Opleidingen op het programma

Business Case voor Vastgoedontwikkeling

Start- en einddatum 20 - 04 - 2017 29 - 03 - 2018

Projectontwikkeling gaat om het maken van keuzes, het creëren van kansen en om het toepassen van nieuwe inzichten tijdens steeds veranderende marktomstandigheden en wet- en regelgeving. Het beheersen van bijbehorende risico’s en een juiste samenwerking tussen verschillende actoren mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Schrijf tijdens deze opleiding onder begeleiding van professionals een business case die u direct in de praktijk kunt gebruiken om integrale vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren.

In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Morgen slimmer en beter zijn biedt kansen: u kunt de concurrentie de loef afsteken. Krijg inzicht in de laatste ontwikkelingen van de vele facetten van vastgoedontwikkeling. Laat u tijdens deze opleiding informeren over de nieuwste trends, C2C als ontwerpvisie en duurzaamheid als uitdaging zodat u de huisvestingskosten omlaag kunt brengen zonder verlies aan huisvestingskwaliteit.

De Vastgoed Business School werkt met groepen van 10 tot 15 deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng.

Kernmodule Business Case

Een heldere Business Case is een voorwaarde voor het starten van een project.

Vastgoedwaarde

Een belangrijke doelstelling van vastgoed is dat het toegevoegde waarde creëert voor de (eind)gebruikers en voor alle deelnemers in de keten van het bouw- en beheerproces. 

Opbrengsten en kosten

Inzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als  opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen.

Risicomanagement

Het doel van risicobeheersing is niet enkel om deze ongewenste gebeurtenissen te benoemen, maar ze ook te kwantificeren en er vervolgens beheersmaatregelen voor te treffen.

Conceptontwikkeling

In de module Conceptontwikkeling wordt gewerkt vanuit een filosofie waarin het samenbrengen van de functionele behoeften en de vormgeving centraal staat. Vanuit deze relatie wordt gewerkt aan sterke concepten voor een succesvolle ontwikkeling.

Projectmanagement Prince2TM

Projectmanagement is de verantwoordelijkheid neerleggen waar deze thuishoort en van elke werknemer of onderaannemer kwaliteit eisen. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen. 

Ontwerp- en bouwproces

Nadrukkelijk wordt aandacht gegeven aan Bouw Informatie Management Systemen (BIM), het Programma van Eisen (PvE) en een Programma van Wensen (PvW). 

Communicatie 

Goede communicatie en presentatie zijn essentieel tijdens projecten.

Herontwikkeling 

De haalbaarheid van vastgoedconcepten in bestaand vastgoed is afhankelijk van de markt en de kosten van transformatie. 

Publiek- en privaatrecht

De cursist leert methoden om snel te inventariseren in hoeverre het ontwerp of gebouw(complex) voldoet aan gestelde wet- en regelgeving.

Cursus Vastgoedbeheer

Start- en einddatum 10 - 05 - 2017 20 - 06 - 2018

De Cursus Vastgoedbeheer is een uitgebalanceerde combinatie van inhoudelijke diepgang en praktische handvatten, checklists en tips. Onze deskundige docenten - experts uit de praktijk - staan tijdens de praktijkdagen volledig tot uw beschikking voor vragen en het bespreken van vakgerelateerde plannen en casussen. Ook is er voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. We kennen een flexibel curriculum. Zo kunt u op elk gewenst moment starten en woont u de praktijkdagen bij op de locatie van uw voorkeur. 

De lesstof van de cursus wordt digitaal aangeleverd. Voor het downloaden en bestuderen van het lesmateriaal en het maken van de toetsen ontvangt u een gratis iPad Air 2 32GB bij deze cursus.
 
De Vastgoed Business School werkt met groepen van ongeveer tien tot vijftien deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng.

Integraal Vastgoedbeheer

Integraal vastgoedbeheer houdt rekening met huisvestingskwaliteit en gebruikerstevredenheid, technisch beheer, financiële aspecten, innovatiemogelijkheden en juridische aspecten.

Klanttevredenheid & Huisvestingskwaliteit

Het succes van het vastgoedbedrijf zit in de uitvoering, niet in het maken van plannen.

Technisch Beheer

Een belangrijk onderdeel van goed vastgoedbeheer is het voortdurend in technisch goede staat houden van het vastgoed, zodat het aan de beoogde bestemming kan blijven voldoen

Financiële Aspecten

Het streven is om de initiële investering en de vervolguitgaven van de huisvesting over een veel langere periode terug te verdienen

Huurrecht

U krijgt handvatten aangereikt om juridische conflicten in geval van huur en verhuur te voorkomen.

Innovatie

Innovaties kunnen op veel verschillende manieren en onderdelen worden bedacht en ingevoerd. De verschillende onderdelen kunnen onderverdeeld worden in incrementele -en radicale innovaties.

Projectleider Vastgoed

Start- en einddatum 09 - 03 - 2017 18 - 05 - 2017

De projectleider is verantwoordelijk voor de resultaten van een project. Zijn of haar werkzaamheden bestaan uit plannen, delegeren, bewaken en beheersen van werkzaamheden binnen het project. Een vastgoedproject kan gaan over het verkrijgen, ontwikkelen, in operatie brengen, beheer of de dispositie. Daarbij is het zaak om de stakeholders hierbij te betrekken voor het leveren van input en beoordelen van de te leveren resultaten en het creëren van draagvlak.

De projectleider moet in staat zijn om projectmedewerkers te motiveren om optimaal te presteren. Hiervoor zijn de nodige communicatie-skills nodig, een ontwikkeld zelfinzicht en gevoel voor de persoonlijkheden van de verschillende stakeholders.

De opleiding Projectleider Vastgoed biedt u de principes van PRINCE2, DISC en inzichten van Stephen Covey en Timothy Leary om het beste uit uzelf, uw projectmedewerkers en uw projecten te halen.

Projectleider

Het vastgoedmanagementproces is een zeer complex proces. Het kent verschillende aspecten en niveaus en ook de omgeving verandert voortdurend. Voor de manager betekent dit constant meten en bijsturen

Projectmanagement - PRINCE2TM

Als projectmanagementmethode is voor deze cursus gekozen voor PRINCE2TM

Communicatie & Conficthantering

Als projectleider dient u goed te kunnen communiceren

Cursus EPA-W adviseur - Woningen

Start- en einddatum 15 - 03 - 2017 29 - 03 - 2017

Na het volgen van de cursus EPA-W adviseur zijn cursisten goed voorbereid op het Cito EPA-W examen. Na het voldoende afleggen van het examen ontvangt u het bewijs van vakbekwaamheid 'EPA-adviseur Energielabel woningbouw'. Als opgeleid EPA-W adviseur mag u de Energie-Index en het Energielabel voor bestaande woningen verstrekken.

Deze 3-daagse cursus vindt plaats op 15, 22 & 29 maart 2017 in Zeist.

De Vastgoed Business School werkt met groepen van ongeveer tien deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng.

EPA-W

Cursus EPA-W

Opleiding Vastgoedmanagement

Start- en einddatum 05 - 04 - 2017 18 - 04 - 2018

Om vastgoed optimaal te exploiteren is een integrale benadering vereist. Deze opleiding biedt een verruiming van het gezichtsveld van de cursist naar commerciële, technische, financiële en organisatorische aspecten inzake het vastgoedmanagement. Om te beginnen is actuele kennis nodig van de vastgoedmarkt. Vervolgens kan men daarop aansluitend plannen maken, het beheer inrichten en de plannen toetsen. De opleiding Vastgoedmanagement sluit aan bij de hoge prestaties die van het management worden verwacht. Daarnaast gaat deze opleiding in op de nieuwe ontwikkelingen als Big Data & Internet of Things en welke mogelijkheden deze bieden voor de vastgoedmanager. 

De Vastgoed Business School werkt met groepen van tien tot vijftien deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng.

Vastgoedmanagementconcept

Het succesvol exploiteren van vastgoed begint met het kiezen van de juiste uitgangssituatie

Besturingsproducten

Hoe pas je besturingsproducten toe om de effectiviteit en efficiëntie van de management control cyclus te optimaliseren?

Financiële aspecten

In deze module passeren de belangrijke financiële aspecten van vastgoedmanagement de revue

Vastgoedmarkt

Ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen die eerst worden verkend.

Vastgoedmarkt, Big Data & Internet of Things

Big data is de afgelopen jaren als een bom in vele sectoren binnengekomen en ook de vastgoedsector blijft niet achter. Hoe is big data te gebruiken om vastgoedmanagement efficienter en beter te maken?

Vastgoedstrategie

Op strategisch niveau moeten de huidige, gewenste en toekomstige vraag naar vastgoed (kwantitatief en kwalitatief) worden gedefinieerd

Exploitatiemanagement

De aanpak van het vastgoed op tactisch niveau. Het vertrekpunt is het moment dat vastgoed in exploitatie wordt genomen. Het gaat om het rendabel exploiteren van vastgoed. Aan de orde komen de vraagstukken verhuurbaarheid, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en onderhoud.  

Business Case Vastgoedontwikkeling

Om zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten.

Conditiemeting NEN 2767 en MJOP

Start- en einddatum 06 - 04 - 2017 23 - 03 - 2017

Na afloop van deze cursus Conditiemeting NEN 2767 en MJOP zijn cursisten in staat om een (bouwkundige) onderhoudsinspectie conform NEN-2767 uit te voeren, benodigde maatregelen te benoemen, daarvan de kosten te ramen en deze gegevens te verwerken in een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP). De cursist weet om te gaan met onderhoudskengetallen en projectanalyses om zo de eigen meerjaren onderhoudsplanning te kunnen analyseren.

De volgende editie vindt plaats op 6, 13 & 20 april 2017 in Utrecht.

De Vastgoed Business School werkt met groepen van ongeveer tien tot vijftien deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng.

Deze cursus wordt erkend door Sertum

 

Als verdieping op deze cursus kunnen er twee extra praktijkdagen worden gevolgd. Deze dagen zijn gericht op de installaties en het bouwkundige deel en zijn zowel los als samen te volgen:

 • Conditiemeting NEN 2767 en MJOP - Praktijkdag Installaties
 • Conditiemeting NEN 2767 en MJOP - Praktijkdag Bouwkundig

Door het volgen van deze praktijkdag(en), kunt u onder professionele begeleiding uw kennis en kunde extra uitbreiden.

Klik hier voor meer informatie.

Theoretisch kader conditiemeting conform NEN-2767

Waarom de conditiemeten volgens de NEN-2767?

Inspecties conform NEN-2767

Inspecties en het vaststellen van maatregelen

Planvorming op basis van NEN-2767 

Conditieafhankelijk een MeerJarenOnderhoudsPlanning opstellen

Modulen op het programma

Projectmanagement is de verantwoordelijkheid neerleggen waar deze thuishoort en van elke werknemer of onderaannemer kwaliteit eisen. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen. 

+ Module-info

Projectmanagement Prince2TM

Als projectmanagementmethode wordt voor deze cursus Prince2 gehanteerd. Aan de hand van deze methode wordt inzichtelijk hoe een project gestructureerd kan worden en op welke wijze helderheid ontstaat over het besluitvormingsproces. De opleiding biedt de methode aan op het niveau van Prince2Foundation. Indien gewenst kan de cursist tegen meerprijs het examen doen waarmee het formele Prince2foundation-certificaat kan worden behaald.

Doel:

Cursisten bijbrengen van de basisprincipes van projectmanagement volgens de Prince2 projectmanagementmethode. 

Eindtermen:

De cursist heeft voldoende kennis om het examen voor Prince2Foundation met succes te doorlopen.

Samenhang met het beroepenveld:

De cursist is aantoonbaar gekwalificeerd projectmanagement gestructureerd aan te pakken.

 

Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedontwikkeling  
Onderwerp Organisatie  
Beleidsniveau Operationeel  
950,- ex. btw Naar module >>
Utrecht - Catharijne Convent 29 - 03 - 2017 10.00 - 16.00

Innovaties kunnen op veel verschillende manieren en onderdelen worden bedacht en ingevoerd. De verschillende onderdelen kunnen onderverdeeld worden in incrementele -en radicale innovaties.

+ Module-info

Innovatie

Innovatie is de geslaagde invoering van nieuwe en nuttige ideeën. Deze definitie bevat drie hoofdelementen die van belang zijn om van een innovatie te kunnen spreken, namelijk:

 • Een nieuw idee of concept;
 • het is nuttig, het heeft een toegevoegde waarde;
 • het is met succes ingevoerd; hetgeen een innovatie onderscheidt van een idee.

Lesdelen

 • Innovatie

Leerdoelen

 • Het belang begrijpen van een innovatief werkmilieu;
 • weten hoe men bijdraagt aan een vruchtbaar innovatieklimaat;
 • leren ideeën te genereren die van toegevoegde waarde zijn voor uw organisatie
Niveau Mbo+/hbo  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Innovatie  
Beleidsniveau Tactisch  
595,- ex. btw Naar module >>

Het vastgoedmanagementproces is een zeer complex proces. Het kent verschillende aspecten en niveaus en ook de omgeving verandert voortdurend. Voor de manager betekent dit constant meten en bijsturen

+ Module-info

Wat houdt de rol van projectleider in? Welke eisen worden aan leidinggeven gesteld en wat is een project? Aan bod komt:

 • De zeven (acht) eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen R. Covey;
 • Het DISC-profiel en de eigen sterkten en zwakten in de samenwerking met anderen;
 • Projectleiden is invloed uitoefenen, goede timing en professionele aansturing van een team. De roos van Leary geeft hierbij helder inzicht;
 • op basis van Prince2TM wordt inzichtelijk hoe een project gestructureerd kan worden en op welke wijze helderheid ontstaat over het besluitvormingsproces.

Relevantie

Zelfs wanneer alles op papier goed is afgesproken, kan de werkelijkheid een ander beloop kennen. Gevolg is dat er tijdens het proces veel faalkosten kunnen ontstaan. Hier valt veel te winnen. Goede sturing is nodig om grip op de kwaliteit en de kosten te houden. Stevig management is de verantwoordelijkheid van de projectleider

Doel

Inzicht krijgen in de eigen persoonlijke eigenschappen en de projectmanagementmethode Prince2tm en hoe deze ingezet kunnen worden om projecten effectief te leiden.

Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedmanagement  
Onderwerp Organisatie  
Beleidsniveau Tactisch  
950,- ex. btw Naar module >>
Rotterdam - Groothandelsgebouw 03 - 05 - 2017 10.00 - 16.00
Utrecht - Jaarbeurs Meetup 06 - 04 - 2017 10.00 - 16.00

Waarom de conditiemeten volgens de NEN-2767?

+ Module-info

Theoretisch kader conditiemeting conform NEN-2767 en praktijkoefening

 • De NEN-2767 en het belang ervan in het kader van onderhoudsbeleid
 • De essentie van onderhoudsinspecties
 • Het belang van consistente managementinformatie
 • Waarom een MJOP?
 • Inventariseren van gebouwdelen
 • Relatie tussen inspectie- en inventarisatiediepte en begrotingsniveau
 • Toepassingen vanuit NEN 2767
 • Wat betekenen de conditiescores?
 • Gebreken: kenmerken, omvang, intensiteit, classificatie
 • De basis voor het effectief en efficiënt uitvoeren van het onderhoud van gebouwen conform de NEN-2767 bouwkundige gebreken en risico’s te signaleren en prioriteiten te stellen
 • Praktijkoefening op locatie
 • Opgave voor dag 2
Niveau Mbo+  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Technisch  
Beleidsniveau Operationeel  
Rotterdam - Groothandelsgebouw 10 - 05 - 2017 10.00 - 16.00
Utrecht - Jaarbeurs Meetup 13 - 04 - 2017 10.00 - 16.00

Inspecties en het vaststellen van maatregelen

+ Module-info

Inspecties conform NEN-2767 en vaststellen van maatregelen

 • Evaluatie van de opgave
 • Rekenmethodiek conditiemeting
 • Conditiebepalingen
 • Bouwkundige elementen
 • Relevante installatietechnische elementen
 • Het eenduidig (onder)kennen en scoren van gebreken
 • Bepaling van de conditie van een samenstel van elementen
 • Bepalen van de restlevensduur
 • Risico/prioriteiten
 • Waar hou je als inspecteur nog meer rekening mee?
 • NTA 8027
 • Het vaststellen van maatregelen en de kostenraming
 • Opgave voor dag 3
Niveau Mbo+  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Technisch  
Beleidsniveau Operationeel  
Rotterdam - Groothandelsgebouw 17 - 05 - 2017 10.00 - 16.00
Utrecht - Jaarbeurs Meetup 28 - 03 - 2017 10.00 - 16.00
Utrecht - Jaarbeurs Meetup 20 - 04 - 2017 10.00 - 16.00

Conditieafhankelijk een MeerJarenOnderhoudsPlanning opstellen

+ Module-info

Planvorming op basis van NEN-2767

 • Evaluatie van de opgave
 • MJOP opstellen op basis van de inspectieresultaten een maatregelen 
 • Conditieafhankelijk MJOP opstellen aan de hand van o.a. knelpuntanalyse, systeemanalyse, LCA, risicomatrix. 
 • Aandacht voor het opstellen van meerdere scenario’s. 

 

Niveau Mbo+  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Technisch  
Beleidsniveau Operationeel  
Utrecht - Hogeschool Utrecht 07 - 02 - 2018 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen
Utrecht - Hogeschool Utrecht 29 - 03 - 2018 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen

Om zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten.

+ Module-info

In elke vastgoedportefeuille komen objecten of complexen naar voren met grote problemen of functionele tekorten. Een deel zal kunnen worden afgestoten, maar een deel zal bij voorkeur worden gemodificeerd. Dit bijvoorbeeld omdat de locatie wenselijk is in de portefeuille of omdat de gebruikers nog niet ontevreden zijn. Een business case dient om de investeringsbeslissing te onderbouwen. Inzichtelijk wordt gemaakt welke mechanismen werkzaam zijn. Hoe hangt de verhoging van de kwaliteit samen met verbetering van bijvoorbeeld energieverbruik, beleving, leefbaarheid en waardeontwikkeling? De kern is een integrale kosten-batenanalyse.

De opsteller van de business case zal een realistisch beeld schetsen van de waarde van de beoogde verbetering, alsook de complexiteit, looptijd en risico’s van het betreffende project. De business case wekt verwachtingen op en vormt de basis voor het toekennen van budgetten. In toenemende mate vraagt het management tegenwoordig aan de projectmanager of externe (leverancier c.q. adviseur) om met een sluitende en innovatieve business case te komen.

Relevantie

De tijd dat woningen toch wel werden verkochten, zorggebouwen toch wel werden betaald en kantoren toch wel werden verhuurd is voorbij. Investeren in vastgoed vraagt om juiste afwegingen tussen investeringskosten en exploitatieresultaten.

Doel

De cursist heeft inzicht in belang van het opstellen van een Business Case vóór de start van een project en weet waaruit deze dient te bestaan.

Inhoud

 • Business Case: Wat is het doel van de Business Case?
 • Marktonderzoek
 • Rekenen aan de Business Case
Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedontwikkeling  
Onderwerp Business Case  
Beleidsniveau Tactisch  

Cursus EPA-W

+ Module-info

Cursus EPA-W

Niveau Mbo+  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Technisch  
Beleidsniveau Operationeel  
975,- ex. btw Naar module >>

Contactformulier

Aanmelden voor de nieuwsbrief? Maak een sector-keuze hieronder