Opleidingen op het programma

Business Case voor Vastgoedontwikkeling

Start- en einddatum 28 - 09 - 2017 28 - 06 - 2018

Projectontwikkeling gaat om het maken van keuzes, het creëren van kansen en om het toepassen van nieuwe inzichten tijdens steeds veranderende marktomstandigheden en wet- en regelgeving. Het beheersen van bijbehorende risico’s en een juiste samenwerking tussen verschillende actoren mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Schrijf tijdens deze opleiding onder begeleiding van professionals een business case die u direct in de praktijk kunt gebruiken om integrale vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren.

In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Morgen slimmer en beter zijn biedt kansen: u kunt de concurrentie de loef afsteken. Krijg inzicht in de laatste ontwikkelingen van de vele facetten van vastgoedontwikkeling. Laat u tijdens deze opleiding informeren over de nieuwste trends, C2C als ontwerpvisie en duurzaamheid als uitdaging zodat u de huisvestingskosten omlaag kunt brengen zonder verlies aan huisvestingskwaliteit.

De Vastgoed Business School werkt met groepen van 10 tot 15 deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng.

Kernmodule Business Case

Een heldere Business Case is een voorwaarde voor het starten van een project.

Vastgoedwaarde

Een belangrijke doelstelling van vastgoed is dat het toegevoegde waarde creëert voor de (eind)gebruikers en voor alle deelnemers in de keten van het bouw- en beheerproces. 

Opbrengsten en kosten

Inzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als  opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen.

Risicomanagement

Het doel van risicobeheersing is niet enkel om deze ongewenste gebeurtenissen te benoemen, maar ze ook te kwantificeren en er vervolgens beheersmaatregelen voor te treffen.

Conceptontwikkeling

In de module Conceptontwikkeling wordt gewerkt vanuit een filosofie waarin het samenbrengen van de functionele behoeften en de vormgeving centraal staat. Vanuit deze relatie wordt gewerkt aan sterke concepten voor een succesvolle ontwikkeling.

Projectmanagement Prince2TM

Projectmanagement is de verantwoordelijkheid neerleggen waar deze thuishoort en van elke werknemer of onderaannemer kwaliteit eisen. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen. 

Ontwerp- en bouwproces

Nadrukkelijk wordt aandacht gegeven aan Bouw Informatie Management Systemen (BIM), het Programma van Eisen (PvE) en een Programma van Wensen (PvW). 

Communicatie 

Goede communicatie en presentatie zijn essentieel tijdens projecten.

Herontwikkeling 

De haalbaarheid van vastgoedconcepten in bestaand vastgoed is afhankelijk van de markt en de kosten van transformatie. 

Publiek- en privaatrecht

De cursist leert methoden om snel te inventariseren in hoeverre het ontwerp of gebouw(complex) voldoet aan gestelde wet- en regelgeving.

Conditiemeting NEN 2767 en MJOP

Start- en einddatum 03 - 05 - 2017 25 - 05 - 2017

Na afloop van deze cursus Conditiemeting NEN 2767 en MJOP zijn cursisten in staat om een (bouwkundige) onderhoudsinspectie conform NEN-2767 uit te voeren, benodigde maatregelen te benoemen, daarvan de kosten te ramen en deze gegevens te verwerken in een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP). De cursist weet om te gaan met onderhoudskengetallen en projectanalyses om zo de eigen meerjaren onderhoudsplanning te kunnen analyseren.

De Vastgoed Business School werkt met groepen van ongeveer tien tot vijftien deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng.

Deze cursus wordt erkend door Sertum

Theoretisch kader conditiemeting conform NEN-2767

Waarom de conditiemeten volgens de NEN-2767?

Inspecties conform NEN-2767

Inspecties en het vaststellen van maatregelen

Planvorming op basis van NEN-2767 

Conditieafhankelijk een MeerJarenOnderhoudsPlanning opstellen

Opleiding Vastgoedmanagement

Start- en einddatum 04 - 05 - 2017 18 - 04 - 2018

Om vastgoed optimaal te exploiteren is een integrale benadering vereist. Deze opleiding biedt een verruiming van het gezichtsveld van de cursist naar commerciële, technische, financiële en organisatorische aspecten inzake het vastgoedmanagement. Om te beginnen is actuele kennis nodig van de vastgoedmarkt. Vervolgens kan men daarop aansluitend plannen maken, het beheer inrichten en de plannen toetsen. De opleiding Vastgoedmanagement sluit aan bij de hoge prestaties die van het management worden verwacht. Daarnaast gaat deze opleiding in op de nieuwe ontwikkelingen als Big Data & Internet of Things en welke mogelijkheden deze bieden voor de vastgoedmanager. 

De Vastgoed Business School werkt met groepen van tien tot vijftien deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng.

Vastgoedmanagementconcept

Het succesvol exploiteren van vastgoed begint met het kiezen van de juiste uitgangssituatie

Besturingsproducten

Hoe pas je besturingsproducten toe om de effectiviteit en efficiëntie van de management control cyclus te optimaliseren?

Financiële aspecten

In deze module passeren de belangrijke financiële aspecten van vastgoedmanagement de revue

Vastgoedmarkt

Ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zijn afhankelijk van algemene economische ontwikkelingen die eerst worden verkend.

Vastgoedmarkt, Big Data & Internet of Things

Big data is de afgelopen jaren als een bom in vele sectoren binnengekomen en ook de vastgoedsector blijft niet achter. Hoe is big data te gebruiken om vastgoedmanagement efficienter en beter te maken?

Vastgoedstrategie

Op strategisch niveau moeten de huidige, gewenste en toekomstige vraag naar vastgoed (kwantitatief en kwalitatief) worden gedefinieerd

Exploitatiemanagement

De aanpak van het vastgoed op tactisch niveau. Het vertrekpunt is het moment dat vastgoed in exploitatie wordt genomen. Het gaat om het rendabel exploiteren van vastgoed. Aan de orde komen de vraagstukken verhuurbaarheid, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en onderhoud.  

Business Case Vastgoedontwikkeling

Om zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten.

Projectleider Vastgoed

Start- en einddatum 05 - 10 - 2017 25 - 01 - 2018

De projectleider is verantwoordelijk voor de resultaten van een project. Zijn of haar werkzaamheden bestaan uit plannen, delegeren, bewaken en beheersen van werkzaamheden binnen het project. Een vastgoedproject kan gaan over het verkrijgen, ontwikkelen, in operatie brengen, beheer of de dispositie. Daarbij is het zaak om de stakeholders hierbij te betrekken voor het leveren van input en beoordelen van de te leveren resultaten en het creëren van draagvlak.

De projectleider moet in staat zijn om projectmedewerkers te motiveren om optimaal te presteren. Hiervoor zijn de nodige communicatie-skills nodig, een ontwikkeld zelfinzicht en gevoel voor de persoonlijkheden van de verschillende stakeholders.

De opleiding Projectleider Vastgoed biedt u de principes van PRINCE2, DISC, Lean en inzichten van Stephen Covey en Timothy Leary om het beste uit uzelf, uw projectmedewerkers en uw projecten te halen.

Projectleider

Het vastgoedmanagementproces is een zeer complex proces. Het kent verschillende aspecten en niveaus en ook de omgeving verandert voortdurend. Voor de manager betekent dit constant meten en bijsturen

Projectmanagement - PRINCE2TM

Als projectmanagementmethode is voor deze cursus gekozen voor PRINCE2TM

Lean Management

Lean Management als managementfilosofie.

Lean is een managementfilosofie die zeer toepasbaar is als projectleider. Het doel van deze module is de cursist te informeren over de mogelijke voordelen en de bijbehorende inspanningen om lean management in hun bedrijf te implementeren. Daarbij is er aandacht voor:

 • Wat is lean management en hoe is het ontstaan?
 • Is lean management toepasbaar in jouw werk?
 • Wat zijn de randvoorwaarden om het te kunnen implementeren?
 • Wat zijn aantoonbare resultaten van lean management in de praktijk?

 

Communicatie & Conficthantering

Als projectleider dient u goed te kunnen communiceren

Modulen op het programma

Nadrukkelijk wordt aandacht gegeven aan Bouw Informatie Management Systemen (BIM), het Programma van Eisen (PvE) en een Programma van Wensen (PvW). 

+ Module-info

Ontwerp- en bouwproces

Heldere communicatie is cruciaal voor het succesvol realiseren van vastgoed. Vanaf de eerste gedachte, vanuit een wens of behoefte van de gebruikers, tot de oplevering van een gebouw(complex) gebeurt er veel. Veel ambities zoals deze worden gesteld aan het begin van een ontwikkelingsproject, verwateren in de loop van het proces. Het Programma van Wensen sluit beter aan bij een dynamisch, op ontwikkeling gericht ontwerpproces dan het PvE. Met het PvW is de opdrachtgever in staat een project aan te sturen op kwaliteit, budget en moment van beschikbaarheid van het vastgoed.

Doel:

Cursisten informeren over de functie en opzet van verschillende sturingsinstrumenten.

Eindtermen:

 • De cursist is in staat een ambitiedocument op te stellen voor een concrete casus
 • De cursist is in staat de aangereikte sturingsinstrumenten in te zetten om de ambitie te bewaken gedurende het ontwerp- en bouwproces

Toets:

Opgave: Stel een ambitiedocument op en vertaal dit naar enkele specificaties voor een prestatiegericht Programma van Eisen.

Samenhang met het beroepenveld:

De cursist is in staat professioneel opdrachtgeverschap te ondersteunen met goede sturingsinstrumenten zoals het ambitiedocument en programma van eisen.

Lesdata:

03-03-2016
10-03-2016

(lesdata voor start 13-04-2016 zie conceptrooster)

Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedontwikkeling  
Onderwerp Business Case  
Beleidsniveau Tactisch  
595,- ex. btw Naar module >>
Rotterdam - Groothandelsgebouw 03 - 05 - 2017 10.00 - 16.00
Utrecht - Tribes CS 04 - 05 - 2017 10.00 - 16.00

Waarom de conditiemeten volgens de NEN-2767?

+ Module-info

Theoretisch kader conditiemeting conform NEN-2767 en praktijkoefening

 • De NEN-2767 en het belang ervan in het kader van onderhoudsbeleid
 • De essentie van onderhoudsinspecties
 • Het belang van consistente managementinformatie
 • Waarom een MJOP?
 • Inventariseren van gebouwdelen
 • Relatie tussen inspectie- en inventarisatiediepte en begrotingsniveau
 • Toepassingen vanuit NEN 2767
 • Wat betekenen de conditiescores?
 • Gebreken: kenmerken, omvang, intensiteit, classificatie
 • De basis voor het effectief en efficiënt uitvoeren van het onderhoud van gebouwen conform de NEN-2767 bouwkundige gebreken en risico’s te signaleren en prioriteiten te stellen
 • Praktijkoefening op locatie
 • Opgave voor dag 2
Niveau Mbo+  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Technisch  
Beleidsniveau Operationeel  
Rotterdam - Groothandelsgebouw 10 - 05 - 2017 10.00 - 16.00
Utrecht - Tribes CS 11 - 05 - 2017 10.00 - 16.00

Inspecties en het vaststellen van maatregelen

+ Module-info

Inspecties conform NEN-2767 en vaststellen van maatregelen

 • Evaluatie van de opgave
 • Rekenmethodiek conditiemeting
 • Conditiebepalingen
 • Bouwkundige elementen
 • Relevante installatietechnische elementen
 • Het eenduidig (onder)kennen en scoren van gebreken
 • Bepaling van de conditie van een samenstel van elementen
 • Bepalen van de restlevensduur
 • Risico/prioriteiten
 • Waar hou je als inspecteur nog meer rekening mee?
 • NTA 8027
 • Het vaststellen van maatregelen en de kostenraming
 • Opgave voor dag 3
Niveau Mbo+  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Technisch  
Beleidsniveau Operationeel  
Rotterdam - Groothandelsgebouw 17 - 05 - 2017 10.00 - 16.00
Utrecht - Tribes CS 18 - 05 - 2017 10.00 - 16.00

Conditieafhankelijk een MeerJarenOnderhoudsPlanning opstellen

+ Module-info

Planvorming op basis van NEN-2767

 • Evaluatie van de opgave
 • MJOP opstellen op basis van de inspectieresultaten een maatregelen 
 • Conditieafhankelijk MJOP opstellen aan de hand van o.a. knelpuntanalyse, systeemanalyse, LCA, risicomatrix. 
 • Aandacht voor het opstellen van meerdere scenario’s. 

 

Niveau Mbo+  
Vakgebied Vastgoedbeheer  
Onderwerp Technisch  
Beleidsniveau Operationeel  
Utrecht - Hogeschool Utrecht 04 - 05 - 2017 15.30 - 19.30
Bekijk vervolgdagen

Het succesvol exploiteren van vastgoed begint met het kiezen van de juiste uitgangssituatie

+ Module-info

Vastgoedmanagementconcept

De vraag naar vastgoed (huisvesten) moet centraal staan, niet het gebouw zelf. Voor gebruikers, beheerders en/of eigenaren van vastgoed is de wezenlijke doelstelling de optimale bruikbaarheid en/of verhuurbaarheid tegen de laagste kosten.

Managementcyclus, besturingsproducten en kennismanagement

Het vastgoedmanagementproces kent verschillende aspecten en niveaus en daarbij verandert de omgeving voortdurend. Dit betekent constant meten en bijsturen. Dit kan door problemen volgens het stramien van de managementcyclus te evalueren. Besturingsproducten zijn nodig voor de regelkringen voor beleidsvorming en voor de dagelijkse beheersing van het proces. Succesvol vastgoedmanagement kan enkel duurzaam zijn wanneer vastgoedvraagstukken op een integrale en systematische wijze worden aangepakt. hiervoor is actuele informatie nodig om met alle betrokkenen snel en gericht te kunnen communiceren.

Relevantie

Vastgoedmanagement is complex en vraagt om inbreng van veel vakdisciplines. Er is daarom een methode nodig om deze effectief met elkaar te laten communiceren.

Doelen:

 • De cursist moet door de theorie te confronteren (en te integreren) met de dagelijkse praktijk, kennis en inzicht verkrijgen in de bedrijfsvoering van zijn of haar organisatie.
 • De cursist leert het vastgoedmanagementmodel begrijpen en leert de verschillende besturingsproducten kennen en krijgt inzicht in de voordelen van goed kennismanagement.
 • Daarnaast leert de cursist hoe zij/hij vastgoedwaarde creëert door het vergoten van vermogens.

Inhoud

 • Introductie in de vastgoedmanagementwereld
 • Vastgoedmanagementmodel
 • Welke rol neem jij aan als vastgoedmanager?
 • Waardecreatie en inleiding Vastgoed, markt en ruimte
Niveau Hbo+  
Vakgebied Vastgoedmanagement  
Onderwerp Organisatie  
Beleidsniveau Strategisch  
950,- ex. btw Naar module >>

Als projectmanagementmethode is voor deze cursus gekozen voor PRINCE2TM

+ Module-info

Projectmanagement - PRINCE2TM

Als projectmanagementmethode is voor deze cursus gekozen voor PRINCE2TM . Aan de hand van deze methode wordt inzichtelijk hoe een project gestructureerd kan worden en op welke wijze helderheid ontstaat over het besluitvormingsproces. PRINCE2TM wordt veel gebruikt in zowel de private als publieke sector. Zeker in de vastgoedsector is een gemeenschappelijk begrippenkader in de werking van projectmanagement ongelofelijk handig. Goede sturing is nodig om grip op de kwaliteit te houden en daarmee de verantwoordelijkheid als opdrachtgever in te vullen.

Optimaal gebruik van PRINCE2TM betekent niet alleen maar een opleiding volgen in de methodiek, maar ook keuzes maken in het gebruik van deze projectmanagementmethode. Het gebruik van PRINCE2TM in organisaties betekent een (ingrijpende) verandering in processen, besluitvormingsprocessen en werkwijzen.

Zelfs wanneer alles op papier goed is afgesproken, kan de werkelijkheid een heel andere loop hebben. Projectmanagement houdt in dat de verantwoordelijkheid neergelegd wordt waar deze thuishoort en vraagt van elke werknemer of onderaannemer werken op niveau en het leveren van kwaliteit. Daarbij is het nodig om met audits het ontwerp-, bouw- en exploitatieproces te controleren op de geleverde kwaliteit. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen.

PRINCE2TM FOUNDATION

De opleiding biedt de methode aan op het niveau van PRINCE2TM Foundation. De cursist zal na het actief volgen van deze module de kennis en kunde hebben verkregen om het examen te kunnen doen waarmee het formele PRINCE2TM Foundation certificaat kan worden behaald.

Doel:

Cursisten leren de basisprincipes van projectmanagement volgens de PRINCE2TM projectmanagementmethode.

Eindtermen:

De cursist heeft voldoende kennis om het examen voor PRINCE2TM Foundation met succes te doorlopen.

Niveau Hbo+  
Vakgebied Persoonlijke ontwikkeling  
Onderwerp Organisatie  
Beleidsniveau Operationeel  
950 ex. btw Naar module >>

Contactformulier

Aanmelden voor de nieuwsbrief? Maak een sector-keuze hieronder