Opleidingen op het programma

Cursus Vastgoedbeheer

Start- en einddatum 10 - 05 - 2017 20 - 06 - 2018

De Cursus Vastgoedbeheer is een uitgebalanceerde combinatie van inhoudelijke diepgang en praktische handvatten, checklists en tips. We kennen een flexibel curriculum. Zo kunt u op elk gewenst moment starten en woont u de praktijkdagen bij op de locatie van uw voorkeur. 

Onze deskundige docenten - experts uit de praktijk - gaan tijdens de praktijkdagen verder in op de lesstof en staan volledig tot uw beschikking voor vragen en het bespreken van vakgerelateerde plannen en casussen. De lesstof van de cursus wordt digitaal aangeleverd. Voor het downloaden en bestuderen van het lesmateriaal en het maken van de toetsen ontvangt u een gratis iPad Air 2 32GB bij deze cursus.
 
De Vastgoed Business School werkt met groepen van ongeveer tien tot vijftien deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng.

Integraal Vastgoedbeheer

Integraal vastgoedbeheer houdt rekening met huisvestingskwaliteit en gebruikerstevredenheid, technisch beheer, financiële aspecten, innovatiemogelijkheden en juridische aspecten.

Klanttevredenheid & Huisvestingskwaliteit

Het succes van het vastgoedbedrijf zit in de uitvoering, niet in het maken van plannen.

Technisch Beheer

Een belangrijk onderdeel van goed vastgoedbeheer is het voortdurend in technisch goede staat houden van het vastgoed, zodat het aan de beoogde bestemming kan blijven voldoen

Financiële Aspecten

Het streven is om de initiële investering en de vervolguitgaven van de huisvesting over een veel langere periode terug te verdienen

Huurrecht

U krijgt handvatten aangereikt om juridische conflicten in geval van huur en verhuur te voorkomen.

Innovatie

Innovaties kunnen op veel verschillende manieren en onderdelen worden bedacht en ingevoerd. De verschillende onderdelen kunnen onderverdeeld worden in incrementele -en radicale innovaties.

Business Case voor Vastgoedontwikkeling

Start- en einddatum 28 - 09 - 2017 28 - 06 - 2018

Projectontwikkeling gaat om het maken van keuzes, het creëren van kansen en om het toepassen van nieuwe inzichten tijdens steeds veranderende marktomstandigheden en wet- en regelgeving. Het beheersen van bijbehorende risico’s en een juiste samenwerking tussen verschillende actoren mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Schrijf tijdens deze opleiding onder begeleiding van professionals een business case die u direct in de praktijk kunt gebruiken om integrale vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren.

In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Morgen slimmer en beter zijn biedt kansen: u kunt de concurrentie de loef afsteken. Krijg inzicht in de laatste ontwikkelingen van de vele facetten van vastgoedontwikkeling. Laat u tijdens deze opleiding informeren over de nieuwste trends, C2C als ontwerpvisie en duurzaamheid als uitdaging zodat u de huisvestingskosten omlaag kunt brengen zonder verlies aan huisvestingskwaliteit.

De Vastgoed Business School werkt met groepen van 10 tot 15 deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng.

Kernmodule Business Case

Een heldere Business Case is een voorwaarde voor het starten van een project.

Vastgoedwaarde

Een belangrijke doelstelling van vastgoed is dat het toegevoegde waarde creëert voor de (eind)gebruikers en voor alle deelnemers in de keten van het bouw- en beheerproces. 

Opbrengsten en kosten

Inzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als  opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen.

Risicomanagement

Het doel van risicobeheersing is niet enkel om deze ongewenste gebeurtenissen te benoemen, maar ze ook te kwantificeren en er vervolgens beheersmaatregelen voor te treffen.

Conceptontwikkeling

In de module Conceptontwikkeling wordt gewerkt vanuit een filosofie waarin het samenbrengen van de functionele behoeften en de vormgeving centraal staat. Vanuit deze relatie wordt gewerkt aan sterke concepten voor een succesvolle ontwikkeling.

Projectmanagement Prince2TM

Projectmanagement is de verantwoordelijkheid neerleggen waar deze thuishoort en van elke werknemer of onderaannemer kwaliteit eisen. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen. 

Ontwerp- en bouwproces

Nadrukkelijk wordt aandacht gegeven aan Bouw Informatie Management Systemen (BIM), het Programma van Eisen (PvE) en een Programma van Wensen (PvW). 

Communicatie 

Goede communicatie en presentatie zijn essentieel tijdens projecten.

Herontwikkeling 

De haalbaarheid van vastgoedconcepten in bestaand vastgoed is afhankelijk van de markt en de kosten van transformatie. 

Publiek- en privaatrecht

De cursist leert methoden om snel te inventariseren in hoeverre het ontwerp of gebouw(complex) voldoet aan gestelde wet- en regelgeving.

Juridische Aspecten Vastgoed

Start- en einddatum 17 - 05 - 2017 21 - 02 - 2018

Het is onmogelijk om u in een paar weken op te leiden tot jurist. Dat is ook niet de bedoeling. Wel verkent u in deze opleiding de onderwerpen in het recht die in de praktijk van de vastgoedbeheerder of vastgoedmanager (assetmanager) aan de orde van de dag kunnen zijn. Iedere module van deze opleiding is eveneens los te volgen.

Verantwoord verbintenissen aangaan is een belangrijke zaak en voorkomt problemen in te toekomst. Het is daarom van belang dat eenieder die verbintenissen aangaat, kennis heeft van de wet en deze op een juiste manier weet te interpreteren.

De Vastgoed Business School werkt met groepen van tien tot vijftien deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng.

Inleiding in het recht

Wat u moet weten als niet-jurist

 

Omgevingsrecht

Binnen het omgevingsrecht staat ruimtelijke ordening centraal. Nadat de Wet ruimtelijke ordening in 2008 grondig is herzien en leidde de Crisis- en herstelwet tot aanpassingen. Daarbij  kwam – in 2010 -  de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Binnenkort volgt grondige herziening van het stelsel via de Omgevingswet.

 

Bouwrecht

Publiek- en privaatrecht met betrekking tot de bouw.

Huurrecht Woonruimte

De kern van het huurrecht.

Huurrecht Bedrijfsruimte

De kern van huurrecht met betrekking tot bedrijfsruimte

Aan- en verkoop van vastgoed

Juridische aspecten in het aan- en verkoopproces

Opleiding Vastgoedmanagement

Start- en einddatum 24 - 05 - 2017 18 - 04 - 2018

Om vastgoed optimaal te exploiteren is een integrale benadering vereist. Deze opleiding biedt een verruiming van het gezichtsveld van de cursist naar commerciële, technische, financiële en organisatorische aspecten inzake het vastgoedmanagement. Om te beginnen is actuele kennis nodig van de vastgoedmarkt. Vervolgens kan men daarop aansluitend plannen maken, het beheer inrichten en de plannen toetsen. De opleiding Vastgoedmanagement sluit aan bij de hoge prestaties die van het management worden verwacht. Daarnaast gaat deze opleiding in op de nieuwe ontwikkelingen als Big Data & Internet of Things en welke mogelijkheden deze bieden voor de vastgoedmanager. 

De Vastgoed Business School werkt met groepen van tien tot vijftien deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng.

Vastgoedmanagementconcept

Het succesvol exploiteren van vastgoed begint met het kiezen van de juiste uitgangssituatie

Besturingsproducten

Hoe pas je besturingsproducten toe om de effectiviteit en efficiëntie van de management control cyclus te optimaliseren?

Financiële aspecten

In deze module passeren de belangrijke financiële aspecten van vastgoedmanagement de revue

Vastgoedmarkt

Ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen die eerst worden verkend.

Big Data & Internet of Things

Big data is de afgelopen jaren als een bom in vele sectoren binnengekomen en ook de vastgoedsector blijft niet achter. Hoe is big data te gebruiken om vastgoedmanagement efficienter en beter te maken?

Vastgoedstrategie

Op strategisch niveau moeten de huidige, gewenste en toekomstige vraag naar vastgoed (kwantitatief en kwalitatief) worden gedefinieerd

Exploitatiemanagement

De aanpak van het vastgoed op tactisch niveau. Het vertrekpunt is het moment dat vastgoed in exploitatie wordt genomen. Het gaat om het rendabel exploiteren van vastgoed. Aan de orde komen de vraagstukken verhuurbaarheid, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en onderhoud.  

Business Case Vastgoedontwikkeling

Om zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten.

Conditiemeting NEN 2767 en MJOP

Start- en einddatum 14 - 06 - 2017 28 - 06 - 2017

Na afloop van deze cursus Conditiemeting NEN 2767 en MJOP zijn cursisten in staat om een (bouwkundige) onderhoudsinspectie conform NEN-2767 uit te voeren, benodigde maatregelen te benoemen, daarvan de kosten te ramen en deze gegevens te verwerken in een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP). De cursist weet om te gaan met onderhoudskengetallen en projectanalyses om zo de eigen meerjaren onderhoudsplanning te kunnen analyseren.

De Vastgoed Business School werkt met groepen van ongeveer tien tot vijftien deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng.

Deze cursus wordt erkend door Sertum

Theoretisch kader conditiemeting conform NEN-2767

Waarom de conditiemeten volgens de NEN-2767?

Inspecties conform NEN-2767

Inspecties en het vaststellen van maatregelen

Planvorming op basis van NEN-2767 

Conditieafhankelijk een MeerJarenOnderhoudsPlanning opstellen

Cursus Professioneel VvE-Beheer

Start- en einddatum 03 - 10 - 2017 05 - 12 - 2017

Een actieve VvE biedt mogelijkheden. Het is daarom verstandig om behalve naar de lasten vooral ook naar de mogelijke lusten van de VvE te kijken. Een VvE-beheerder moet goed kunnen organiseren en communiceren en dient te beschikken over de juiste juridische, administratieve en technische kennis. Ook als het beheer wordt uitbesteed, is deze kennis noodzakelijk om een goede opdrachtgever te zijn. 

In onze zeer complete Cursus VvE-beheer vergaart u de benodigde kennis en vaardigheden. U krijgt handige checklists, modellen, tips en tools die u onmiddelijk in de praktijk kunt gebruiken. Bovendien wordt er extra aandacht besteed aan de VvE-vergadering: Wat zijn de belangrijkste vuistregels en valkuilen? Theorie en praktijk komen uitgebreid aan bod. 

De lesstof van de cursus wordt digitaal aangeleverd. Voor het downloaden en bestuderen van het lesmateriaal en het maken van de toetsen ontvangt u daarom een gratis iPad 2017 32gb bij deze cursus.

De Vastgoed Business School werkt met groepen van ongeveer tien deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng.

De VvE als Juridische Entiteit

Met welke wet- en regelgeving dient een Vereniging van Eigenaren (VvE) rekening te houden?

Technisch beheer

Het complete technisch beheer voor de Vereniging van Eigenaren (VvE)

Communicatie

Hoe haalt u het meeste uit de VvE-vergaderingen?

Administratief en Financieel Beheer

Hoe richt u de administratie van de VvE slim in?

Verzekeringen

Waar dient de VvE voor verzekerd te zijn?

Wet- en regelgeving

Met welke wet- en regelgeving dient een Vereniging van Eigenaren (VvE) rekening te houden?

Splitsing in appartementsrechten

Waar dient de VvE rekening mee te houden bij het splitsen van woningen?

Veiligheid

Als VvE-beheerder dient u ook met de veiligheid van de bewoners rekening te houden

Overige aandachtspunten

Waar dient u nog op te letten als VvE-beheerder?

Examen

Het examen voor de cursus Professioneel VvE-Beheer

Smart Cities, Smart Citizens

Start- en einddatum 25 - 10 - 2017 30 - 05 - 2018

Let op: Onze opleiding Smart Cities, Smart Citizens is in ontwikkeling.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Download dan het leerplan rechtsbovenin de opleidingspagina.

De economische groei brengt weer nieuw elan op de vastgoedmarkt. Dit biedt weer volop kansen voor gebiedsontwikkeling. Vastgoed Business School is daarom een opleiding Gebiedsontwikkeling aan het ontwikkelen waarbij er volop aandacht is voor de nieuwe mogelijkheden van Big Data en het Internet of Things (IoT)

Het DNA van de omgeving

DNA van de omgeving

Big Data en drijfkrachten in de regio

Drijfkrachten

Het stedelijk concept

Stedelijk concept

Modulen op het programma

Goede communicatie en presentatie zijn essentieel tijdens projecten.

+ Module-info

Communicatie

De eindkwaliteit van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de aansluiting tussen de gevraagde en de geleverde prestaties. Om dit voor elkaar te krijgen, is vakkennis alleen niet voldoende. U dient ook goed te kunnen communiceren. Gespreksvoering is hier een onderdeel van. Om dit op een effectieve manier te doen is het nodig om het doel, de strategie en de aanpak van het gesprek helder voor ogen te hebben. Ook kunt u verbinding leggen met de verschillende disciplines in het bouwproces. 

Doel:

 • Theoretisch kader rondom communicatie verkennen.
 • Het thema duidelijkheid verkennen. Wat is het, wat is het niet en het eigen gedrag daarbij. Wat kan de cursist zelf anders doen om meer duidelijkheid te geven en te krijgen. Welke aannames en associaties maakt de cursist en hoe kan hij/zij hier bewuster mee omgaan.
 • Feedback. De cursisten zullen elkaar veel feedback geven waarbij de regels voor het geven en nemen van feedback zullen worden verkend en gevolgd.

Eindtermen:

 • De cursist kan observeren wanneer interventies nodig zijn.
 • De cursist kan dergelijke interventies met overtuiging doen, gebruik makend van diverse communicatiestijlen.
 • De cursist is daarbij bewust van zijn eigen houding en wat dat bij de ander kan oproepen.
 • De cursist heeft nieuwe inzichten over zichzelf verworven.

Toets:

 • Oefenen tijdens de lesavond
 • Huiswerkopdracht: keuzemenu (werkvormen) gekoppeld aan de eigen leervraag. (Te denken valt aan: feedback vragen, interview afnemen, video opname, brief uit de toekomst).

Samenhang met het beroepenveld:

De cursist is in staat in de persoonlijke communicatie overtuigend te communiceren met belanghebbenden en beslissers

 

Niveau Hbo+  
Vakgebied Persoonlijke ontwikkeling  
Onderwerp Communicatie  
Beleidsniveau Operationeel  
595,- ex. btw Naar module >>

De haalbaarheid van vastgoedconcepten in bestaand vastgoed is afhankelijk van de markt en de kosten van transformatie. 

+ Module-info

Herontwikkeling

Onafhankelijk van de kwaliteit is een gebouw een drager van herinneringen. Een gebouw dat een tweede leven aangaat krijgt in samenhang met zijn omgeving een emotionele gelaagdheid die onbetaalbaar is. Een groot deel van de ontwikkelingsopgave van de toekomst ligt in de transformatie van bestaand vastgoed, dat geschikt kan worden gemaakt voor de vraag in de actuele markt. Voor opdrachtgevers (zeker diegenen die vastgoed in eigendom hebben) is het cruciaal het bestaande vastgoed op waarde te kunnen schatten. 

Doel:

Cursisten informeren over de specifieke uitdagingen die herontwikkeling met zich meebrengt en inzicht te krijgen in de herontwikkelingspotentie van een concrete casus.

Eindtermen:

 • De cursist kan van een concreet gebouw de intrinsieke waarde inzichtelijk maken
 • De cursist kan een globale haalbaarheidsstudie opstellen voor de herontwikkeling van een concreet gebouw

Toets:

Opgave: Onderzoek de herontwikkelingspotentie van het gebouw van jouw casus

Samenhang met het beroepenveld:

De cursist is in staat de herontwikkelingspotentie in kaart te brengen. Ook worden aan nieuwbouwprojecten steeds meer eisen gesteld aan de herontwikkelingspotentie en functioneel adaptatievermogen.

 

Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedontwikkeling  
Onderwerp Business Case  
Beleidsniveau Tactisch  
595,- ex. btw Naar module >>
Utrecht - Hogeschool Utrecht 31 - 05 - 2017 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen

De cursist leert methoden om snel te inventariseren in hoeverre het ontwerp of gebouw(complex) voldoet aan gestelde wet- en regelgeving.

+ Module-info

Publiek- en privaatrecht

Elk ontwikkelingstraject kent meerdere belanghebbenden. Deze belangen worden vanuit de overheid beschermd in het publiek recht en worden behartigd vanuit onderlinge afspraken in het privaatrecht. Deze module heeft tot doel om de voor vastgoedontwikkeling relevante juridische aspecten in beeld te brengen. Voor verschillende belangengroepen wordt in beeld gebracht wat deze aspecten zijn en welke invloed zij hebben op het vastgoedontwikkelingsproces. Ook wordt gekeken naar het samenspel tussen publiek en privaat zoals in PPS-modellen. 

Doel:

Cursisten wegwijs maken in relevante wet en regelgeving van privaat- en publiek recht.

Eindtermen:

 • De cursist is in staat een bestemmingsplan te interpreteren en kent de wijze en termijnen om hierin wijzigingen door te voeren
 • De cursist weet welke vergunningen van toepassing zijn
 • De cursist onderkent de juridische implicaties en de kwaliteit van contractdocumenten zoals de aannemings-,  huur- en koopovereenkomst inclusief toepasselijke algemene voorwaarden en is in staat deze documenten te analyseren

Toets:

Opgave: Onderzoek de privaat- en publiekrechtelijke aspecten die voor de casus van groot belang zijn en doe een voorstel hoe hier mee om te gaan

Samenhang met het beroepenveld:

De cursist is in staat juridische uitdagingen op creatieve oplossingsgerichte wijze te benaderen.

 

Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedontwikkeling  
Onderwerp Juridisch  
Beleidsniveau Operationeel  
795,- ex. btw Naar module >>
Utrecht - Tribes CS 31 - 05 - 2017 10.00 - 16.00

Integraal vastgoedbeheer houdt rekening met huisvestingskwaliteit en gebruikerstevredenheid, technisch beheer, financiële aspecten, innovatiemogelijkheden en juridische aspecten.

+ Module-info

Integraal Vastgoedbeheer

In deze module gaat u in op hoe u het vastgoedbeheer inricht. Snelle toegang tot betrouwbare en transparante informatie zorgt ervoor dat u sneller kunt sturen.

Goed vastgoedbeheer is:

 • Effectief (Visie > Missie > beleid);
 • efficiënt (invullen van beleid met weinig middelen, gebruikmakend van innovaties en maximaal resultaat);
 • transparant (Niet-deskundigen kunnen volgen wat je doet)

Lesdelen

 • Integraal Vastgoedbeheer
 • Risicomanagement

Leerdoelen

 • Het inrichten van het vastgoedbeheer;
 • waarmee dient u rekening te houden bij verantwoord vastgoedbeheer.
Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Klanttevredenheid  
Beleidsniveau Tactisch  
595,- ex. btw Naar module >>
Utrecht - Tribes CS 30 - 05 - 2017 13.30 - 16.00

Waar dient de VvE rekening mee te houden bij het splitsen van woningen?

+ Module-info

Splitsing in appartementsrechten

 • Splitsing, wat is het en waarom?
 • Splitsingsvergunning
 • Splitsingsacte en splitsingstekening
 • Splitsingsregelement
 • Huishuidelijk regelement
 • Demarcatie

 

Niveau Mbo+  
Vakgebied VvE-beheer  
Onderwerp Organisatie  
Beleidsniveau Operationeel  
395,- ex. btw Naar module >>

Hoe richt u de administratie van de VvE slim in?

+ Module-info

Administratief beheer:

 • Stapsgewijs inrichten van de administratie
 • Werken met het VvE webdossier
 • Handig communiceren met eigenaren via het VvE webdossier

Met welke financiële aspecten dient de VvE rekening te houden?

 • Financieel rekenen voor niet financieel deskundigen – de noodzakelijke basisbegrippen
 • De jaarrekening - accountant
 • Reserveringsfonds en periodieke bijdrage berekeningen
 • De begroting – meerjaren begroting
 • De kascommissie
Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied VvE-beheer  
Onderwerp Organisatie  
Beleidsniveau Operationeel  
595,- ex. btw Naar module >>
Utrecht - Tribes CS 30 - 05 - 2017 10.00 - 12.30

Met welke wet- en regelgeving dient een Vereniging van Eigenaren (VvE) rekening te houden?

+ Module-info

Wet- en regelgeving

 • Aansprakelijkheden
 • Verplichting reservefonds
 • Zorgplicht van eigenaren van vastgoed • Dwingend recht
 • Regelend recht
 • Beleid van de VvE
 • Geschillen en geschillenbeslechting
 • Bouwregelgeving
 • Arbowetgeving
 • Verplichte keuringen
 • Brandveiligheid
Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied VvE-beheer  
Onderwerp Juridisch  
Beleidsniveau Operationeel  
395,- ex. btw Naar module >>

Het complete technisch beheer voor de Vereniging van Eigenaren (VvE)

+ Module-info

Technisch beheer

Klachtenonderhoud:

 • Het beheren van meldingen en klachten

Contractonderhoud:

 • Werken met contracten
 • Werken met garanties
 • Aangaan van verplichtingen
 • Tekeningbevoegdheid

Planmatig onderhoud:

 • Vaststellen huidige onderhoudstoestand • Waarom een conditiemeting?
 • Beoordelen van een conditiemeting
 • Meerjaren onderhoudsbegroting • Waarom een meerjaren onderhoudsbegroting?
 • Beoordelen van een meerjaren onderhoudsbegroting
 • Vaststellen van storting in het onderhoudsreserve fonds
 • Uitvoering jaarplan onderhoud • Werkomschrijvingen
 • Aanbestedingen
 • Toezicht tijdens de uitvoering
 • Oplevering; gewenste kwaliteit geleverd?

 

Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied VvE-beheer  
Onderwerp Technisch  
Beleidsniveau Operationeel  
795,- ex. btw Naar module >>

Hoe haalt u het meeste uit de VvE-vergaderingen?

+ Module-info

Communicatie

 • De vergadering
 • Notulen
 • Stemmen
 • Omgaan met geschillen

 

Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied VvE-beheer  
Onderwerp Communicatie  
Beleidsniveau Operationeel  
395,- ex. btw Naar module >>

Waar dient de VvE voor verzekerd te zijn?

+ Module-info

Verzekeringen voor de VvE

Alles over verzekeringen m.b.t. VvE's

 

 

Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied VvE-beheer  
Onderwerp Communicatie  
Beleidsniveau Operationeel  
395,- ex. btw Naar module >>
Utrecht - Tribes CS 14 - 06 - 2017 10.00 - 16.00
Rotterdam - Groothandelsgebouw 28 - 09 - 2017 10.00 - 16.00
Eindhoven - Strijp-S 31 - 10 - 2017 10.00 - 16.00

Waarom de conditiemeten volgens de NEN-2767?

+ Module-info

Theoretisch kader conditiemeting conform NEN-2767 en praktijkoefening

 • De NEN-2767 en het belang ervan in het kader van onderhoudsbeleid
 • De essentie van onderhoudsinspecties
 • Het belang van consistente managementinformatie
 • Waarom een MJOP?
 • Inventariseren van gebouwdelen
 • Relatie tussen inspectie- en inventarisatiediepte en begrotingsniveau
 • Toepassingen vanuit NEN 2767
 • Wat betekenen de conditiescores?
 • Gebreken: kenmerken, omvang, intensiteit, classificatie
 • De basis voor het effectief en efficiënt uitvoeren van het onderhoud van gebouwen conform de NEN-2767 bouwkundige gebreken en risico’s te signaleren en prioriteiten te stellen
 • Praktijkoefening op locatie
 • Opgave voor dag 2
Niveau Mbo+  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Technisch  
Beleidsniveau Operationeel  
Utrecht - Tribes CS 21 - 06 - 2017 10.00 - 16.00
Rotterdam - Groothandelsgebouw 05 - 10 - 2017 10.00 - 16.00
Eindhoven - Strijp-S 07 - 11 - 2017 10.00 - 16.00

Inspecties en het vaststellen van maatregelen

+ Module-info

Inspecties conform NEN-2767 en vaststellen van maatregelen

 • Evaluatie van de opgave
 • Rekenmethodiek conditiemeting
 • Conditiebepalingen
 • Bouwkundige elementen
 • Relevante installatietechnische elementen
 • Het eenduidig (onder)kennen en scoren van gebreken
 • Bepaling van de conditie van een samenstel van elementen
 • Bepalen van de restlevensduur
 • Risico/prioriteiten
 • Waar hou je als inspecteur nog meer rekening mee?
 • NTA 8027
 • Het vaststellen van maatregelen en de kostenraming
 • Opgave voor dag 3
Niveau Mbo+  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Technisch  
Beleidsniveau Operationeel  
Utrecht - Tribes CS 28 - 06 - 2017 10.00 - 16.00
Rotterdam - Groothandelsgebouw 12 - 10 - 2017 10.00 - 16.00
Eindhoven - Strijp-S 14 - 11 - 2017 10.00 - 16.00

Conditieafhankelijk een MeerJarenOnderhoudsPlanning opstellen

+ Module-info

Planvorming op basis van NEN-2767

 • Evaluatie van de opgave
 • MJOP opstellen op basis van de inspectieresultaten een maatregelen 
 • Conditieafhankelijk MJOP opstellen aan de hand van o.a. knelpuntanalyse, systeemanalyse, LCA, risicomatrix. 
 • Aandacht voor het opstellen van meerdere scenario’s. 

 

Niveau Mbo+  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Technisch  
Beleidsniveau Operationeel  
Utrecht - Hogeschool Utrecht 08 - 06 - 2017 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen

Hoe pas je besturingsproducten toe om de effectiviteit en efficiëntie van de management control cyclus te optimaliseren?

+ Module-info

Er wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de Strategy Map en Balanced Scorecard als een integraal managementbesturingssysteem, om grip te houden op de bedrijfsvoering en voor het ontwikkelen van plannen.

Relevantie    

Zonder informatie weet je niet waar je staat en waar je naar toe gaat. Immers niemand zal het in zijn hoofd halen om geblinddoekt auto te rijden.

Doel

Verkrijgen van inzicht in de diverse managementbesturingssystemen en de Strategy Map en Balanced Scorecard in het bijzonder.

Inhoud

Strategy Map, Balanced Scorecard en nadere besturingsproducten als basis voor een effectieve en efficiënte management control cyclus:

 • Theorie Performance Management, Strategy Map en Balanced Scorecard als management instrumenten voor strategische sturing.
 • Integratie van Performance & Risk Management, link tussen strategische en operationele sturing, operationele besturingsproducten.       
 • Implementatieproces Strategy Map & Balanced Scorecard, implementatiestappen, incl. valkuilen en bespreken eigen rapportages.
 • Bespreken module eindopdracht, lessons learned en samenvatting module.
Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedmanagement  
Onderwerp Organisatie  
Beleidsniveau Beleidsverficatie  
950,- ex. btw Naar module >>

DNA van de omgeving

+ Module-info

Deze module is in ontwikkeling. Download het leerplan rechtsbovenin de pagina om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen over deze opleiding.

Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedontwikkeling  
Onderwerp Vastgoedmarkt  
Beleidsniveau Strategisch  
750,- ex. btw Naar module >>

Drijfkrachten

+ Module-info

Deze module is in ontwikkeling. Download het leerplan rechtsbovenin de pagina om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen over deze opleiding.

Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedontwikkeling  
Onderwerp Vastgoedmarkt  
Beleidsniveau Strategisch  
750,- ex. btw Naar module >>

Stedelijk concept

+ Module-info

Deze module is in ontwikkeling. Download het leerplan rechtsbovenin de pagina om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen over deze opleiding.

Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedontwikkeling  
Onderwerp Portefeuillemanagement  
Beleidsniveau Strategisch  

Wat u moet weten als niet-jurist

 

+ Module-info

Als vastgoedbeheerder of vastgoedmanager hebt u dagelijks met recht te maken. Of u nu op weg naar uw werk nog even snel een broodje koopt, onderhandelt met een nieuwe huurder over de laatste punten en komma’s van het contract of een onderhoudsbedrijf aanspreekt op gebrekkig werk: het recht is van belang. Vooral met het burgerlijk recht (ook wel civiel recht of privaatrecht genoemd) hebt u veel te maken. Door deze inleiding in het burgerlijk recht weet u wanneer u moet opletten, kunt u eerste hulp bij juridische ongelukken toepassen en leert u in te schatten wanneer u hulptroepen (juridische of andere experts) moet inschakelen.  

Onderwerpen

 • De totstandkoming van overeenkomsten
 • Verzuim en ingebrekestelling
 • Opschortingsrechten
 • Vastlegging van afspraken
 • Uitleg van overeenkomsten
 • Gemengde overeenkomsten
 • Vertegenwoordiging
 • Rechten van de schuldeiser
 • Zekerheden
 • Klachtplicht

Leerdoelen

Het is onmogelijk om u in een paar weken op te leiden tot jurist. Dat is ook niet de bedoeling. Wel verkent u in deze module onderwerpen in het burgerlijk recht die in de praktijk van de assetmanager aan de orde van de dag (kunnen) zijn. De nadruk ligt op het overeenkomstenrecht.

U verwerft in deze cursus niet alleen kennis over het recht, maar u wordt ook getraind in verschillende elementaire juridische vaardigheden, zoals zorgvuldig lezen en schrijven en casussen oplossen.

Met behulp van deze inleiding in het burgerlijk recht weet u wanneer u moet opletten, kunt u eerste hulp bij juridische ongelukken toepassen en leert u in te schatten wanneer u hulptroepen (juridische of andere experts) moet inschakelen.

Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedmanagement  
Onderwerp Juridisch  
Beleidsniveau Tactisch  
995,- ex. btw Naar module >>

Contactformulier

Aanmelden voor de nieuwsbrief? Maak een sector-keuze hieronder