheidsgebouwen.

Pablo van der Laan

Pablo van der Laan

Strategisch Adviseur Strategie, Beleid en Innovatie, Ymere Amsterdam

Pablo is een actieve en betrokken teamspeler. Hij is zakelijk, integer en met een goed gevoel voor humor. Toegankelijkheid en communicatie zijn kwalitatieve vaardigheden die hij bezit. Hij is ennovatieve raadgever en manager die optimaal tot zijn recht komt in teamverband.

Marc Heijmans

Marc Heijmans

Directeur, Senior Adviseur Vastgoedmanagement bij PVM vastgoedadviseurs.

Marc is al meer dan 11 jaar werkzaam bij PVM. Het is een ingenieurs- en organisatiesadviesbureau dat zich richt op de gebruikers van vastgoed met het oog op hun tevredenheid en wensen. De specialiteiten van Marc zijn: strategie & beleid, assetmanagement, risicomanagement, auditing, business cases en het geven van opleidingen.

Ewout Stolwijk

Ewout Stolwijk

Managing Consultant, de Alliantie

Ewout is verantwoordelijk voor het opzetten en implementeren van het strategisch marketingbeleid van de Alliantie. Daarbij hoort onder meer het opzetten van een werkend segmentatiemodel, passende woonconcepten en huurdersgerichte werkprocessen.

Huub Kamphuis

Huub Kamphuis

Eigenaar/Adviseur bouwkosten, projectmanagement en Gezonde Gebouwen, KamphuisSchaufeli

Huub adviseert over de financiële optimalisatie van huisvestingsvraagstukken waardoor maximale kwaliteit uit de geïnvesteerde middelen kan worden gehaald. Het doel is de maximale ambitie van de opdrachtgever waar te maken en een Gezond Gebouw te realiseren.

Karin van Dijk

Karin van Dijk

Consultant, Fakton 

Zij is gespecialiseerd in portefeuille- en asset management op het gebied van duurzaamheid, herstructurering en nieuwbouw. Haar interesses liggen bij zorgvastgoed, assetmanagement en het concretiseren van duurzaamheidsvraagstukken. 

Certificering

De kennis wordt voor elke module getoetst. Afhankelijk van de werkvorm en omvang van de groep zal dit op individueel of groepsniveau zijn. De beoordeling vindt plaats door de docent van de betreffende module. Cursisten die geen deel kunnen of willen uitmaken van een groep mogen de opdrachten individueel maken.

Diploma

Als u voldoende scoort op alle deelonderwerpen, ontvangt u het diploma Vastgoedmanagement.

Register Economie & Ruimte

Cursisten in het bezit van het diploma ‘Vastgoedmanagement’ kunnen op verzoek opgenomen worden in het E&R Register Qualified Smart Asset Manager (QSAM) en mogen achter hun naam een registervermelding (QSAM) vermelden.

Het Platform Economie & Ruimte (Platform E&R) heeft ten doel u te attenderen op innovaties waarmee u in de exploitatie van uw assets het verschil kunt maken.

Contact

Aanmelden voor de nieuwsbrief? Maak een sector-keuze hieronder